SHOW OFF YOUR BRA od Charlotte Rouge

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

11401210_975934672441324_3878508968117503044_n

SHOW OFF YOUR BRA to pro­po­zy­cja od Char­lot­te Rouge dla wszyst­kich kobiet, któ­re cenią sobie wygod­ne kro­je i kom­fort nosze­nia bie­li­zny bez fisz­bin. Naj­now­sza kolek­cja biu­sto­no­szy to roman­tyzm w czy­stej posta­ci i sze­ro­ki wybór mate­ria­łów od cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki ela­stycz­nych koro­nek, tiu­li aż po gipiu­ry. Zarów­no fan­ki mini­ma­li­zmu, jak i bar­dziej roz­bu­do­wa­nych form znaj­dą w niej swój ulu­bio­ny krój.

W ofer­cie kolo­ry­stycz­nej SHOW OFF YOUR BRA znaj­du­je się ele­ganc­ka czerń, nie­za­wod­na biel, czy jasne, beżo­we odcie­nie, ide­al­nie dopa­so­wu­ją­ce się do cia­ła. Nowo­ścią, któ­ra pod­kre­śli waka­cyj­ną opa­le­ni­znę jest paste­lo­wa mię­ta oraz jaskra­wa i butel­ko­wa zie­leń.

Naj­now­sza kolek­cja sta­ni­kow od Char­lot­te Rouge dosko­na­le spraw­dzi się zarów­no na codzień, jak i pod­czas waka­cyj­nych, wie­czor­nych spo­tkań. Pro­ste rucho­me ramiącz­ka moż­na dopa­so­wać do każ­dej sty­li­za­cji, a brak zapięć daje swo­bo­dę odkry­wa­nia ple­ców.

Bielizna Charlotte Rouge to element garderoby, który warto eksponować.

ShowOffYourBra10
ShowOffYourBra16
ShowOffYourBra2

ShowOffYourBra52

ShowOffYourBra26

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRLKomentarze

komen­ta­rzy