Poświąteczny detoks, czyli jak wrócić do zdrowia po świętach

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

Świę­ta, świę­ta i po świę­tach. Wie­lu z nas zapew­ne obie­cy­wa­ło sobie umiar w jedze­niu i piciu jed­nak nie każ­de­mu uda­ło się w tym posta­no­wie­niu wytrwać. Dla tych, któ­rym zabra­kło sil­nej woli oraz dla tych, któ­rzy po pro­stu chcie­li w świę­ta zasza­leć i nie przej­mo­wać się zdro­wy­mi zasa­da­mi, przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka wska­zó­wek, jak wró­cić do przed­świą­tecz­nej for­my.

pomidor

Okres świą­tecz­ny sprzy­ja prze­ja­da­niu i spo­ży­ciu dużej ilo­ści napo­jów alko­ho­lo­wych, dla­te­go wraz z począt­kiem nowe­go roku czu­je­my się cięż­ko, brak nam sił i ocho­ty na robie­nie cze­go­kol­wiek. Po uda­nej zaba­wie syl­we­stro­wej war­to zadbać o naszą die­tę i ponow­nie zaprzy­jaź­nić się z owo­ca­mi i warzy­wa­mi, któ­re są cen­nym źró­dłem anty­ok­sy­dan­tów i pomo­gą nam w odtru­ciu orga­ni­zmu po świą­tecz­nym sza­leń­stwie. Warzy­wa i owo­ce war­to jeść suro­we. Waż­ne są tak­że pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste, boga­te w błon­nik pokar­mo­wy, któ­ry pomo­że nam pozbyć się z orga­ni­zmu zale­ga­ją­cych resz­tek pokar­mo­wych. Codzien­nie powin­ni­śmy pić oko­ło 2 litrów wody nie­ga­zo­wa­nej. Waż­ne, aby nie była to woda  sma­ko­wa. Codzien­nie rano, po prze­bu­dze­niu wypij szklan­kę wody z cytry­ną – oczy­ści orga­nizm i pobu­dzi meta­bo­lizm. W powro­cie do for­my pomo­gą nam tak­że soki owo­co­wo – warzyw­ne oraz zie­lo­na her­ba­ta. Wpły­ną korzyst­nie nie tyl­ko na naszą wątro­bę, ale i cały orga­nizm – szyb­ko zapo­mni­my, co to uczu­cie cięż­ko­ści! Posił­ki powin­ny być regu­lar­ne – detoks to nie gło­dów­ka! Nie powin­ni­śmy tak­że omi­jać śnia­da­nia – to ener­gia na cały dzień. W związ­ku z ogra­ni­cze­niem aktyw­no­ści fizycz­nej w okre­sie świą­tecz­nym war­to się tro­chę roz­ru­szać, ale bez prze­sa­dy, nad­mier­ny wysi­łek tak­że może zaszko­dzić. Na począ­tek wystar­czy 30 minut codzien­nej, umiar­ko­wa­nej aktyw­no­ści fizycz­nej. Wybierz­my się z przy­ja­ciół­mi na zaję­cia zum­by, fit­nes­su, idź­my na basen. Mały­mi kro­ka­mi wró­ci­my do for­my.

woda

Pre­fe­ro­wa­ne for­my posił­ków:

 • Kasze z dużą ilo­ścią warzyw,
 • Pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste (płat­ki owsia­ne, orki­szo­we…)
 • Sałat­ki i surów­ki (świe­że!),
 • Kok­taj­le owo­co­we i warzyw­ne,
 • Zupy krem.

 Kil­ka zasad, któ­rych musisz się trzy­mać:

 • Dzień zaczy­naj od szklan­ki wody z cytry­ną,
 • Jedz regu­lar­nie, co 3 – 4 godzi­ny,
 • Pre­fe­ruj małe por­cje,
 • Uni­kaj sma­że­nia – wybie­raj potra­wy duszo­ne, pie­czo­ne, goto­wa­ne na parze,
 • Ogra­nicz spo­ży­cie nabia­łu,
 • Pamię­taj o nawod­nie­niu – pij ok. 2 litrów wody dzien­nie,
 • Nie zapo­mi­naj o śnia­da­niu – zjedz je mak­sy­mal­nie do 40 minut po prze­bu­dze­niu,
 • Włącz do swo­jej die­ty otrę­by,
 • Pij zdro­we, zie­lo­ne kok­taj­le!
 • Ogra­nicz spo­ży­cie mię­sa,
 • Po posił­ku pij zie­lo­ną her­ba­tę lub her­ba­tę mię­to­wą,
 • Jedz dużo warzyw i owo­ców!
 • Pamię­taj o aktyw­no­ści fizycz­nej!
 • Na czas detok­su zre­zy­gnuj z picia czar­nej her­ba­ty, kawy i alko­ho­lu.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…Komentarze

komen­ta­rzy