ModaNewsroom

Romantyczna mini kolekcja biżuterii KOPI

Marka KOPI po raz kolejny zaskakuje i w miesiącu miłości, jakim niezaprzeczalnie jest luty, prezentuje kapsułową kolekcję walentynkową. Miłośniczki biżuterii autorstwa Natalii Kopiszki znajdą w niej sześć unikatowych projektów, których elementem łączącym jest serce o nieregularnym kształcie.

biżuteria Kopi

Pro­jek­tant­ka wycho­dzi naprze­ciw oso­bom, któ­re poszu­ku­ją sty­lo­we­go i nie­ba­nal­ne­go pre­zen­tu na cie­szą­ce się z roku na rok coraz więk­szą popu­lar­no­ścią Walen­tyn­ki. Roman­tycz­na biżu­te­ria KOPI spraw­dzi się tutaj ide­al­nie. W skład nowej mini kolek­cji wcho­dzą: dwie pary kol­czy­ków o róż­nej wiel­ko­ści, deli­kat­ny pier­ścio­nek, efek­tow­na brosz­ka oraz dwa naszyj­ni­ki. Wszyst­kie pro­jek­ty zosta­ły wyko­na­ne z mosią­dzu sre­bra pozła­ca­ne­go.

Nata­lia Kopisz­ka po raz kolej­ny się­ga do tego, co w modzie lat 80. naj­lep­sze, poszu­ku­jąc inspi­ra­cji na sta­rych, rodzin­nych foto­gra­fiach. Jak przy­zna­je pro­jek­tant­ka: “Styl i biżu­te­ria mojej mamy, któ­re pamię­tam ze swo­je­go dzie­ciń­stwa, od zawsze sta­no­wią dla mnie naj­więk­szą kopal­nię pomy­słów. Tak rów­nież było i tym razem”. W nowej mini kolek­cji widocz­na jest tak­że cha­rak­te­ry­stycz­na dla KOPI fascy­na­cja sztu­ką sur­re­ali­zmu, prze­ja­wia­ją­ca się w nie­re­gu­lar­nych kształ­tach naj­now­szych pro­jek­tów.

Walen­tyn­ko­wa kolek­cja dostęp­na jest w skle­pie onli­ne www.kopi.com.pl, a tak­że w war­szaw­skim buti­ku KOPI przy ul. Nowo­grodz­kiej 40.

Walentynkowa kolekcja KOPI, biżuteria KOPI pierścionek KOPI kolczyki KOPI, naszyjnik KOPI naszyjnik KOPI, walentynkowa kolekcja KOPI pierścionek kopi

Zdję­cia: Ola Gol­czyń­ska
Model­ka: Mary­sia Marec­ka / Rebel Models
Sty­li­za­cja: Nata­lia Kopisz­ka

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust haveNewsroom

Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Nie­speł­na mie­siąc po pre­mie­rze nowej kolek­cji biżu­te­rii na sezon wiosna/lato 2019, pro­jek­tant­ka Nata­lia Kopisz­ka posze­rza ofer­tę swo­jej mar­ki o kolej­ne let­nie nowo­ści. Wśród nich domi­nu­ją deli­kat­ne akce­so­ria do wło­sów, któ­re ozdo­bią waka­cyj­ne fry­zu­ry i upię­cia,…
Więcej
ModaNewsroom

Butik KOPI świętuje pierwsze urodziny

Minął rok, od kie­dy na mapie sto­li­cy poja­wi­ło się nowe miej­sce przy­cią­ga­ją­ce wiel­bi­cie­li pol­skiej mody – fla­go­wy butik mar­ki biżu­te­rii KOPI. W minio­ny czwar­tek Kopisz­ka świę­to­wa­ła pierw­sze uro­dzi­ny buti­ku, a w jego różo­wych wnę­trzach było…
Więcej
Styl życia

Absolutnie wyjątkowe świąteczne prezenty dla Twoich bliskich

Już od poło­wy listo­pa­da ogar­nia nas świą­tecz­ny szał. Widzi­my dzie­siąt­ki kolo­ro­wych reklam w tele­wi­zji, sły­szy­my świą­tecz­ne pio­sen­ki w radiach i cen­trach han­dlo­­wych- wszyst­ko to nastra­ja i zachę­ca nas do zaku­pów, któ­re nie zawsze oka­zu­ją się…
Więcej