Nowy Rok – nowe Latte! Spróbuj, jak smakuje latte z mlekiem kokosowym w kawiarni Starbucks!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Starbucks_Coconut Latte

Jeśli czu­jesz, że to będzie nie­zwy­kły rok – masz rację! Szcze­gól­nie ze wzglę­du na bogac­two nowych sma­ków w Star­bucks. Po raz pierw­szy miło­śni­cy kawy w Pol­sce będą mogli zamó­wić swo­ją ulu­bio­ną lat­te z mle­kiem… koko­so­wym! To ide­al­na pro­po­zy­cja dla osób, któ­re lubią deli­kat­ny smak kawy z dodat­kiem mle­ka roślin­ne­go oraz bez­piecz­na alter­na­ty­wa dla aler­gi­ków, ponie­waż nie zawie­ra lak­to­zy. Egzo­tycz­ne połą­cze­nie espres­so z mle­kiem koko­so­wym two­rzy łagod­ny i słod­ki napój, będą­cy kolej­ną opcją dla poszu­ku­ją­cych nie­ba­nal­nych sma­ków.

Spró­buj, jak sma­ku­je lat­te z mle­kiem koko­so­wym w kawiar­ni Star­bucks!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
LANBERRY. NOWA GENERACJA WOJOWNICZEK!
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy