Uroda

Kwintesencja lata zamknięta w butelce –  nowa kolekcja zapachów Jo Malone London

Nowa limitowana, nostalgiczna kolekcja Jo Malone London to pięć rozkosznych zapachów inspirowanych tęsknotą za tradycjami z przeszłości i słodkimi, konfiturowymi marzeniami.

Jo Malone London zapachy

The Mar­ma­la­de Col­lec­tion: Oran­ge Peel, Tan­gy Rhu­barb, Black­ber­ry & Bay Colo­gne, Elder­flo­wer Cor­dial, Rose Blush.

Kam­pa­nia zapa­chów two­rzy iście siel­ski, bez­tro­ski, rodzin­ny i cie­pły kli­mat: wiej­skie­mu festy­no­wi towa­rzy­szy nie­zwy­kle sło­necz­na pogo­da, roz­wie­szo­ne w jasnych bar­wach cho­rą­giew­ki deli­kat­nie poru­sza­ne są bry­zę, zaś na sto­le nakry­tym obru­sem w kra­tę pięk­nie pre­zen­tu­ją się domo­we prze­two­ry – sło­icz­ki z dże­ma­mi i kon­fi­tu­ra­mi. W powie­trzu uno­szą się nie tyl­ko zapa­chy lata: czar­ny bez, jeży­na i róża, ale czuć przede wszyst­kim fan­ta­stycz­ną zaba­wę, któ­rej odda­ją się uczest­ni­cy festy­nu. Inspi­ra­cją dla stwo­rze­nia nowej linii zapa­chów Jo Malo­ne Lon­don The Mar­ma­la­de Col­lec­tion sta­ły się domo­we prze­two­ry, przy­go­to­wy­wa­ne z sezo­no­wych owo­ców, któ­re moż­na wrę­czyć w for­mie pre­zen­tu rodzi­nie i przy­ja­cio­łom, a któ­ry jest typo­wą, bry­tyj­ską tradycją.

Spe­cjal­nie dla The Mar­ma­la­de Col­lec­tion, jeden z wio­dą­cych bry­tyj­skich zakła­dów prze­twór­stwa owo­ców mięk­kich z Bla­ir­gow­rie w Szko­cji stwo­rzył natu­ral­ne eks­trak­ty z owo­ców. Pozy­ski­wa­ne od lokal­nych plan­ta­to­rów owo­ce i jago­dy, zazwy­czaj wyko­rzy­sty­wa­ne w prze­my­śle spo­żyw­czym, tym razem pod­da­no desty­la­cji z parą wod­ną, uzy­sku­jąc eks­trakt, któ­ry bez­po­śred­nio doda­wa­ny jest do kom­po­zy­cji zapa­cho­wej.  To wszyst­ko pozwo­li­ło uchwy­cić praw­dzi­we, peł­ne życia nuty cierp­kie­go rabar­ba­ru i soczy­stej jeży­ny. Mini­ma­li­stycz­ne, czy­ste, zupeł­nie inne niż dotych­czas fla­ko­ny powsta­ły spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji, dla któ­rych inspi­ra­cją był kształt i ozdob­ne ele­men­ty wid­nie­ją­ce na sło­icz­kach do kon­fi­tur w sty­lu vintage.

Tan­gy Rhu­barb kry­je w sobie wyraź­ną nutę nie­sfor­ne­go rabar­ba­ru zerwa­ne­go w dzi­kim ogro­dzie, któ­ry ide­al­nie uzu­peł­nia cierp­ka poma­rań­cza i ele­ganc­ka nuta drze­wa cedro­we­go. Rose Blush jest niczym  deli­kat­ne płat­ki róż zato­pio­ne w prze­pysz­nej gala­ret­ce, a żywa bazy­lia i soczy­sta nuta liczi wno­szą odro­bi­nę zasko­cze­nia do tej otu­lo­nej bia­łym piż­mem, kwia­to­wej kom­po­zy­cji. Oran­ge Peel przy­wo­łu­je na myśl zapach  skór­ki z poma­rań­czy gotu­ją­cej się na wol­nym ogniu, a przede wszyst­kim jej pełen życia aro­mat i cierp­ki smak. Cie­płe nuty drzew­ne łączą się tutaj z poma­rań­czą, two­rząc wyra­fi­no­wa­ny, zło­ci­sty zapach. Wyobraź sobie zapach deli­kat­nych pącz­ków bzu zerwa­nych z krze­wu w bez­chmur­ny pora­nek -  to zapach Elder­flo­wer Cor­dial. Jego kwia­to­we nuty uzu­peł­nia głóg, przy czym całość połą­czo­no z cierp­ko­ścią let­nie­go agre­stu. Wszyst­kie czte­ry zapa­chy ide­al­nie łączą się z Black­ber­ry & Bay Colo­gne – nie­zwy­kle popu­lar­ną, owo­co­wą kom­po­zy­cją Jo Malo­ne Lon­don. Black­ber­ry & Bay jest zaś niczym wspo­mnie­nie z dzie­ciń­stwa – zbie­ra­nie jeżyn i już od otwar­cia eks­plo­du­je aro­ma­tem ciem­ne­go, cierp­kie­go soku z jeżyn, połą­czo­ne­go ze świe­żo­ścią  liści lau­ro­wych oraz jeży­no­wych krzewów.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kolorowy sen na jawie - nowa, wiosenna kolekcja zapachów Jo Malone London

Wygrze­waj się w wio­sen­nym słoń­cu na egzo­tycz­nych wybrze­żach oby­wa­nych fala­mi, przy deli­kat­nym odgło­sie trze­po­czą­cych na wie­trze płat­ków kwia­tów, dzię­ki naj­now­szej, wio­sen­nej i kolo­ro­wej kolek­cji Jo Malo­ne Lon­don Blos­soms. To zapa­chy inspi­ro­wa­ne  bia­ły­mi lub paste­lo­wy­mi kwiatami…
Więcej
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Specyficzne…
Więcej