Wydarzenia

Przepis na udaną imprezę

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Ile razy chcia­łaś zor­ga­ni­zo­wać domów­kę, ale oba­wia­łaś się poraż­ki? Bałaś się, że smacz­ne prze­ką­ski i dobra muzy­ka nie wystar­czą, a Two­ich zna­jo­mych pochło­ną smart­fo­ny? Teraz to prze­szłość. Nie potrze­bu­jesz koro­ny Per­fek­cyj­nej…

Więcej