Zdrowie

Sezon na szparagi – dlaczego warto je jeść?

szparagi, Sezon na szparagi – dlaczego warto je jeść?

Składniki odżywcze zawarte w szparagach

Szpa­ra­gi są pole­ca­ne oso­bom na die­tach reduk­cyj­nych, ponie­waż zawie­ra­ją bar­dzo mało kcal – jedy­nie 18 w 100 g. Powin­ny spo­ży­wać je tak­że panie pla­nu­ją­ce cią­żę. Jakie wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne kry­ją w sobie szparagi?

- wita­mi­na C, E i beta- karo­ten – wpły­wa­ją­ce na skó­rę, wło­sy i paznokcie,

- kwas folio­wy – nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju płodu,

- błon­nik i inu­li­nę (pre­bio­tyk) regu­lu­ją­cy pra­cę jelit,

- aspa­ra­gi­na wspo­ma­ga­ją­ca pra­cę jelit i glu­ta­tion wzmac­nia­ją­cy układ odpornościowy,

- potas, fos­for i wapń spra­wia­ją, że szpa­ra­gi dzia­ła­ją moczopędnie.

Po szpa­ra­gach moż­na zaob­ser­wo­wać cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach moczu. Jest to spo­wo­do­wa­ne obec­no­ścią siar­ki, powsta­ją­cej z roz­kła­du aspa­ra­gi­ny i S‑metylmetioniny .

Wyróżniamy trzy rodzaje szparagów:

- zie­lo­ne – są naj­bar­dziej popu­lar­ne, wyra­zi­ste w sma­ku i naj­cień­sze ze wszyst­kich odmian. Zie­lo­ne szpa­ra­gi są mięk­kie i nie trze­ba ich obie­rać przed gotowaniem,

- bia­łe  – są pozba­wio­ne barw­ni­ka, ponie­waż rosną pod zie­mią, są grub­sze niż zie­lo­ne szpa­ra­gi, deli­kat­niej­sze w sma­ku. Nale­ży je przed ugo­to­wa­niem obrać ze skórki,

- fio­le­to­we – są mało popu­lar­ne w Pol­sce, naj­czę­ściej spo­ży­wa się je we Wło­szech i Anglii. Posia­da­ją gru­bą łody­gę o bar­wie pur­pu­ro­wo-fio­le­to­wej. Fio­le­to­we szpa­ra­gi róż­nią się od zie­lo­nych i bia­łych tym, że zawie­ra­ją wię­cej cukrów i mniej­szą ilość błonnika.

szparagi

Jak gotować szparagi?

Szpa­ra­gi naj­le­piej goto­wać w pozy­cji pio­no­wej przez oko­ło 5 minut, z głów­ka­mi powy­żej powierzch­ni wody – są naj­de­li­kat­niej­sze i gotu­ją się naj­szyb­ciej. Dopusz­czal­ne jest goto­wa­nie szpa­ra­gów na  pła­sko, uło­żo­nych w sze­ro­kim naczy­niu, jed­nak ist­nie­je ryzy­ko, że głów­ki będą bar­dziej mięk­kie od łody­gi. Do wody (oprócz soli) doda­je­my szczyp­tę cukru. Naj­smacz­niej­szym (ale i naj­mniej die­te­tycz­nym) spo­so­bem przy­go­to­wa­nia zie­lo­nych szpa­ra­gów jest  pod­sma­ża­nie ich na oli­wie lub maśle. Tłuszcz zatrzy­mu­je smak szpa­ra­gów, któ­ry pod­czas goto­wa­nia  uwal­nia się i zosta­je w wodzie, w któ­rej były zanurzone.

Jak sprawdzić świeżość szparagów?

W lodów­ce moż­na prze­cho­wy­wać szpa­ra­gi owi­nię­te ście­recz­ką mak­sy­mal­nie przez trzy dni. Naj­le­piej było­by zja­dać je od razu po zaku­pie. Szpa­ra­gi obie­ra­my od góry do dołu, zaczy­na­jąc pod głów­ką. Następ­nie  nale­ży obciąć twar­de, zdrew­nia­łe koń­ców­ki. Świe­żość szpa­ra­gów spraw­dza­my poprzez zła­ma­nie łodygi.

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

Dlaczego warto jeść szparagi?

Te zie­lo­ne warzy­wa to praw­dzi­wa bom­ba mine­ral­na i wita­mi­no­wa. Zawie­ra­ją mało kalo­rii, a przy tym dużo błon­ni­ka, któ­ry uła­twia odchu­dza­nie. Dzię­ki temu dają uczu­cie syto­ści przez dłu­gi czas. Nadal nie­prze­ko­na­ni? Poznaj­cie zatem 8 powo­dów, dla…
Więcej
JedzenieZdrowie

Jakie warzywa warto jeść jesienią?

Nie od dziś wia­do­mo, że naj­lep­szym lekar­stwem jest zdro­wa die­ta. Regu­lar­nie spo­ży­wa­ne posił­ki oraz die­ta boga­ta w suro­we warzy­wa i owo­ce poma­ga nam w wal­ce z bak­te­ria­mi i wiru­sa­mi cho­ro­bo­twór­czy­mi, któ­re z podwój­ną siłą atakują…
Więcej
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść truskawki?

Sezon tru­skaw­ko­wy w peł­ni. Pysz­ne, aro­ma­tycz­ne owo­ce war­to włą­czać do menu nawet codzien­nie, aby zaspo­ko­ić ocho­tę na sło­dy­cze. Tru­skaw­ki są nisko­ka­lo­rycz­ne. Oso­by sto­su­ją­ce die­tę reduk­cyj­ną mogą je jeść bez obaw o syl­wet­kę. Naj­le­piej łączyć truskawki…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *