Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Niespełna miesiąc po premierze nowej kolekcji biżuterii na sezon wiosna/lato 2019, projektantka Natalia Kopiszka poszerza ofertę swojej marki o kolejne letnie nowości. Wśród nich dominują delikatne akcesoria do włosów, które ozdobią wakacyjne fryzury i upięcia, dodając im modnego, dziewczęcego wykończenia.

Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Autor­skie akce­so­ria do wło­sów od KOPI

Ozdo­by do wło­sów są jed­nym z naj­go­ręt­szych tren­dów tego lata. Kopisz­ka nie pozo­sta­je obo­jęt­na na panu­ją­ce w modzie ten­den­cje i wpro­wa­dza autor­skie akce­so­ria do wło­sów, któ­re nawią­zu­ją sty­li­sty­ką do głów­nej kolek­cji pro­jek­tant­ki. Wyko­na­ne z mosią­dzu biżu­te­ryj­ne szpil­ki i spin­ki do wło­sów KOPI zdo­bią natu­ral­ne per­ły o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie oraz autor­skie gra­we­ry. Poszcze­gól­ne mode­le wystę­pu­ją w dwóch roz­mia­rach i moż­na nosić je poje­dyn­czo lub w więk­szej ilo­ści, by uroz­ma­icić let­nią fry­zu­rę i ozdo­bić wło­sy non­sza­lanc­ko upię­te w koka albo kucy­ka. 

Oprócz ozdob­nych spi­nek i szpi­lek do wło­sów, Kopisz­ka nie roz­sta­je się z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla jej mar­ki apasz­ka­mi. W maju w ofer­cie KOPI poja­wi­ły się dwa nowe waka­cyj­ne wzo­ry, będą­ce wyni­kiem współ­pra­cy z gra­ficz­ką Joan­ną Flu­der – JAD. Apasz­ki wyko­na­ne są w 100% z jedwa­biu i urze­ka­ją let­ni­mi, nasy­co­ny­mi bar­wa­mi, wśród któ­rych domi­nu­je cytry­no­wa żółć i mor­ski błę­kit. Świet­nie spraw­dzą się pod­czas upa­łów w roli opa­ski na czub­ku gło­wy lub jako ozdo­ba upię­tych w koń­ski ogon wło­sów.

Autorskie akcesoria do włosów od KOPI  Autorskie akcesoria do włosów od KOPI  Autorskie akcesoria do włosów od KOPI  Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Akce­so­ria KOPI dostęp­ne są w buti­ku mar­ki przy ul. Nowo­grodz­kiej 40 w War­sza­wie, a tak­że w skle­pie onli­ne: www.kopi.com.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy