Uroda

Razem z JOICO raz na zawsze pożegnasz zniszczone włosy!

Zadbane włosy są podstawą do tego, aby czuć się pięknie oraz wyjątkowo! Zwłaszcza teraz – po mroźnej zimie, podczas której Twoje włosy z pewnością były narażone na wiele szkodliwych czynników. Pozwól nam zabrać się w podróż, gdzie zdrowe oraz lśniące włosy są czymś naturalnym!

Rekonstrukcja Joico

Wie­le z nas, bory­ka się z suchy­mi oraz znisz­czo­ny­mi wło­sa­mi -  jeśli Ty rów­nież znasz ten pro­ble­mem - koniecz­nie musisz poznać zabieg Rekon­struk­cji Wło­sów JOICO K‑PAK, któ­ry dedy­ko­wa­ny jest do każ­de­go typu wło­sów. Zabieg odbu­do­wu­je i wzmac­nia znisz­czo­ne pasma, zwięk­sza ich połysk oraz przy­wra­ca opty­mal­ne nawil­że­nie. Sam pro­ces odbu­do­wy wło­sów skła­da się z 4 eta­pów i jest wyko­ny­wa­ny tyl­ko i wyłącz­nie w pro­fe­sjo­nal­nych salo­nach fry­zjer­skich. Poprzez tech­no­lo­gię Quadra­mi­ne Com­plex  - klu­czo­wą, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ną tech­no­lo­gię kera­ty­no­wą, Two­je wło­sy zosta­ną napra­wio­ne. Jest to eks­klu­zyw­na mie­szan­ka hydro­li­zo­wa­nych pro­te­in kera­ty­ny, iden­tycz­nych jak we wło­sach, któ­re wni­ka­ją aż w naj­głęb­sze war­stwy struk­tu­ry kosm­ków, by zagwa­ran­to­wać im dogłęb­ną rekon­struk­cję pod­czas każ­dej kolo­ry­za­cji. Wło­sy sta­ją się odbu­do­wa­ne od wnę­trza i na zewnątrz. Wyko­naj zabieg JOICO K‑PAK przed kolo­ry­za­cją, aby wła­ści­wie przy­go­to­wać wło­sy do zabie­gu kolo­ry­za­cji oraz je odbu­do­wać. Efekt? Wło­sy sta­ną się bar­dziej podat­ne na sty­li­za­cję, ich kolor będzie trwal­szy oraz bar­dziej nasy­co­ny. Zabieg rekon­struk­cji wło­sów JOICO pole­ca­ny jest wszyst­kim, któ­rzy marzą o jedwa­bi­stych, ela­stycz­nych i zdro­wych wło­sach. 

Defy Damage Joico zabieg

Kolej­nym zabie­giem, któ­ry jest naszym abso­lut­nym BESTSELLEREM jest Defy Dama­ge Pro­Se­ries. Wyko­ny­wa­ny jest pod­czas kolo­ry­za­cji w naj­lep­szych salo­nach fry­zjer­skich! Powo­dów dla któ­rych poko­chasz swo­je wło­sy po tej usłu­dze jest wie­le. Przede wszyst­kim zabieg Defy Dama­ge Pro­Se­ries ochro­ni Two­je wło­sy przed uszko­dze­nia­mi w cza­sie zabie­gów che­micz­nych. Dodat­ko­wo prze­dłu­ży trwa­łość, jak i inten­syw­ność Two­jej kolo­ry­za­cji, zosta­wia­jąc wło­sy nie­sa­mo­wi­cie mięk­kie. Wszyst­kim nam zale­ży na tym, aby wzmoc­nić i odno­wić struk­tu­rę wło­sa, zwięk­szyć połysk oraz obję­tość. Dzię­ki Defy Dama­ge Pro­Se­ries – pięk­ne oraz zdro­we wło­sy są na wycią­gnię­cie ręki!

Pamię­taj, że każ­da wizy­ta u fry­zje­ra powin­na roz­po­czy­nać się pro­fe­sjo­nal­ną dia­gno­zą skó­ry gło­wy oraz wło­sów, aby fry­zjer mógł dobrać zabieg indy­wi­du­al­nie do Two­ich potrzeb. Ide­al­ną oka­zją do tego, aby na wła­sne oczy prze­ko­nać się, jak wyglą­da­ją prze­mia­ny po wspo­mnia­nych wyżej zabie­gach od JOICO jest uczest­nic­two w naszej akcji cha­ry­ta­tyw­nej – #PSdla­zwie­rza­kow orga­ni­zo­wa­nej przez fir­mę Per­fect Salon Sp. z o.o. Link do zapi­sów: https://www.moment.pl/akademia-perfect-salon. Koszt usłu­gi to sym­bo­licz­ne 50 zł (kwo­ta ta zosta­nie prze­ka­za­na Przy­tu­li­sku w Har­bu­to­wi­cach oraz Kudła­te­mu Kum­plo­wi). Akcja odby­wa się na tere­nie Kra­ko­wa oraz War­sza­wy przez cały marzec.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

JOINATION - wirtualny event dla fryzjerów, na którym nie może Cię zabraknąć

JOINATION to wir­tu­al­ny event orga­ni­zo­wa­ny przez mar­kę JOICO. Jeśli pra­cu­jesz w bran­ży fry­zjer­skiej, śle­dzisz naj­now­sze tren­dy lub chcesz, aby Two­je wło­sy wyglą­da­ły zawsze jak z czer­wo­ne­go dywa­nu, to koniecz­nie musisz dołą­czyć do nas 31.01.2022 o…
Więcej
Uroda

Włosy kręcone – 4 zasady odpowiedniej pielęgnacji

Loki od daw­na są przed­mio­tem podzi­wu i pożą­da­nia, szcze­gól­nie u płci pięk­nej. Krę­co­ne wło­sy przy­cią­ga­ją uwa­gę od lat  i sta­no­wią nie­wąt­pli­wy atut. Loki, fale czy też sprę­żyn­ki mogą być jed­nak pro­ble­ma­tycz­ne i sta­wiać opór podczas…
Więcej
Uroda

Rynek podróbek rośnie w siłę – jak walczyć z fałszerzami?

Pod­rób­ki, to jeden z popu­lar­niej­szych pro­ble­mów, któ­ry doty­ka wie­le dużych marek. Kon­su­men­ci kusze­ni są niską ceną, a ich nie­świa­do­mość tyl­ko potę­gu­je ten pro­blem. Nawet, co pią­ty Polak kupu­je pod­rób­ki, czę­sto nie zda­jąc sobie nawet z…
Więcej