ModaNewsroom

Rewolucyjna kampania TK Maxx – Szalone Możliwości!

 

Sezon let­nich festi­wa­li roz­po­czął się już na dobre. To czas, kie­dy nie tyl­ko cie­szy­my się muzy­ką i towa­rzy­stwem przy­ja­ciół, ale pra­gnie­my wyróż­niać się z tłu­mu. Dba­my o ory­gi­nal­ność, uni­ka­to­wość oraz róż­no­rod­ność naszych sty­li­za­cji, bo tren­dy z każ­dym rokiem ule­ga­ją dia­me­tral­nym zmia­nom. W ich wybo­rze świet­nie spraw­dzi się TK Maxx, któ­ry jak żaden inny sklep pozwa­la na swo­bod­ne eks­pe­ry­men­to­wa­nie z modą, stwa­rza­jąc mnó­stwo sza­lo­nych moż­li­wo­ści.

W tym roku naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki TK Maxx towa­rzy­szy abso­lut­nie wyjąt­ko­wy hasz­tag #NoOut­fitC­lash, któ­ry ma zachę­cać klien­tów do odważ­niej­szych wybo­rów i kre­owa­nia indy­wi­du­al­ne­go sty­lu za pomo­cą abso­lut­nie wyjąt­ko­wych ubrań, któ­re pozwo­lą stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ne i nie­za­po­mnia­ne sty­li­za­cje. Skąd to szcze­gól­ne zwró­ce­nie uwa­gi na pod­kre­śla­nie indy­wi­du­al­no­ści? W ostat­nich latach spo­łe­czeń­stwo coraz czę­ściej śle­po podą­ża za narzu­co­ny­mi tren­da­mi (i to nie tyl­ko tymi obec­ny­mi w modzie). Ma to miej­sce nie­mal w każ­dym aspek­cie nasze­go życia- desi­gnie, tren­dach żywie­nio­wych czy popkul­tu­ro­wych. Co wię­cej, jest w nas sil­niej­sze poczu­cie indy­wi­du­ali­za­cji, pra­gnie­nia, by wyróż­niać się z tłu­mu i zostać zauwa­żo­nym- szu­ka­my więc pro­duk­tów ory­gi­nal­nych i abso­lut­nie uni­ka­to­wych. Tutaj na ratu­nek przy­cho­dzi TK Maxx, któ­ry ofe­ru­je wyjąt­ko­we połą­cze­nia róż­no­rod­nych pro­duk­tów od zna­nych pro­jek­tan­tów, popu­lar­nych marek w oka­zyj­nie niskich cenach. W jed­nym skle­pie każ­dy może zna­leźć wyjąt­ko­we ubra­nia nie­mal w każ­dym sty­lu (nie­rzad­ko w poje­dyn­czych egzem­pla­rzach): ele­ganc­kie mary­nar­ki i sukien­ki, luź­ne bluz­ki boho, kla­sycz­ne, skó­rza­ne tor­by czy ory­gi­nal­ne obu­wie to tyl­ko nie­wiel­ka część tego, co dzię­ki swo­je­mu boga­te­mu i uni­ka­to­we­mu asor­ty­men­to­wi może zapro­po­no­wać nam TK Maxx.

W opar­ciu o dostęp­ne w TK Maxx ubra­nia redak­cja Vers-24 stwo­rzy­ła dwie nie­po­wta­rzal­ne i ory­gi­nal­ne sty­li­za­cje. Jed­na z pro­po­zy­cji – mini­ma­li­stycz­na, w sty­lu boho to połą­cze­nie kla­sycz­nych, roz­klo­szo­wa­nych musz­tar­do­wych spodni z wyso­kim sta­nem z mod­ną w tym sezo­nie bia­łą, deni­mo­wą kurt­ką i prze­wią­zy­wa­ną na szyi apasz­ką. Całość uzu­peł­nia­ją wygod­ne san­da­ły na plat­for­mie w sty­lu lat 70, a kla­sycz­ną sty­li­za­cję prze­ła­mu­je zabaw­na koper­tów­ka z ana­na­sem wyko­na­na z rafii. Dru­ga sty­li­za­cja to połą­cze­nie fak­tur – twe­edo­wej, krót­kiej nie­bie­skiej spód­ni­cy i… bia­ło-czar­ne­go swe­tra z żół­ty­mi frędz­la­mi na ręka­wach w towa­rzy­stwie bia­łych koza­ków za kost­kę, lśnią­cej, srebr­nej, okrą­głej toreb­ki oraz dla wykoń­cze­nia- dłu­gie­go srebr­ne­go łań­cusz­ka. Wybór Vers-24 to naj­lep­szy dowód na to, że w jed­nym skle­pie moż­na wycza­ro­wać magicz­ne i bez wąt­pie­nia uni­ka­to­we sty­li­za­cje.

Jak inter­pre­to­wać hasło #NoOut­fitC­lash? Bez wąt­pie­nia jego odzwier­cie­dle­niem będą cza­sem kon­tro­wer­syj­ne połą­cze­nia „gry­zą­cych się” wzo­rów, nie­prze­wi­dy­wal­ne zesta­wie­nia kolo­rów czy połą­cze­nia roz­ma­itych, zupeł­nie róż­nych od sie­bie sty­lów – mini­ma­li­zmu i ekle­kl­ty­zmu czy ele­gan­cji z odro­bi­ną roc­ko­we­go sza­leń­stwa. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że dzię­ki TK Maxx każ­dy może pod­kre­ślić swój wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny styl w myśl #NoOut­fitC­lash!

Za każ­dym razem odwie­dza­jąc tak wyjąt­ko­we miej­sce, jakim jest TK Maxx moż­na mieć pew­ność, że upo­lo­wa­ne przez nas pereł­ki pozy­twy­nie nas zasko­czą, wzbu­dza­jąc zazdrość i chęć rywa­li­za­cji w poszu­ki­wa­niu tych abso­lut­nie wyjąt­ko­wych ubrań i akce­so­riów wśród wszyst­kich zna­jo­mych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej
Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do…
Więcej