Romantyczna kolekcja 303 AVENUE – Send me love letters

Sło­necz­na Bar­ce­lo­na – ser­ce Kata­lo­nii, a w samym środ­ku tęt­nią­cej życiem sto­li­cy od poran­nej kawy i papie­ro­sa do wie­czor­ne­go drin­ka przy barze pod­pa­tru­je­my fran­cu­ską it-girl Chloe Leca­reux, twarz naj­now­szej kam­pa­nii „Send me love let­ters” 303 AVENUE na sezon jesień-zima 2018/19.

W naj­now­szej kolek­cji pol­skiej mar­ki poja­wia się motyw listów miło­snych, stąd nie brak roman­tycz­nych topów z bufia­sty­mi ręka­wa­mi, fal­ban, pudro­we­go różu, wyra­zi­stych czer­wie­ni i prin­tów: w czer­wo­no-gra­na­to­we maki, a tak­że zwie­rzę­cych- na sukien­kach czy spód­ni­cach. Jesie­nią dziew­czy­na 303 AVENUE nie rezy­gnu­je z kobie­cych sukie­nek na ramiącz­kach, ale nosi je w zesta­wie z cie­pły­mi, oversize’owymi kar­di­ga­na­mi. Pro­jek­tan­ci zadba­li, by oprócz nowo­ści nie zabra­kło kla­sycz­nych koszul, spodnie typu culot­te, a tak­że cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki roman­tycz­nych sukie­nek oraz płasz­czy. 

Sub­tel­na uro­da Chloe Leca­reux, któ­ra zosta­ła twa­rzą naj­now­szej kam­pa­nii ide­al­nie kom­po­nu­je się z kli­ma­tycz­nym cha­rak­te­rem nie­oczy­wi­stych foto­gra­fii wyko­na­nych ana­lo­giem a tak­że sta­rym pola­ro­idem, za któ­rych obiek­ty­wem sta­nął austra­lij­ski foto­graf – Jon­ny Seelen­mey­er. 

303 AVENUE nie zamie­rza poprze­sta­wać na odświe­żo­nym w 2017 roku logo i posta­no­wi­ła odświe­żyć tak­że wnę­trza swo­je­go buti­ku przy uli­cy Moko­tow­skiej 28 w War­sza­wie, któ­re sta­ły się teraz znacz­nie bar­dziej  mini­ma­li­stycz­ne. Naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki na sezon jesień-zima 2018/19  dostęp­na jest onli­ne na ofi­cjal­nej stro­nie www.303avenue.pl, a tak­że sta­cjo­nar­nie w buti­ku w War­sza­wie przy uli­cy Moko­tow­skiej 28 i w Atrium Sta­re­go Bro­wa­ru w Pozna­niu.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy