ModaNewsroom

Biżuteria Rosa Gold Chains wiosna-lato 2019

Polska marka biżuterii, Rosa Gold Chains w zaledwie kilka lat zyskała ugruntowaną pozycję na rynku nie tylko w kraju, ale i za granicą. Agnieszka Rosa osobiście czuwa, by wszystkie jej projekty były wykonywane ręcznie z najwyższej jakości surowców przez mistrzów jubilerstwa. Perły, górskie kamienie, zabawa fakturą złota. Co jeszcze projektantka przygotowała na sezon wiosna/lato 2019?

W tym sezo­nie biżu­te­ria Rosa Gold Cha­ins zwra­ca uwa­gę przede wszyst­kim ory­gi­nal­nym i sta­ran­nie wypra­co­wa­nym deta­lem. „Pod­czas pra­cy nad kolek­cją na wio­snę – lato 2019 zale­ża­ło mi, aby pro­jek­ty Rosy pozo­sta­ły nadal mini­ma­li­stycz­nie w for­mie, ale tym razem zwra­ca­ły uwa­gę dużo śmiel­szą i zdob­ną struk­tu­rą. Stąd wyko­rzy­sta­łam cha­rak­te­ry­stycz­ny zabieg gnie­ce­nia zło­ta, któ­ry kla­sycz­nym mode­lom bran­so­le­tek i kol­czy­ków nadał nie­ba­nal­ne­go i bar­dzo współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru.” – wyja­śnia Agniesz­ka Rosa.

biżuteria Rosa Gold Chains

Dla Agniesz­ki Rosy pra­ca to naj­więk­sza z pasji. Nie­ustan­nie poszu­ku­je nowych roz­wią­zań pro­jek­to­wych co jej kolej­ne kolek­cje czy­ni jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wy­mi. Z wiel­kie­go uzna­nia dla tra­dy­cji jubi­ler­skich pro­jek­tant­ka pod­ję­ła współ­pra­cę z arty­stą spe­cja­li­zu­ją­cym się w tech­ni­ce rzeź­bie­nia w kamie­niu, wyko­rzy­sty­wa­nej do tej pory przy two­rze­niu sygne­tów her­bo­wych. W tym sezo­nie ta koope­ra­cja zaowo­co­wa­ła szcze­gól­nym mode­lem pier­ścion­ka z kamie­niem gór­skim. Kwia­to­wy wzór tym razem został wyrzeź­bio­ny od spodu kamie­nia, dzię­ki cze­mu po zało­że­niu, na tle zło­tej opra­wy drob­ne różycz­ki wyglą­da­ją jak­by został zato­pio­ny w krysz­ta­le. To małe dzie­ło sztu­ki nie tyl­ko do nosze­nia, ale i podzi­wia­nia.

W kolek­cji Rosy ponow­nie zago­ści­ły per­ły. To efekt waka­cyj­nych podró­ży i fascy­na­cji pro­jek­tant­ki bogac­twem pod­wod­ne­go świa­ta. Jed­nak do tema­tu inspi­ro­wa­ne­go głę­bią oce­anu Agniesz­ka pode­szła w nie­oczy­wi­sty spo­sób. „Zain­te­re­so­wa­ła mnie struk­tu­ra musz­li, jej nie­re­gu­lar­ny kształt i to, że każ­da z nich jest inna, przez co tak nie­po­wta­rzal­na. Ten efekt chcia­łam oddać w kolek­cji. Każ­dy z ele­men­tów wyko­na­ny jest ręcz­nie i przez to jedy­ny w swo­im rodza­ju.” – tłu­ma­czy Agniesz­ka Rosa.

Sygnet z per­łą to z kolei wypad­ko­wa połą­cze­nie aktu­al­nych tren­dów i uzna­nia pro­jek­tant­ki dla kunsz­tu przed­wo­jen­nej biżu­te­rii. W kolek­cji znaj­dzie­my wię­cej ele­men­tów inspi­ro­wa­nych sty­lem Art déco. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją wiszą­ce kol­czy­ki opra­wio­ne kamie­nie­niem gór­skim lub pra­sio­li­tem. Te w kolo­rze paste­lo­wej zie­le­ni będą ide­al­nym uzu­peł­nie­niem let­nich sty­li­za­cji.

Rosa Gold Cha­ins w tym sezo­nie kon­ty­nu­uje współ­pra­cę z duetem foto­gra­fów Agniesz­ką Kule­szą i Łuka­szem Pikiem. Kam­pa­nia wize­run­ko­wa, któ­rej twa­rzą zosta­ła Maria Zakrzew­ska w cało­ści wyko­na­no na kli­szy fil­mo­wej. Deli­kat­na, a zara­zem nie­tu­zin­ko­wa uro­da model­ki dosko­na­le wpi­su­je się w este­ty­kę mar­ki, a suro­wy kli­mat foto­gra­fii oka­zał się ide­al­nym tłem dla peł­nej roman­tycz­nych akcen­tów kolek­cji. „W kam­pa­nii chcie­li­śmy poka­zać biżu­te­rię w jej natu­ral­nym śro­do­wi­sku. To kolek­cja, któ­ra ma nam towa­rzy­szyć na co dzień, ma dopeł­niać nasz styl i pod­kre­ślać oso­bo­wość .”– pod­su­mo­wu­je Agniesz­ka Rosa.

biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains biżuteria Rosa Gold Chains

CREDITS:

Pho­to­gra­phy & art direc­tion: Agniesz­ka Kule­sza & Łukasz Pik / DAS Agen­cy Model: Maria Zakrzew­ska / Divi­sion
Sty­list: Daria Bie­drzyc­ka
Hair & Make-up: Ane­ta Kostrze­wa
Gra­phic desi­gner: Joan­na Ski­ba
Pho­to­gra­phers assi­stant: Adrian Obrę­cza­rek

Tekst:  mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

ROSA - Summer story 2020 

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii ROSA stwo­rzo­na przez pro­jek­tant­kę Agniesz­kę Rosę to autor­skie pro­jek­ty wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie przez mistrzów jubi­ler­stwa w pra­cow­ni mar­ki,  a jed­no­cze­śnie nie­ba­nal­ny, cha­rak­te­ry­stycz­ny styl. Każ­dy ele­ment powsta­je wyłącz­nie z surow­ców naj­wyż­szej jako­ści, a…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Rosa na jesień - zimę 2019

Jesie­nią mar­ka Rosa zapra­sza do fascy­nu­ją­ce­go ogro­du natu­ry, peł­ne­go ryt­micz­nych form, rzeź­biar­skich struk­tur i sta­ran­nie wypra­co­wa­nych deta­li.  Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej kolek­cji były pra­ce nie­miec­kie­go arty­sty Kar­la Bloss­feld­ta, któ­ry foto­gra­fo­wał rośli­ny w dużym powięk­sze­niu. W…
Więcej