SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA to pro­po­zy­cja od Char­lot­te Rouge dla wszyst­kich kobiet, któ­re cenią sobie wygod­ne kro­je i kom­fort nosze­nia bie­li­zny bez fisz­bin. Naj­now­sza kolek­cja biu­sto­no­szy to roman­tyzm w czy­stej posta­ci i sze­ro­ki wybór mate­ria­łów od cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki ela­stycz­nych koro­nek, tiu­li aż po gipiu­ry. Zarów­no fan­ki mini­ma­li­zmu, jak i bar­dziej roz­bu­do­wa­nych form znaj­dą w niej swój ulu­bio­ny krój.

W ofer­cie kolo­ry­stycz­nej SHOW OFF YOUR BRA znaj­du­je się ele­ganc­ka czerń, nie­za­wod­na biel, czy jasne, beżo­we odcie­nie, ide­al­nie dopa­so­wu­ją­ce się do cia­ła. Nowo­ścią, któ­ra pod­kre­śli waka­cyj­ną opa­le­ni­znę jest paste­lo­wa mię­ta oraz jaskra­wa i butel­ko­wa zie­leń.

Naj­now­sza kolek­cja sta­ni­kow od Char­lot­te Rouge dosko­na­le spraw­dzi się zarów­no na codzień, jak i pod­czas waka­cyj­nych, wie­czor­nych spo­tkań. Pro­ste rucho­me ramiącz­ka moż­na dopa­so­wać do każ­dej sty­li­za­cji, a brak zapięć daje swo­bo­dę odkry­wa­nia ple­ców.

Bielizna Charlotte Rouge to element garderoby, który warto eksponować.

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge
SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte RougeSHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy