Wytworna i kobieca – taka jest najnowsza kolekcja H&M stworzona we współpracy z kultową marką o amerykańskim stylu i z mroczną, europejską duszą – The Vampire’s Wife – dzieckiem brytyjskiej projektantki, modelki i muzy – Susie Cave. Powstała w 2016 roku znana jest głównie z podkreślania przesadnych, dużych ramion, falban i stylu vintage.

The Vampire's Wife x H&M

The Vam­pi­re­’s Wife to mar­ka zna­na przede wszyst­kim z umi­ło­wa­nia do pięk­na, peł­na cha­rak­te­ry­stycz­nych, wyra­zi­stych,  olśnie­wa­ją­cych deta­li i pod­kre­śla­nia kobie­cych kształ­tów. Kolek­cje zmie­nia­ją się zarów­no pod wzglę­dem sty­li­sty­ki, jak i wyko­na­nia, a ubra­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów pocho­dzą­cych ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł.

Pro­jek­ty powsta­łe w kola­bo­ra­cji The Vam­pi­re­’s Wife­’s z H&M są peł­ne sprzecz­no­ści i intry­gu­ją­ce – mrocz­ne, a jed­no­cze­śnie odważ­ne i kobie­ce. Skrom­ne sukien­ki zapi­na­ne na guzi­ki są przy tym bar­dzo zmy­sło­we i wyra­fi­no­wa­ne. Swo­bod­ne, ale i poważ­ne. Wśród pro­jek­tów znaj­dzie­my sen­su­al­ną, koron­ko­wą mini, sukien­kę misti­que z wyraź­nie zary­so­wa­ny­mi ramio­na­mi, aksa­mit­ną mini sukien­kę ze zmy­sło­wą kokard­ką i roman­tycz­ną, srebr­ną,  koron­ko­wa pele­ry­nę, al też sukien­ki maxi – wszyst­kie wyko­na­ne z nylo­nu i polie­stru z recy­klin­gu. Nie zabra­kło tak­że pożą­da­nej biżu­te­rii: bran­so­le­tek, kol­czy­ków, naszyj­ni­ków czy pier­ścion­ków, tak­że w czę­ści wyko­na­nej z mate­ria­łów pozy­ska­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób. Głów­ny motyw kolek­cji? Sil­na moda, któ­ra inspi­ru­je kobie­ty tak, aby czu­ły się jak naj­lep­szą wer­sją sie­bie. Muzą pro­jek­tant­ki i jed­ną z pierw­szych inspi­ra­cji jest Isa­bel Adja­ni, któ­ra sta­no­wi uoso­bie­nie bun­tow­ni­czej, nie­bez­piecz­nej kobie­ty. Pro­jek­tant­ka zna­na jest ze swo­jej miło­ści do prze­szło­ści, z któ­rej „krad­nie” utra­co­ne momen­ty, prze­my­ca­jąc je do teraź­niej­szej mody, czy­niąc swo­je pro­jek­ty nowo­cze­sny­mi. W pro­jek­to­wa­niu Susie naj­bar­dziej inspi­ru­ją sta­re foto­gra­fie, książ­ki histo­rycz­ne, muzea i pły­ty. 

Pro­jek­tant­ka pod­kre­śla, że kon­cep­cja mody glo­ry­fi­ku­ją­cej siłę kobiet nie do koń­ca ją prze­ko­nu­je. A to dla­te­go, iż od zawsze uwa­ża, że kobie­ty są sil­ne i peł­ne mocy w samej swej isto­cie. Swo­je sukien­ki trak­tu­je więc jedy­nie jako wzmoc­nie­nie tej siły i pozwa­la­ją ją okieł­znać. Myśli prze­wod­nie kolek­cji, a więc kobie­cość, wraż­li­wość, intym­ność i nie­zna­ne widać gołym okiem za pomo­cą pro­jek­tów powsta­łych w ramach kola­bo­ra­cji. Dla Cave siłą jest przede wszyst­kim wraż­li­wość i spo­sób,  w jaki ją mani­fe­stu­je. Wbrew temu, że bycie wraż­li­wym w dzi­siej­szym świe­cie nie­ko­niecz­nie uzna­wa­ne jest za plus, pro­jek­tant­ka jest prze­ko­na­na, że nasza kobie­ca wraż­li­wość jest bra­mą do bogat­sze­go, znacz­nie cie­kaw­sze­go życia peł­ne­go tajem­ni­cy. 

Susie Cave wspól­nie z H&M zapra­sza nas do swo­je­go świa­ta, pod­kre­śla­jąc w kolek­cji klu­czo­we tema­ty, takie jak wraż­li­wość, intym­ność i kobie­cość. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła Saman­tha Snow, model­ka Eva Apio i bry­tyj­ska poet­ka Gre­ta Bel­la­ma­ci­na. Naj­now­sza kolek­cja H&M x The Vampire’s Wife’s będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki i onli­ne na hm.com od 22 paź­dzier­ni­ka 2020 roku.

Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej