ModaNewsroom

Kolekcja Rosa na jesień – zimę 2019

Jesienią marka Rosa zaprasza do fascynującego ogrodu natury, pełnego rytmicznych form, rzeźbiarskich struktur i starannie wypracowanych detali. 

Rosa Chain biżuteria

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej kolek­cji były pra­ce nie­miec­kie­go arty­sty Kar­la Bloss­feld­ta, któ­ry foto­gra­fo­wał rośli­ny w dużym powięk­sze­niu. W rezul­ta­cie zwy­kłe kwia­ty ogro­do­we na jego czar­no-bia­łych foto­gra­fiach nabie­ra­ły nowych nie­spo­dzie­wa­nych cech, trud­nych do dostrze­że­nia gołym okiem. „Uję­ło mnie, jak Bloss­feldt patrzył na rośli­ny. Pod­cho­dził do nich w nie­mal stu­dyj­ny spo­sób. Na jego foto­gra­fiach przy­ro­da peł­na jest rzeź­biar­skich form dopra­co­wa­nych w naj­mniej­szym szcze­gó­le. Uda­ło mu się uchwy­cić nie­zwy­kłe pięk­no zamknię­te w natu­ral­nych for­mach liści, kwia­tów i głó­wek nasien­nych” – wyli­cza pro­jek­tant­ka mar­ki Agniesz­ka Rosa. Pod­czas pra­cy nad kolek­cją Agniesz­ce zale­ża­ło na tym, by unik­nąć dosłow­no­ści, bo – jak twier­dzi – w inspi­ro­wa­niu się natu­rą łatwo o prze­sa­dę i zbyt lite­ral­ne potrak­to­wa­nie tema­tu. Sku­pi­ła się więc na tym, jak efek­tow­nie i w nie­oczy­wi­sty spo­sób natu­ra radzi sobie z kształ­to­wa­niem mate­rii i zdo­bie­niem. Dzię­ki temu kolek­cja pozo­sta­je mini­ma­li­stycz­na i ponadczasowa.

Aby pro­ste i z pozo­ru kla­sycz­ne for­my zwra­ca­ły uwa­gę deta­lem, w poprzed­nich kolek­cjach Agniesz­ka sto­so­wa­ła efekt młot­ko­wa­nia zło­ta. W tym sezo­nie wpro­wa­dzi­ła nową fak­tu­rę – gra­we­ro­wa­ne krop­ki o róż­nej wiel­ko­ści i głę­bo­ko­ści. Dzię­ki niej meda­lio­ny, pier­ścion­ki i kol­czyk Moun­ta­in Ash fak­tu­rą przy­po­mi­na­ją powierzch­nię wydrą­żo­nej kro­pla­mi desz­czu ska­ły. Ręcz­ne fre­zo­wa­nie spra­wia, że wzór za każ­dym razem wyglą­da ina­czej. Motyw kro­pek poja­wia się w kolek­cji wie­lo­krot­nie. Znaj­dzie­my go m.in. na dużych sygne­tach Black Lilac, naszyj­ni­kach Black Pop­py, Hol­ly i Daisy. Agniesz­ka zde­cy­do­wa­ła się ozdo­bić nimi tak­że per­ły: każ­da z nich jest pre­cy­zyj­nie nawier­ca­na i wzbo­ga­co­na kulecz­ka­mi. W takim wyda­niu per­ły przy­po­mi­na­ją­ce kształ­tem kwiat koni­czy­ny nabra­ły wyra­zi­sto­ści i nowo­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Kla­sycz­ne per­ły znaj­dzie­my w kol­czy­kach i naszyj­ni­kach Snow­ber­ry, dla któ­rych inspi­ra­cją były owo­ce śnie­gu­licz­ki białej.

Pro­ces pro­jek­to­wy w kolek­cji na jesień – zimę 2019 trwał dłu­go. Nie­co­dzien­na for­ma pier­ścion­ka Ivy była wie­lo­krot­nie mody­fi­ko­wa­na i dopra­co­wy­wa­na, tak by nie tra­cąc ory­gi­nal­no­ści, ide­al­nie ukła­dał się na dło­ni. 

Wszyst­kie mode­le z kolek­cji powsta­ją ręcz­nie, nie­kie­dy przez kil­ka dni, dla­te­go część z nich ze wzglę­du na pra­co­chłon­ne wyko­na­nie będzie dostęp­na wyłącz­nie na zamó­wie­nie. 

Do stwo­rze­nia kam­pa­nii wize­run­ko­wej Agniesz­ka Rosa po raz kolej­ny zapro­si­ła Agniesz­kę Kule­szę i Łuka­sza Pika. Pro­jek­tant­ka dała dueto­wi foto­gra­fów wol­ną rękę. „Wysła­łam Agniesz­ce i Łuka­szo­wi zdję­cia biżu­te­rii. Mam do nich peł­ne zaufa­nie, dla­te­go spe­cjal­nie nie opo­wia­da­łam im o moich inspi­ra­cjach. Byłam bar­dzo cie­ka­wa, jak zin­ter­pre­tu­ją kolek­cję, a oni odczy­ta­li ją ide­al­nie” – wyja­śnia Agniesz­ka. Zdję­cia zosta­ły wyko­na­ne ana­lo­giem, wywo­ła­ne meto­dą hand­print, a następ­nie ska­no­wa­ne. Dzię­ki temu kolo­ry są roz­my­te, głę­bo­kie, cie­płe i bar­dzo jesienne.

Rosa biżuteria nowa kampania Rosa kolczyki Rosa Modna Biżuteria Rosa Pierścionki Rosa wyjątkowa biżuteria Rosa naszyjnik Rosa naszyjnik Rosa kolczyki Rosa CHain kolczyki Rosa CHain

O mar­ce: Rosa to pol­ska mar­ka biżu­te­rii zało­żo­na przez pro­jek­tant­kę Agniesz­kę Rosę. Wszyst­kie pro­jek­ty są wyko­ny­wa­ne ręcz­nie przez mistrzów jubi­ler­stwa w autor­skiej pra­cow­ni mar­ki i powsta­ją wyłącz­nie z surow­ców naj­wyż­szej jako­ści. W zale­d­wie kil­ka lat Rosa wypra­co­wa­ła roz­po­zna­wal­ny styl, zdo­by­wa­jąc tym uzna­nie klien­tek w kra­ju i za gra­ni­cą. Kolek­cje mar­ki dostęp­ne są w dwóch buti­kach sta­cjo­nar­nych w War­sza­wie i Pozna­niu oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.rosachains.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Rosa Gold Chains - lato 2021

Piasz­czy­sta pla­ża Puer­to Escon­di­do w sło­necz­nym Mek­sy­ku, woda, czar­no – bia­łe, suro­we kadry, a w roli głów­nej Ona – eks­klu­zyw­na, ręcz­nie wyko­na­na biżu­te­ria pol­skiej mar­ki Rosa wspa­nia­le uchwy­co­na w obiek­ty­wie Soni Szó­stak w kam­pa­nii na…
Więcej
ModaNewsroom

ROSA - Summer story 2020 

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii ROSA stwo­rzo­na przez pro­jek­tant­kę Agniesz­kę Rosę to autor­skie pro­jek­ty wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie przez mistrzów jubi­ler­stwa w pra­cow­ni mar­ki,  a jed­no­cze­śnie nie­ba­nal­ny, cha­rak­te­ry­stycz­ny styl. Każ­dy ele­ment powsta­je wyłącz­nie z surow­ców naj­wyż­szej jako­ści, a…
Więcej
ModaNewsroom

Biżuteria Rosa Gold Chains wiosna-lato 2019

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii, Rosa Gold Cha­ins w zale­d­wie kil­ka lat zyska­ła ugrun­to­wa­ną pozy­cję na ryn­ku nie tyl­ko w kra­ju, ale i za gra­ni­cą. Agniesz­ka Rosa oso­bi­ście czu­wa, by wszyst­kie jej pro­jek­ty były wyko­ny­wa­ne ręcz­nie z…
Więcej