Propozycje prezentów na Dzień Matki

Dzień Mamy to ide­al­na oka­zja, aby podzię­ko­wać Naszym rodzi­ciel­kom za cie­pło i wspar­cie, któ­re otrzy­mu­je­my od nich każ­de­go dnia. I choć żad­na rzecz nie jest w sta­nie w peł­ni uka­zać Naszej miło­ści i wdzięcz­no­ści, war­to spraw­dzić w tym szcze­gól­nym dniu Mamie drob­ną przy­jem­ność. Poni­żej przed­sta­wia­my Wam pro­po­zy­cje pre­zen­tów na tę oka­zję, w dwóch warian­tach ceno­wych.

Propozycje prezentów na Dzień Matki

1. Moye kla­sycz­ne kimo­no
2. TOM DIXON świecz­ka
3.  Ania Kuczyń­ska tor­ba Lady Jane
4.  BELLER Clas­sic Zło­ta Bran­so­let­ka N° 13
5.  SUNDAY RILEY ole na noc
6. Shi­se­ido odżyw­czy bal­sam do ust
7. Noma – Time and Pla­ce in Nor­dic Cuisi­ne książ­ka

002-2

1. H&M por­ce­la­no­wa fili­żan­ka
2. H&M tor­ba shop­per ze słom­ki
3. ZARA ŚWIECA ZAPACHOWA
4.ZłotePlakaty MAMA RZECZOWNIK, ZŁOTA TYPOGRAFIA
5. Magic­Mug FILIŻANKA 500ML *JESTEŚ NAJPIĘKNIEJSZA*
6. MOKOSH olej jojo­ba 100%
7. Ori­gins bal­sam do ust
8. Eli­za Móraw­ska “Whi­te Plat” książ­ka “O Jabł­kach”

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Tekst: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy