PodróżeStyl życia

5 ulubionych kawiarni w Berlinie by diaryofdays

Po inspirującym wyjezdzie do Berlina oraz po dziesiątkach zapytań na Instagramie, postanowiłam podzielić się z Wami moimi  ulubionymi miejscami w Berlinie. W niektórych z nich byłam po raz pierwszy (Ora!),  do niektórych zawsze z wielką przyjemnością wracam (Distikt Coffee).

kawiarnia ORA w Berlinie

Ora

Roz­pocz­nę swój prze­gląd od kli­ma­tycz­nej bras­se­rie, powsta­łej na miej­scu byłej apte­ki w dziel­ni­cy Kreu­zberg. Ide­al­ne miej­sce na póź­ne śnia­da­nie, lunch lub wie­czo­ro­wy wypad ze zna­jo­my­mi na koktajle.

kawiarnia Hallesches Haus w Berlinie

Hallesches Haus

Sklep połą­czo­ny z kawiar­nią w dziel­ni­cy Kreu­zberg. Nie­sa­mo­wi­cie pięk­ny ale pro­sty wystrój, wyso­kie sufi­ty, świe­że kwia­ty i do tego pysz­na kawa. Miej­sce ide­al­ne na spo­tka­nie ze zna­jo­my­mi albo na inspi­ru­ją­cy busi­ness meeting.

kawiarnia Bonanza Coffee Roasters w Berlinie

Bonanza Coffee Roasters

Mini­ma­li­stycz­ne wnę­trza, palar­nia kawa na zaple­czu, dużo roślin, ide­al­nie dobra­ne maga­zy­nu – to wszyst­ko znaj­dzie­cie w Bonan­za Cof­fee Roasters. Koniecz­nie spró­buj­cie flat whi­te – pycha!

kawiarnia St.Oberholz w Berlinie

St.Oberholz

Ulu­bio­ne miej­sce Indii (*redak­tor naczel­na VERS-24), do któ­re­go tra­fi­łam przez jej pole­ce­nie. Kawiar­nia połą­czo­na z co-wor­king spa­ce w cen­trum Ber­li­na. Wsród odwie­dza­ją­cych arty­ści, mala­rze, gra­fi­cy, pro­jek­tan­ci oraz ludzie kre­atyw­ne­go myśle­nia. Must-visit na szyb­ką kawę z pysz­nym sernikiem.

kawiarnia Distikt Coffee w Berlinie

Distikt Coffee

Jeże­li śnia­da­nie w Ber­li­nie – to tyl­ko w Distrikt Cof­fee. Zawsze pysz­nie, este­tycz­nie i do tego #zdro­wo! Uwiel­biam ich pan­kej­ki oraz smo­othie bow­le. Cie­ka­we meble, ide­al­nie dobra­na muzy­ka i cudow­na obsłu­ga – wszyst­ko co jest potrzeb­ne, aby zali­czyć ide­al­ny poranek!

Wię­cej inspi­ra­cji szu­kaj­cie na Insta­gra­mie dia­ry­ofdays oraz pod hasz­ta­giem #2inberlin

Tekst, zdję­cia: Yani­na Trapachka
Edy­cja: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Related posts
    Miejsca

    Podróże z Indią: Royals &Rice Bar/Berlin

    Gdy­by ktoś zapy­tał mnie, gdzie chcia­ła­bym miesz­kać, bez waha­nia wybra­ła­bym Ber­lin. Uwiel­biam wra­cać do tego mia­sta, by poczuć jego spe­cy­ficz­ny kli­mat, spo­tkać tutej­szych ludzi, wybrać się do jed­nej z pięk­nych kawiar­ni, jakie moż­na zna­leźć tutaj na…
    Więcej