Wytworna i kobieca – taka jest najnowsza kolekcja H&M stworzona we współpracy z kultową marką o amerykańskim stylu i z mroczną, europejską duszą – The Vampire’s Wife – dzieckiem brytyjskiej projektantki, modelki i muzy – Susie Cave. Powstała w 2016 roku znana jest głównie z podkreślania przesadnych, dużych ramion, falban i stylu vintage.

The Vampire's Wife x H&M

The Vam­pi­re­’s Wife to mar­ka zna­na przede wszyst­kim z umi­ło­wa­nia do pięk­na, peł­na cha­rak­te­ry­stycz­nych, wyra­zi­stych,  olśnie­wa­ją­cych deta­li i pod­kre­śla­nia kobie­cych kształ­tów. Kolek­cje zmie­nia­ją się zarów­no pod wzglę­dem sty­li­sty­ki, jak i wyko­na­nia, a ubra­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów pocho­dzą­cych ze zrów­no­wa­żo­nych źródeł.

Pro­jek­ty powsta­łe w kola­bo­ra­cji The Vam­pi­re­’s Wife­’s z H&M są peł­ne sprzecz­no­ści i intry­gu­ją­ce – mrocz­ne, a jed­no­cze­śnie odważ­ne i kobie­ce. Skrom­ne sukien­ki zapi­na­ne na guzi­ki są przy tym bar­dzo zmy­sło­we i wyra­fi­no­wa­ne. Swo­bod­ne, ale i poważ­ne. Wśród pro­jek­tów znaj­dzie­my sen­su­al­ną, koron­ko­wą mini, sukien­kę misti­que z wyraź­nie zary­so­wa­ny­mi ramio­na­mi, aksa­mit­ną mini sukien­kę ze zmy­sło­wą kokard­ką i roman­tycz­ną, srebr­ną,  koron­ko­wa pele­ry­nę, al też sukien­ki maxi – wszyst­kie wyko­na­ne z nylo­nu i polie­stru z recy­klin­gu. Nie zabra­kło tak­że pożą­da­nej biżu­te­rii: bran­so­le­tek, kol­czy­ków, naszyj­ni­ków czy pier­ścion­ków, tak­że w czę­ści wyko­na­nej z mate­ria­łów pozy­ska­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób. Głów­ny motyw kolek­cji? Sil­na moda, któ­ra inspi­ru­je kobie­ty tak, aby czu­ły się jak naj­lep­szą wer­sją sie­bie. Muzą pro­jek­tant­ki i jed­ną z pierw­szych inspi­ra­cji jest Isa­bel Adja­ni, któ­ra sta­no­wi uoso­bie­nie bun­tow­ni­czej, nie­bez­piecz­nej kobie­ty. Pro­jek­tant­ka zna­na jest ze swo­jej miło­ści do prze­szło­ści, z któ­rej „krad­nie” utra­co­ne momen­ty, prze­my­ca­jąc je do teraź­niej­szej mody, czy­niąc swo­je pro­jek­ty nowo­cze­sny­mi. W pro­jek­to­wa­niu Susie naj­bar­dziej inspi­ru­ją sta­re foto­gra­fie, książ­ki histo­rycz­ne, muzea i pły­ty. 

Pro­jek­tant­ka pod­kre­śla, że kon­cep­cja mody glo­ry­fi­ku­ją­cej siłę kobiet nie do koń­ca ją prze­ko­nu­je. A to dla­te­go, iż od zawsze uwa­ża, że kobie­ty są sil­ne i peł­ne mocy w samej swej isto­cie. Swo­je sukien­ki trak­tu­je więc jedy­nie jako wzmoc­nie­nie tej siły i pozwa­la­ją ją okieł­znać. Myśli prze­wod­nie kolek­cji, a więc kobie­cość, wraż­li­wość, intym­ność i nie­zna­ne widać gołym okiem za pomo­cą pro­jek­tów powsta­łych w ramach kola­bo­ra­cji. Dla Cave siłą jest przede wszyst­kim wraż­li­wość i spo­sób,  w jaki ją mani­fe­stu­je. Wbrew temu, że bycie wraż­li­wym w dzi­siej­szym świe­cie nie­ko­niecz­nie uzna­wa­ne jest za plus, pro­jek­tant­ka jest prze­ko­na­na, że nasza kobie­ca wraż­li­wość jest bra­mą do bogat­sze­go, znacz­nie cie­kaw­sze­go życia peł­ne­go tajem­ni­cy. 

Susie Cave wspól­nie z H&M zapra­sza nas do swo­je­go świa­ta, pod­kre­śla­jąc w kolek­cji klu­czo­we tema­ty, takie jak wraż­li­wość, intym­ność i kobie­cość. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła Saman­tha Snow, model­ka Eva Apio i bry­tyj­ska poet­ka Gre­ta Bel­la­ma­ci­na. Naj­now­sza kolek­cja H&M x The Vampire’s Wife’s będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki i onli­ne na hm.com od 22 paź­dzier­ni­ka 2020 roku.

Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s Najnowsza kolekcja H&M x The Vampire’s Wife’s

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej