UrodaWłosy

Pielęgnacja włosów latem

Latem nasze wło­sy sta­ją się wysu­szo­ne. Wysta­wie­nie na dzia­ła­nie soli z morza, chlo­ru na base­nie czy bez­po­śred­nio na słoń­ce na pla­ży spra­wia, że roz­dwa­ja­ją się i łamią. Co zro­bić, by temu zapo­biec? Odpo­wia­da fry­zjer­ka Ania Boj­dziń­ska z salo­nu Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie:

Ania Bojdzińska, Salon Fryzjerski Creative Hair Warszawa
  • Naj­waż­niej­sze jest nawil­ża­nie. Wło­sy odpo­wied­nio nawil­żo­ne sta­ją się mięk­kie, nie puszą się i są błysz­czą­ce.
  • Suche wło­sy nale­ży przy­go­to­wać jesz­cze przed sezo­nem. Dobrym spo­so­bem jest uży­wa­nie odpo­wied­nich odży­wek. Joico Moistu­re Reco­ve­ry jest dobrym przy­kła­dem. Tę odżyw­kę moż­na sto­so­wać codzien­nie.
  • W przy­pad­ku dużej łam­li­wo­ści pomoc­ne jest nało­że­nie maski Hydra­tor Joico i trzy­ma­nie pod ręcz­ni­kiem ok. 10 minut. Ta maska moc­no nawil­ża wło­sy, odży­wia i zamy­ka łuski wło­sa.

Joico, Paul Mitchell

  • Na pla­żę war­to na wło­sy nało­żyć ole­jek Color The­ra­py Resto­ra­ti­ve Sty­ling Oil z Joico lub Bril­liant Defen­se z fir­my Sen­scien­ce. Wło­sy są wte­dy zabez­pie­czo­ne przed solą mor­ską i słoń­cem. Dodat­ko­wo po umy­ciu, wło­sy zawi­nąć w ręcz­nik i tak je wysu­szyć, a nie suszar­ką.
  • Po base­nie nale­ży natych­miast umyć wło­sy szam­po­nem moc­no oczysz­cza­ją­cym z wszel­kich nalo­tów. Naj­lep­szy będzie do tego Joico Cla­ri­fy­ing Sham­poo lub szam­pon Pau­la Mit­chel­la ze świet­nej serii Tea Tree, dosko­na­ły rów­nież dla meż­czyzn, Spe­cial Sham­poo.
  • Wszyst­kie te zabie­gi chro­nią wło­sy, jed­nak wymie­nio­ne oko­licz­no­ści nie pozo­sta­ją bez śla­du. Po sezo­nie pole­ca­my odbu­do­wę wło­sów za pomo­cą rege­ne­ra­cji Cure­plex. Nie obcią­ża ona wło­sów, a moc­no odży­wia i zamy­ka łuski.

Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…
Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas kie­dy my odpo­czy­wa­my od upa­łów, zima nie­ko­niecz­nie jest ide­al­ną porą…
Więcej