Styl życia

Nowy Rok – nowe Latte! Spróbuj, jak smakuje latte z mlekiem kokosowym w kawiarni Starbucks!

Starbucks_Coconut Latte

Jeśli czu­jesz, że to będzie nie­zwy­kły rok – masz rację! Szcze­gól­nie ze wzglę­du na bogac­two nowych sma­ków w Star­bucks. Po raz pierw­szy miło­śni­cy kawy w Pol­sce będą mogli zamó­wić swo­ją ulu­bio­ną lat­te z mle­kiem… koko­so­wym! To ide­al­na pro­po­zy­cja dla osób, któ­re lubią deli­kat­ny smak kawy z dodat­kiem mle­ka roślin­ne­go oraz bez­piecz­na alter­na­ty­wa dla aler­gi­ków, ponie­waż nie zawie­ra lak­to­zy. Egzo­tycz­ne połą­cze­nie espres­so z mle­kiem koko­so­wym two­rzy łagod­ny i słod­ki napój, będą­cy kolej­ną opcją dla poszu­ku­ją­cych nie­ba­nal­nych sma­ków.

Spró­buj, jak sma­ku­je lat­te z mle­kiem koko­so­wym w kawiar­ni Star­bucks!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Przewodnik po smakach kawy Starbucks

Pas kawo­wy to dosko­na­le zna­ny miło­śni­kom kawy obszar na zie­mi. Regio­ny poło­żo­ne mię­dzy Zwrot­ni­ka­mi Raka i Kozio­roż­ca ucho­dzą bowiem za uni­kal­ne tere­ny, na któ­rych pozy­ski­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści ziar­na kawow­ca. W  dużej mie­rze, to wła­śnie…
Więcej
NewsroomStyl życia

10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKS

Było 10 fak­tów na temat H&M’u, więc teraz czas na Star­buck­sa! Naj­słyn­niej­sza kawiar­nia na świe­cie zosta­ła zało­żo­na 30 mar­ca 1971 w Seat­tle w sta­nie Waszyng­ton. W 1987 prze­ję­ta przez Howar­da Schult­za. Howard Schultz to jeden…
Więcej
MiejscaStyl życia

Starbucks Coffee w Dazaifu Tenman‐gu w Japonii

Wyjąt­ko­wa kawiar­nia sie­ci Star­bucks Cof­fee powsta­ła w wyni­ku pro­jek­tu archi­tek­tów Ken­go Kuma and Asso­cia­tes. Ponad 2000 drew­nia­nych belek two­rzy prze­kąt­ne uło­że­nie, symu­lu­jąc kra­tę. Efekt wizu­al­ny jest tak ory­gi­nal­ny i zaska­ku­ją­cy, że zacie­ka­wia pra­wie każ­de­go prze­chod­nia!…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *