ModaNewsroom

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA to pro­po­zy­cja od Char­lot­te Rouge dla wszyst­kich kobiet, któ­re cenią sobie wygod­ne kro­je i kom­fort nosze­nia bie­li­zny bez fisz­bin. Naj­now­sza kolek­cja biu­sto­no­szy to roman­tyzm w czy­stej posta­ci i sze­ro­ki wybór mate­ria­łów od cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki ela­stycz­nych koro­nek, tiu­li aż po gipiu­ry. Zarów­no fan­ki mini­ma­li­zmu, jak i bar­dziej roz­bu­do­wa­nych form znaj­dą w niej swój ulu­bio­ny krój.

W ofer­cie kolo­ry­stycz­nej SHOW OFF YOUR BRA znaj­du­je się ele­ganc­ka czerń, nie­za­wod­na biel, czy jasne, beżo­we odcie­nie, ide­al­nie dopa­so­wu­ją­ce się do cia­ła. Nowo­ścią, któ­ra pod­kre­śli waka­cyj­ną opa­le­ni­znę jest paste­lo­wa mię­ta oraz jaskra­wa i butel­ko­wa zieleń.

Naj­now­sza kolek­cja sta­ni­kow od Char­lot­te Rouge dosko­na­le spraw­dzi się zarów­no na codzień, jak i pod­czas waka­cyj­nych, wie­czor­nych spo­tkań. Pro­ste rucho­me ramiącz­ka moż­na dopa­so­wać do każ­dej sty­li­za­cji, a brak zapięć daje swo­bo­dę odkry­wa­nia pleców.

Bielizna Charlotte Rouge to element garderoby, który warto eksponować.

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge
SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte RougeSHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z najbardziej…
Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge – wiosenna kolekcja bielizny i swetrów

Komen­ta­rze komentarzy
Więcej
JedzenieStyl życia

Kilka słów na temat weganizmu

Wega­nizm to jed­na z odmian wege­ta­ria­ni­zmu, któ­ra zakła­da wyklu­cze­nie z die­ty mię­sa, w tym pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, takich jak jaja i nabiał. Die­ta wegań­ska poma­ga w wal­ce z cho­ro­ba­mi cywi­li­za­cyj­ny­mi, jed­nak nie jest prze­zna­czo­na dla…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *