Wydarzenia

Przepis na udaną imprezę

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Ile razy chcia­łaś zor­ga­ni­zo­wać domów­kę, ale oba­wia­łaś się poraż­ki? Bałaś się, że smacz­ne prze­ką­ski i dobra muzy­ka nie wystar­czą, a Two­ich zna­jo­mych pochło­ną smart­fo­ny? Teraz to prze­szłość. Nie potrze­bu­jesz koro­ny Per­fek­cyj­nej…

Więcej
KalendarzWydarzenia

Line Up Orange Warsaw Festival 2014

To jeden z naj­go­ręt­szych let­nich festi­wa­li muzycz­nych. Świa­to­we hity roz­grze­ją War­sza­wę już po raz siód­my. W tym roku na Sta­dio­nie Naro­do­wym zoba­czy­my i usły­szy­my m.in. Davi­da Guet­tę, Flo­ren­ce and the Machi­ne, Kings of Leon, Queens of the Sto­ne Age i The Pro­di­gy. Impre­za star­tu­je już jutro. Po raz pierw­szy w histo­rii festi­wal potrwa trzy dni, a arty­ści wystą­pią, aż na dwóch sce­nach.

Więcej