NewsroomStyl życia

Propozycje prezentów na Dzień Matki

Dzień Mamy to ide­al­na oka­zja, aby podzię­ko­wać Naszym rodzi­ciel­kom za cie­pło i wspar­cie, któ­re otrzy­mu­je­my od nich każ­de­go dnia. I choć żad­na rzecz nie jest w sta­nie w peł­ni uka­zać Naszej miło­ści i wdzięcz­no­ści, war­to spraw­dzić w tym szcze­gól­nym dniu Mamie drob­ną przy­jem­ność. Poni­żej przed­sta­wia­my Wam pro­po­zy­cje pre­zen­tów na tę oka­zję, w dwóch warian­tach ceno­wych.

Propozycje prezentów na Dzień Matki

1. Moye kla­sycz­ne kimo­no
2. TOM DIXON świecz­ka
3.  Ania Kuczyń­ska tor­ba Lady Jane
4.  BELLER Clas­sic Zło­ta Bran­so­let­ka N° 13
5.  SUNDAY RILEY ole na noc
6. Shi­se­ido odżyw­czy bal­sam do ust
7. Noma – Time and Pla­ce in Nor­dic Cuisi­ne książ­ka

002-2

1. H&M por­ce­la­no­wa fili­żan­ka
2. H&M tor­ba shop­per ze słom­ki
3. ZARA ŚWIECA ZAPACHOWA
4.ZłotePlakaty MAMA RZECZOWNIK, ZŁOTA TYPOGRAFIA
5. Magic­Mug FILIŻANKA 500ML *JESTEŚ NAJPIĘKNIEJSZA*
6. MOKOSH olej jojo­ba 100%
7. Ori­gins bal­sam do ust
8. Eli­za Móraw­ska “Whi­te Plat” książ­ka “O Jabł­kach”

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PolecaneStyl życia

Prezenty, które ucieszą każdą Mamę - Dzień Matki

Na całym świe­cie obcho­dzo­ny w róż­nych dniach i mie­sią­cach, w Pol­sce przy­pa­da 26 maja – Dzień Mat­ki – abso­lut­nie wyjąt­ko­we świę­to. W tym dniu szcze­gól­nie doce­nia­my nasze Mamy za wspar­cie, tro­skę i bez­gra­nicz­ną miłość, dla­te­go każ­da…
Więcej
Styl życia

Najpiękniejsze prezenty na Dzień Matki

Naj­lep­sze przy­ja­ciół­ki i powier­nicz­ki naszych sekre­tów. Trosz­czą się o nas jak mało kto, dla­te­go w tym szcze­gól­nym dniu- 26 maja, chce­my, by nasze Mamy poczu­ły się wyjąt­ko­we i kocha­ne. Z tej oka­zji redak­cja Vers-24 wybra­ła…
Więcej
NewsroomUroda

Dzień Matki z Jo Malone London

Zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don, wpi­su­ją się w styl kla­sycz­nej angiel­skiej ele­gan­cji. Sta­no­wią ide­al­ne poda­run­ki dla kobiet, zwłasz­cza tych wyjąt­ko­wych – naszych mam. Zain­spi­ro­wa­ne natu­rą, sub­tel­ne kom­po­zy­cje będą dosko­na­łym poda­run­kiem dla każ­dej mamy. Zgod­nie z filo­zo­fią…
Więcej