Zdrowie

Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono czu­ło się dobrze musi­cie poświę­cić mu tro­chę cza­su. Dla wszyst­kich…

Więcej
Zdrowie

Przedświąteczny detoks

Sło­wo detoks jest defi­nio­wa­ne jako pro­ces oczysz­cza­nia orga­ni­zmu w celu pozby­cia się tok­syn. Boże Naro­dze­nie jest cza­sem kie­dy spo­ży­wa­my wyjąt­ko­wo dużo kalo­rycz­nej, nie­ko­niecz­nie zdro­wej żyw­no­ści oraz pozwa­la­my sobie na więk­szą ilość alko­ho­lu. Wie­le osób zacznie…

Więcej