ModaNewsroom

Butik KOPI świętuje pierwsze urodziny

Minął rok, od kie­dy na mapie sto­li­cy poja­wi­ło się nowe miej­sce przy­cią­ga­ją­ce wiel­bi­cie­li pol­skiej mody – fla­go­wy butik mar­ki biżu­te­rii KOPI. W minio­ny czwar­tek Kopisz­ka świę­to­wa­ła pierw­sze uro­dzi­ny buti­ku, a w jego różo­wych wnę­trzach było znacz­nie tłocz­niej niż zazwy­czaj. Na wszyst­kich gości cze­kał uro­dzi­no­wy tort, kie­li­szek szam­pa­na oraz dwa naj­now­sze wzo­ry apaszek.

Pierwsze urodziny flagowego butiku KOPI

Różo­we­go buti­ku przy Nowo­grodz­kiej 40 nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. W jego wnę­trzu, w cało­ści zapro­jek­to­wa­nym przez twór­czy­nię mar­ki, Nata­lię Kopisz­kę, nie bra­ku­je desi­gner­skich ele­men­tów, jak aksa­mit­ne pufy, czy lustro o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie. Całość jed­nak spra­wia wra­że­nie miej­sca otwar­te­go i przy­ja­zne­go tak, by wcho­dzą­cy do świa­ta KOPI nie czu­li się przy­tło­cze­ni. “Cie­szę się, że uda­ło mi się stwo­rzyć miej­sce, gdzie moje klient­ki czu­ją się swo­bod­nie, mogą przyjść, przy­mie­rzyć upa­trzo­ną biżu­te­rię lub po pro­stu poroz­ma­wiać i pora­dzić się. Oso­bi­sty kon­takt z nimi jest dla mnie bar­dzo waż­ny.” – mówi Nata­lia Kopisz­ka. 

Pod­czas uro­dzi­no­we­go świę­to­wa­nia mia­ła rów­nież miej­sce pre­mie­ra dwóch nowych wzo­rów apa­szek, powsta­łych we współ­pra­cy z pol­ski­mi gra­ficz­ka­mi. Kopisz­ka, któ­ra w jed­nym z wywia­dów nazwa­ła sie­bie “apasz­ko­wym fre­akiem”, z każ­dym sezo­nem kon­se­kwent­nie posze­rza swój dział akce­so­riów. Za paste­lo­wy pro­jekt odpo­wia­da ilu­stra­tor­ka Nata­lia Tro­chow­ska, a do jego powsta­nia artyst­kę zain­spi­ro­wa­ły podró­że i poszu­ki­wa­nie w nich ener­gii, doświad­cze­nia. Autor­ką nadru­ku na dru­giej apasz­ce jest Kasia Łubiń­ska, któ­ra prze­nio­sła na nią swo­je zami­ło­wa­nie do natu­ry i flo­ry­stycz­nych moty­wów. Oby dwa mode­le zosta­ły uszy­te z wyso­ko­ga­tun­ko­wej saty­ny i dostęp­ne są w buti­ku mar­ki oraz onli­ne na www.kopi.com.pl.

Pierwsze urodziny flagowego butiku KOPI biżuteria KOPI, kolczyki KOPI, naszyjnik KOPI, piękna biżuteria biżuteria KOPI, kolczyki KOPI, naszyjnik KOPI

apaszka KOPI

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust haveNewsroom

Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Nie­speł­na mie­siąc po pre­mie­rze nowej kolek­cji biżu­te­rii na sezon wiosna/lato 2019, pro­jek­tant­ka Nata­lia Kopisz­ka posze­rza ofer­tę swo­jej mar­ki o kolej­ne let­nie nowo­ści. Wśród nich domi­nu­ją deli­kat­ne akce­so­ria do wło­sów, któ­re ozdo­bią waka­cyj­ne fry­zu­ry i upięcia,…
Więcej
ModaNewsroom

Romantyczna mini kolekcja biżuterii KOPI

Mar­ka KOPI po raz kolej­ny zaska­ku­je i w mie­sią­cu miło­ści, jakim nie­za­prze­czal­nie jest luty, pre­zen­tu­je kap­su­ło­wą kolek­cję walen­tyn­ko­wą. Miło­śnicz­ki biżu­te­rii autor­stwa Nata­lii Kopisz­ki znaj­dą w niej sześć uni­ka­to­wych pro­jek­tów, któ­rych ele­men­tem łączą­cym jest ser­ce o…
Więcej
Styl życia

Absolutnie wyjątkowe świąteczne prezenty dla Twoich bliskich

Już od poło­wy listo­pa­da ogar­nia nas świą­tecz­ny szał. Widzi­my dzie­siąt­ki kolo­ro­wych reklam w tele­wi­zji, sły­szy­my świą­tecz­ne pio­sen­ki w radiach i cen­trach han­dlo­­wych- wszyst­ko to nastra­ja i zachę­ca nas do zaku­pów, któ­re nie zawsze oka­zu­ją się…
Więcej