Zdrowie

Poświąteczny detoks, czyli jak wrócić do zdrowia po świętach

Święta, święta i po świętach. Wielu z nas zapewne obiecywało sobie umiar w jedzeniu i piciu jednak nie każdemu udało się w tym postanowieniu wytrwać. Dla tych, którym zabrakło silnej woli oraz dla tych, którzy po prostu chcieli w święta zaszaleć i nie przejmować się zdrowymi zasadami, przygotowaliśmy kilka wskazówek, jak wrócić do przedświątecznej formy.

pomidor, detox

Okres świą­tecz­ny sprzy­ja prze­ja­da­niu i spo­ży­ciu dużej ilo­ści napo­jów alko­ho­lo­wych, dla­te­go wraz z począt­kiem nowe­go roku czu­je­my się cięż­ko, brak nam sił i ocho­ty na robie­nie cze­go­kol­wiek. Po uda­nej zaba­wie syl­we­stro­wej war­to zadbać o naszą die­tę i ponow­nie zaprzy­jaź­nić się z owo­ca­mi i warzy­wa­mi, któ­re są cen­nym źró­dłem anty­ok­sy­dan­tów i pomo­gą nam w odtru­ciu orga­ni­zmu po świą­tecz­nym sza­leń­stwie. Warzy­wa i owo­ce war­to jeść suro­we. Waż­ne są tak­że pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste, boga­te w błon­nik pokar­mo­wy, któ­ry pomo­że nam pozbyć się z orga­ni­zmu zale­ga­ją­cych resz­tek pokar­mo­wych. Codzien­nie powin­ni­śmy pić oko­ło 2 litrów wody nie­ga­zo­wa­nej. Waż­ne, aby nie była to woda  sma­ko­wa. Codzien­nie rano, po prze­bu­dze­niu wypij szklan­kę wody z cytry­ną – oczy­ści orga­nizm i pobu­dzi meta­bo­lizm. W powro­cie do for­my pomo­gą nam tak­że soki owo­co­wo – warzyw­ne oraz zie­lo­na her­ba­ta. Wpły­ną korzyst­nie nie tyl­ko na naszą wątro­bę, ale i cały orga­nizm – szyb­ko zapo­mni­my, co to uczu­cie cięż­ko­ści! Posił­ki powin­ny być regu­lar­ne – detoks to nie gło­dów­ka! Nie powin­ni­śmy tak­że omi­jać śnia­da­nia – to ener­gia na cały dzień. W związ­ku z ogra­ni­cze­niem aktyw­no­ści fizycz­nej w okre­sie świą­tecz­nym war­to się tro­chę roz­ru­szać, ale bez prze­sa­dy, nad­mier­ny wysi­łek tak­że może zaszko­dzić. Na począ­tek wystar­czy 30 minut codzien­nej, umiar­ko­wa­nej aktyw­no­ści fizycz­nej. Wybierz­my się z przy­ja­ciół­mi na zaję­cia zum­by, fit­nes­su, idź­my na basen. Mały­mi kro­ka­mi wró­ci­my do for­my.

woda, detox

Pre­fe­ro­wa­ne for­my posił­ków:

 • Kasze z dużą ilo­ścią warzyw;
 • Pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste (płat­ki owsia­ne, orki­szo­we…);
 • Sałat­ki i surów­ki (świe­że!);
 • Kok­taj­le owo­co­we i warzyw­ne;
 • Zupy krem.

 Kil­ka zasad, któ­rych musisz się trzy­mać:

 • Dzień zaczy­naj od szklan­ki wody z cytry­ną;
 • Jedz regu­lar­nie, co 3 – 4 godzi­ny;
 • Pre­fe­ruj małe por­cje;
 • Uni­kaj sma­że­nia – wybie­raj potra­wy duszo­ne, pie­czo­ne, goto­wa­ne na parze;
 • Ogra­nicz spo­ży­cie nabia­łu;
 • Pamię­taj o nawod­nie­niu – pij ok. 2 litrów wody dzien­nie;
 • Nie zapo­mi­naj o śnia­da­niu – zjedz je mak­sy­mal­nie do 40 minut po prze­bu­dze­niu;
 • Włącz do swo­jej die­ty otrę­by;
 • Pij zdro­we, zie­lo­ne kok­taj­le;
 • Ogra­nicz spo­ży­cie mię­sa;
 • Po posił­ku pij zie­lo­ną her­ba­tę lub her­ba­tę mię­to­wą;
 • Jedz dużo warzyw i owo­ców;
 • Pamię­taj o aktyw­no­ści fizycz­nej;
 • Na czas detok­su zre­zy­gnuj z picia czar­nej her­ba­ty, kawy i alko­ho­lu.

 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Zdrowie

Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono czu­ło się dobrze musi­cie poświę­cić mu tro­chę cza­su. Dla wszyst­kich…
Więcej
Zdrowie

Przedświąteczny detoks

Sło­wo detoks jest defi­nio­wa­ne jako pro­ces oczysz­cza­nia orga­ni­zmu w celu pozby­cia się tok­syn. Boże Naro­dze­nie jest cza­sem kie­dy spo­ży­wa­my wyjąt­ko­wo dużo kalo­rycz­nej, nie­ko­niecz­nie zdro­wej żyw­no­ści oraz pozwa­la­my sobie na więk­szą ilość alko­ho­lu. Wie­le osób zacznie…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *