UrodaWłosy

Pielęgnacja włosów latem

Latem nasze wło­sy sta­ją się wysu­szo­ne. Wysta­wie­nie na dzia­ła­nie soli z morza, chlo­ru na base­nie czy bez­po­śred­nio na słoń­ce na pla­ży spra­wia, że roz­dwa­ja­ją się i łamią. Co zro­bić, by temu zapo­biec? Odpo­wia­da fry­zjer­ka Ania Boj­dziń­ska z salo­nu Cre­ati­ve Hair w Warszawie:

Ania Bojdzińska, Salon Fryzjerski Creative Hair Warszawa
  • Naj­waż­niej­sze jest nawil­ża­nie. Wło­sy odpo­wied­nio nawil­żo­ne sta­ją się mięk­kie, nie puszą się i są błyszczące.
  • Suche wło­sy nale­ży przy­go­to­wać jesz­cze przed sezo­nem. Dobrym spo­so­bem jest uży­wa­nie odpo­wied­nich odży­wek. Joico Moistu­re Reco­ve­ry jest dobrym przy­kła­dem. Tę odżyw­kę moż­na sto­so­wać codziennie.
  • W przy­pad­ku dużej łam­li­wo­ści pomoc­ne jest nało­że­nie maski Hydra­tor Joico i trzy­ma­nie pod ręcz­ni­kiem ok. 10 minut. Ta maska moc­no nawil­ża wło­sy, odży­wia i zamy­ka łuski włosa.

Joico, Paul Mitchell

  • Na pla­żę war­to na wło­sy nało­żyć ole­jek Color The­ra­py Resto­ra­ti­ve Sty­ling Oil z Joico lub Bril­liant Defen­se z fir­my Sen­scien­ce. Wło­sy są wte­dy zabez­pie­czo­ne przed solą mor­ską i słoń­cem. Dodat­ko­wo po umy­ciu, wło­sy zawi­nąć w ręcz­nik i tak je wysu­szyć, a nie suszarką.
  • Po base­nie nale­ży natych­miast umyć wło­sy szam­po­nem moc­no oczysz­cza­ją­cym z wszel­kich nalo­tów. Naj­lep­szy będzie do tego Joico Cla­ri­fy­ing Sham­poo lub szam­pon Pau­la Mit­chel­la ze świet­nej serii Tea Tree, dosko­na­ły rów­nież dla meż­czyzn, Spe­cial Shampoo.
  • Wszyst­kie te zabie­gi chro­nią wło­sy, jed­nak wymie­nio­ne oko­licz­no­ści nie pozo­sta­ją bez śla­du. Po sezo­nie pole­ca­my odbu­do­wę wło­sów za pomo­cą rege­ne­ra­cji Cure­plex. Nie obcią­ża ona wło­sów, a moc­no odży­wia i zamy­ka łuski.

Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej
Uroda

Permanentna koloryzacja włosów w 10 minut – NOWOŚĆ od JOICO

Per­ma­nent­na kolo­ry­za­cja, któ­ra zakry­je 100% siwi­zny, utrzy­ma się na wło­sach tyle, co stan­dar­do­wa kolo­ry­za­cja oraz nada wło­som blask – to wszyst­ko, i… wię­cej, otrzy­masz z NOWOŚCIĄ od JOICO, czy­li abso­lut­nym hitem JOICO Lumi10. Obec­ne realia…
Więcej
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…
Więcej