UrodaWłosy

Pielęgnacja włosów latem

Latem nasze wło­sy sta­ją się wysu­szo­ne. Wysta­wie­nie na dzia­ła­nie soli z morza, chlo­ru na base­nie czy bez­po­śred­nio na słoń­ce na pla­ży spra­wia, że roz­dwa­ja­ją się i łamią. Co zro­bić, by temu zapo­biec? Odpo­wia­da fry­zjer­ka Ania Boj­dziń­ska z salo­nu Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie:

Ania Bojdzińska, Salon Fryzjerski Creative Hair Warszawa
  • Naj­waż­niej­sze jest nawil­ża­nie. Wło­sy odpo­wied­nio nawil­żo­ne sta­ją się mięk­kie, nie puszą się i są błysz­czą­ce.
  • Suche wło­sy nale­ży przy­go­to­wać jesz­cze przed sezo­nem. Dobrym spo­so­bem jest uży­wa­nie odpo­wied­nich odży­wek. Joico Moistu­re Reco­ve­ry jest dobrym przy­kła­dem. Tę odżyw­kę moż­na sto­so­wać codzien­nie.
  • W przy­pad­ku dużej łam­li­wo­ści pomoc­ne jest nało­że­nie maski Hydra­tor Joico i trzy­ma­nie pod ręcz­ni­kiem ok. 10 minut. Ta maska moc­no nawil­ża wło­sy, odży­wia i zamy­ka łuski wło­sa.

Joico, Paul Mitchell

  • Na pla­żę war­to na wło­sy nało­żyć ole­jek Color The­ra­py Resto­ra­ti­ve Sty­ling Oil z Joico lub Bril­liant Defen­se z fir­my Sen­scien­ce. Wło­sy są wte­dy zabez­pie­czo­ne przed solą mor­ską i słoń­cem. Dodat­ko­wo po umy­ciu, wło­sy zawi­nąć w ręcz­nik i tak je wysu­szyć, a nie suszar­ką.
  • Po base­nie nale­ży natych­miast umyć wło­sy szam­po­nem moc­no oczysz­cza­ją­cym z wszel­kich nalo­tów. Naj­lep­szy będzie do tego Joico Cla­ri­fy­ing Sham­poo lub szam­pon Pau­la Mit­chel­la ze świet­nej serii Tea Tree, dosko­na­ły rów­nież dla meż­czyzn, Spe­cial Sham­poo.
  • Wszyst­kie te zabie­gi chro­nią wło­sy, jed­nak wymie­nio­ne oko­licz­no­ści nie pozo­sta­ją bez śla­du. Po sezo­nie pole­ca­my odbu­do­wę wło­sów za pomo­cą rege­ne­ra­cji Cure­plex. Nie obcią­ża ona wło­sów, a moc­no odży­wia i zamy­ka łuski.

Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Dbanie o włosy nigdy nie było prostsze!

Sen w naszym życiu jest jed­ną z naj­istot­niej­szych oraz naj­przy­jem­niej­szych czyn­no­ści, z jaki­mi mamy moż­li­wość się spo­tkać… a gdy­by tak połą­czyć sen z pie­lę­gna­cją wło­sów? Przed­sta­wia­my wam NOWOŚĆ! Sle­epO­ver z ulu­bio­nej serii Defy Dama­ge mar­ki…
Więcej
Uroda

Razem z JOICO raz na zawsze pożegnasz zniszczone włosy!

Zadba­ne wło­sy są pod­sta­wą do tego, aby czuć się pięk­nie oraz wyjąt­ko­wo! Zwłasz­cza teraz – po mroź­nej zimie, pod­czas któ­rej Two­je wło­sy z pew­no­ścią były nara­żo­ne na wie­le szko­dli­wych czyn­ni­ków. Pozwól nam zabrać się w…
Więcej
UrodaWłosy

Zabiegi Marula Oil, Awapuhi Wild Ginger, a może Tea Tree - czyli jak zadbać o pielęgnację włosów po zimie?

Oddy­cha­my z ulgą na myśl o tym, że po sro­giej zimie w koń­cu nad­cho­dzi upra­gnio­na wio­sna. W związ­ku z tym wie­le kobiet decy­du­je się na zmia­nę kolo­ru wło­sów. War­to jed­nak pamię­tać o tym, aby w…
Więcej