UrodaWłosy

Pielęgnacja włosów latem

Latem nasze wło­sy sta­ją się wysu­szo­ne. Wysta­wie­nie na dzia­ła­nie soli z morza, chlo­ru na base­nie czy bez­po­śred­nio na słoń­ce na pla­ży spra­wia, że roz­dwa­ja­ją się i łamią. Co zro­bić, by temu zapo­biec? Odpo­wia­da fry­zjer­ka Ania Boj­dziń­ska z salo­nu Cre­ati­ve Hair w Warszawie:

Ania Bojdzińska, Salon Fryzjerski Creative Hair Warszawa
  • Naj­waż­niej­sze jest nawil­ża­nie. Wło­sy odpo­wied­nio nawil­żo­ne sta­ją się mięk­kie, nie puszą się i są błyszczące.
  • Suche wło­sy nale­ży przy­go­to­wać jesz­cze przed sezo­nem. Dobrym spo­so­bem jest uży­wa­nie odpo­wied­nich odży­wek. Joico Moistu­re Reco­ve­ry jest dobrym przy­kła­dem. Tę odżyw­kę moż­na sto­so­wać codziennie.
  • W przy­pad­ku dużej łam­li­wo­ści pomoc­ne jest nało­że­nie maski Hydra­tor Joico i trzy­ma­nie pod ręcz­ni­kiem ok. 10 minut. Ta maska moc­no nawil­ża wło­sy, odży­wia i zamy­ka łuski włosa.

Joico, Paul Mitchell

  • Na pla­żę war­to na wło­sy nało­żyć ole­jek Color The­ra­py Resto­ra­ti­ve Sty­ling Oil z Joico lub Bril­liant Defen­se z fir­my Sen­scien­ce. Wło­sy są wte­dy zabez­pie­czo­ne przed solą mor­ską i słoń­cem. Dodat­ko­wo po umy­ciu, wło­sy zawi­nąć w ręcz­nik i tak je wysu­szyć, a nie suszarką.
  • Po base­nie nale­ży natych­miast umyć wło­sy szam­po­nem moc­no oczysz­cza­ją­cym z wszel­kich nalo­tów. Naj­lep­szy będzie do tego Joico Cla­ri­fy­ing Sham­poo lub szam­pon Pau­la Mit­chel­la ze świet­nej serii Tea Tree, dosko­na­ły rów­nież dla meż­czyzn, Spe­cial Shampoo.
  • Wszyst­kie te zabie­gi chro­nią wło­sy, jed­nak wymie­nio­ne oko­licz­no­ści nie pozo­sta­ją bez śla­du. Po sezo­nie pole­ca­my odbu­do­wę wło­sów za pomo­cą rege­ne­ra­cji Cure­plex. Nie obcią­ża ona wło­sów, a moc­no odży­wia i zamy­ka łuski.

Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Objętość włosów – wypróbuj JOICO JoiFull

Obję­tość wło­sów – marzą o niej zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyź­ni nie­za­leż­nie od wie­ku. W koń­cu wło­sy mają ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i pew­ność sie­bie. Oto pro­fe­sjo­nal­na seria kosme­ty­ków na obję­tość wło­sów od JOICO,…
Więcej
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

JOINATION - wirtualny event dla fryzjerów, na którym nie może Cię zabraknąć

JOINATION to wir­tu­al­ny event orga­ni­zo­wa­ny przez mar­kę JOICO. Jeśli pra­cu­jesz w bran­ży fry­zjer­skiej, śle­dzisz naj­now­sze tren­dy lub chcesz, aby Two­je wło­sy wyglą­da­ły zawsze jak z czer­wo­ne­go dywa­nu, to koniecz­nie musisz dołą­czyć do nas 31.01.2022 o…
Więcej