Uroda

Razem z JOICO raz na zawsze pożegnasz zniszczone włosy!

Zadbane włosy są podstawą do tego, aby czuć się pięknie oraz wyjątkowo! Zwłaszcza teraz – po mroźnej zimie, podczas której Twoje włosy z pewnością były narażone na wiele szkodliwych czynników. Pozwól nam zabrać się w podróż, gdzie zdrowe oraz lśniące włosy są czymś naturalnym!

Rekonstrukcja Joico

Wie­le z nas, bory­ka się z suchy­mi oraz znisz­czo­ny­mi wło­sa­mi -  jeśli Ty rów­nież znasz ten pro­ble­mem - koniecz­nie musisz poznać zabieg Rekon­struk­cji Wło­sów JOICO K‑PAK, któ­ry dedy­ko­wa­ny jest do każ­de­go typu wło­sów. Zabieg odbu­do­wu­je i wzmac­nia znisz­czo­ne pasma, zwięk­sza ich połysk oraz przy­wra­ca opty­mal­ne nawil­że­nie. Sam pro­ces odbu­do­wy wło­sów skła­da się z 4 eta­pów i jest wyko­ny­wa­ny tyl­ko i wyłącz­nie w pro­fe­sjo­nal­nych salo­nach fry­zjer­skich. Poprzez tech­no­lo­gię Quadra­mi­ne Com­plex  - klu­czo­wą, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ną tech­no­lo­gię kera­ty­no­wą, Two­je wło­sy zosta­ną napra­wio­ne. Jest to eks­klu­zyw­na mie­szan­ka hydro­li­zo­wa­nych pro­te­in kera­ty­ny, iden­tycz­nych jak we wło­sach, któ­re wni­ka­ją aż w naj­głęb­sze war­stwy struk­tu­ry kosm­ków, by zagwa­ran­to­wać im dogłęb­ną rekon­struk­cję pod­czas każ­dej kolo­ry­za­cji. Wło­sy sta­ją się odbu­do­wa­ne od wnę­trza i na zewnątrz. Wyko­naj zabieg JOICO K‑PAK przed kolo­ry­za­cją, aby wła­ści­wie przy­go­to­wać wło­sy do zabie­gu kolo­ry­za­cji oraz je odbu­do­wać. Efekt? Wło­sy sta­ną się bar­dziej podat­ne na sty­li­za­cję, ich kolor będzie trwal­szy oraz bar­dziej nasy­co­ny. Zabieg rekon­struk­cji wło­sów JOICO pole­ca­ny jest wszyst­kim, któ­rzy marzą o jedwa­bi­stych, ela­stycz­nych i zdro­wych wło­sach. 

Defy Damage Joico zabieg

Kolej­nym zabie­giem, któ­ry jest naszym abso­lut­nym BESTSELLEREM jest Defy Dama­ge Pro­Se­ries. Wyko­ny­wa­ny jest pod­czas kolo­ry­za­cji w naj­lep­szych salo­nach fry­zjer­skich! Powo­dów dla któ­rych poko­chasz swo­je wło­sy po tej usłu­dze jest wie­le. Przede wszyst­kim zabieg Defy Dama­ge Pro­Se­ries ochro­ni Two­je wło­sy przed uszko­dze­nia­mi w cza­sie zabie­gów che­micz­nych. Dodat­ko­wo prze­dłu­ży trwa­łość, jak i inten­syw­ność Two­jej kolo­ry­za­cji, zosta­wia­jąc wło­sy nie­sa­mo­wi­cie mięk­kie. Wszyst­kim nam zale­ży na tym, aby wzmoc­nić i odno­wić struk­tu­rę wło­sa, zwięk­szyć połysk oraz obję­tość. Dzię­ki Defy Dama­ge Pro­Se­ries – pięk­ne oraz zdro­we wło­sy są na wycią­gnię­cie ręki!

Pamię­taj, że każ­da wizy­ta u fry­zje­ra powin­na roz­po­czy­nać się pro­fe­sjo­nal­ną dia­gno­zą skó­ry gło­wy oraz wło­sów, aby fry­zjer mógł dobrać zabieg indy­wi­du­al­nie do Two­ich potrzeb. Ide­al­ną oka­zją do tego, aby na wła­sne oczy prze­ko­nać się, jak wyglą­da­ją prze­mia­ny po wspo­mnia­nych wyżej zabie­gach od JOICO jest uczest­nic­two w naszej akcji cha­ry­ta­tyw­nej – #PSdla­zwie­rza­kow orga­ni­zo­wa­nej przez fir­mę Per­fect Salon Sp. z o.o. Link do zapi­sów: https://www.moment.pl/akademia-perfect-salon. Koszt usłu­gi to sym­bo­licz­ne 50 zł (kwo­ta ta zosta­nie prze­ka­za­na Przy­tu­li­sku w Har­bu­to­wi­cach oraz Kudła­te­mu Kum­plo­wi). Akcja odby­wa się na tere­nie Kra­ko­wa oraz War­sza­wy przez cały marzec.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Dbanie o włosy nigdy nie było prostsze!

Sen w naszym życiu jest jed­ną z naj­istot­niej­szych oraz naj­przy­jem­niej­szych czyn­no­ści, z jaki­mi mamy moż­li­wość się spo­tkać… a gdy­by tak połą­czyć sen z pie­lę­gna­cją wło­sów? Przed­sta­wia­my wam NOWOŚĆ! Sle­epO­ver z ulu­bio­nej serii Defy Dama­ge mar­ki…
Więcej
UrodaWłosy

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Oddy­cha­my z ulgą na myśl o tym, że po sro­giej zimie w koń­cu nad­cho­dzi upra­gnio­na wio­sna. W związ­ku z tym wie­le kobiet decy­du­je się na zmia­nę kolo­ru wło­sów. War­to jed­nak pamię­tać o tym, aby w…
Więcej
Uroda

PERFECT SALON Z PERFECT PLANEM - ZADBAJ O WŁOSY I POMÓŻ ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA

Per­fect Salon (pol­ski dys­try­bu­tor pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów marek takich jak Paul Mit­chell, Joico oraz Sexy­Ha­ir) wraz z 1. mar­ca orga­ni­zu­je trwa­ją­cą przez mie­siąc akcję cha­ry­ta­tyw­ną, któ­rej głów­nym celem jest pomoc potrze­bu­ją­cym zwie­rzę­tom. To wspa­nia­ła…
Więcej