Uroda

Kwintesencja lata zamknięta w butelce –  nowa kolekcja zapachów Jo Malone London

Nowa limitowana, nostalgiczna kolekcja Jo Malone London to pięć rozkosznych zapachów inspirowanych tęsknotą za tradycjami z przeszłości i słodkimi, konfiturowymi marzeniami.

Jo Malone London zapachy

The Mar­ma­la­de Col­lec­tion: Oran­ge Peel, Tan­gy Rhu­barb, Black­ber­ry & Bay Colo­gne, Elder­flo­wer Cor­dial, Rose Blush.

Kam­pa­nia zapa­chów two­rzy iście siel­ski, bez­tro­ski, rodzin­ny i cie­pły kli­mat: wiej­skie­mu festy­no­wi towa­rzy­szy nie­zwy­kle sło­necz­na pogo­da, roz­wie­szo­ne w jasnych bar­wach cho­rą­giew­ki deli­kat­nie poru­sza­ne są bry­zę, zaś na sto­le nakry­tym obru­sem w kra­tę pięk­nie pre­zen­tu­ją się domo­we prze­two­ry – sło­icz­ki z dże­ma­mi i kon­fi­tu­ra­mi. W powie­trzu uno­szą się nie tyl­ko zapa­chy lata: czar­ny bez, jeży­na i róża, ale czuć przede wszyst­kim fan­ta­stycz­ną zaba­wę, któ­rej odda­ją się uczest­ni­cy festy­nu. Inspi­ra­cją dla stwo­rze­nia nowej linii zapa­chów Jo Malo­ne Lon­don The Mar­ma­la­de Col­lec­tion sta­ły się domo­we prze­two­ry, przy­go­to­wy­wa­ne z sezo­no­wych owo­ców, któ­re moż­na wrę­czyć w for­mie pre­zen­tu rodzi­nie i przy­ja­cio­łom, a któ­ry jest typo­wą, bry­tyj­ską tradycją.

Spe­cjal­nie dla The Mar­ma­la­de Col­lec­tion, jeden z wio­dą­cych bry­tyj­skich zakła­dów prze­twór­stwa owo­ców mięk­kich z Bla­ir­gow­rie w Szko­cji stwo­rzył natu­ral­ne eks­trak­ty z owo­ców. Pozy­ski­wa­ne od lokal­nych plan­ta­to­rów owo­ce i jago­dy, zazwy­czaj wyko­rzy­sty­wa­ne w prze­my­śle spo­żyw­czym, tym razem pod­da­no desty­la­cji z parą wod­ną, uzy­sku­jąc eks­trakt, któ­ry bez­po­śred­nio doda­wa­ny jest do kom­po­zy­cji zapa­cho­wej.  To wszyst­ko pozwo­li­ło uchwy­cić praw­dzi­we, peł­ne życia nuty cierp­kie­go rabar­ba­ru i soczy­stej jeży­ny. Mini­ma­li­stycz­ne, czy­ste, zupeł­nie inne niż dotych­czas fla­ko­ny powsta­ły spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji, dla któ­rych inspi­ra­cją był kształt i ozdob­ne ele­men­ty wid­nie­ją­ce na sło­icz­kach do kon­fi­tur w sty­lu vintage.

Tan­gy Rhu­barb kry­je w sobie wyraź­ną nutę nie­sfor­ne­go rabar­ba­ru zerwa­ne­go w dzi­kim ogro­dzie, któ­ry ide­al­nie uzu­peł­nia cierp­ka poma­rań­cza i ele­ganc­ka nuta drze­wa cedro­we­go. Rose Blush jest niczym  deli­kat­ne płat­ki róż zato­pio­ne w prze­pysz­nej gala­ret­ce, a żywa bazy­lia i soczy­sta nuta liczi wno­szą odro­bi­nę zasko­cze­nia do tej otu­lo­nej bia­łym piż­mem, kwia­to­wej kom­po­zy­cji. Oran­ge Peel przy­wo­łu­je na myśl zapach  skór­ki z poma­rań­czy gotu­ją­cej się na wol­nym ogniu, a przede wszyst­kim jej pełen życia aro­mat i cierp­ki smak. Cie­płe nuty drzew­ne łączą się tutaj z poma­rań­czą, two­rząc wyra­fi­no­wa­ny, zło­ci­sty zapach. Wyobraź sobie zapach deli­kat­nych pącz­ków bzu zerwa­nych z krze­wu w bez­chmur­ny pora­nek -  to zapach Elder­flo­wer Cor­dial. Jego kwia­to­we nuty uzu­peł­nia głóg, przy czym całość połą­czo­no z cierp­ko­ścią let­nie­go agre­stu. Wszyst­kie czte­ry zapa­chy ide­al­nie łączą się z Black­ber­ry & Bay Colo­gne – nie­zwy­kle popu­lar­ną, owo­co­wą kom­po­zy­cją Jo Malo­ne Lon­don. Black­ber­ry & Bay jest zaś niczym wspo­mnie­nie z dzie­ciń­stwa – zbie­ra­nie jeżyn i już od otwar­cia eks­plo­du­je aro­ma­tem ciem­ne­go, cierp­kie­go soku z jeżyn, połą­czo­ne­go ze świe­żo­ścią  liści lau­ro­wych oraz jeży­no­wych krzewów.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignMiejsca

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Jo Malo­ne Lon­don otwie­ra pierw­szy fla­go­wy butik w War­sza­wie. W ten spo­sób bry­tyj­ska mar­ka chce zapew­nić moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z klien­tem. Zwłasz­cza, że zapa­chy nie tyl­ko two­rzą, ale i towa­rzy­szą naszym wspo­mnie­niom.  Dom zapa­cho­wy Jo…
Więcej
Uroda

Błysk gwiezdnego pyłu - perfekcyjne prezenty z limitowanej kolekcji Jo Malone London Christmas Collection

Jo Malo­ne Lon­don od ponad 20 lat sły­nie z wywa­żo­nych, ele­ganc­kich zapa­chów. Co roku, w oko­li­cach świąt, mar­ka szcze­gól­nie dba o wszyst­kie nasze zmy­sły, wycho­dząc na prze­ciw naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym, pro­po­nu­jąc wyjąt­ko­wo opra­wio­ne, zaska­ku­ją­ce kom­po­zy­cje zapachowe.…
Więcej
Uroda

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London

Sma­ko­wi­ta kom­po­zy­cja zain­spi­ro­wa­na wido­kiem sadów ską­pa­nych w zło­ci­stych pro­mie­niach słoń­ca, przy­wo­dzą­ca na myśl zmy­sło­wą świe­żość led­wo co doj­rza­łych gru­szek, otu­lo­na bukie­tem rado­snych, bia­łych fre­zji, któ­rych wyjąt­ko­we kwia­ty roz­ta­cza­ją wokół aurę nie­win­no­ści i rześ­kiej delikatności –…
Więcej