Uroda

Permanentna koloryzacja włosów w 10 minut – NOWOŚĆ od JOICO

Permanentna koloryzacja, która zakryje 100% siwizny, utrzyma się na włosach tyle, co standardowa koloryzacja oraz nada włosom blask – to wszystko, i… więcej, otrzymasz z NOWOŚCIĄ od JOICO, czyli absolutnym hitem JOICO Lumi10.

JOICO Lumi10

Obec­ne realia nie sprzy­ja­ją dłu­gim wizy­tom u fry­zje­ra. Każ­de­mu bra­ku­je cza­su nawet na sen, a co dopie­ro na spę­dze­nie kil­ku godzin na fote­lu fry­zjer­skim. Wizy­tę w salo­nie musisz więc pla­no­wać z dużym wyprze­dze­niem, a i tak zda­rza Ci się spóź­nić lub ją odwo­łać. Z ratun­kiem przy­cho­dzi jed­nak JOICO, któ­re od lat nie­sie ze sobą filo­zo­fię RADOŚCI ZE ZDROWYCH WŁOSÓW – i tym razem pomo­że Ci cie­szyć się pięk­ną fry­zu­rą, poma­ga­jąc przy tym zaosz­czę­dzić cen­ne minuty.

JOICO Lumi10 – co wyróżnia koloryzację w 10 minut

Może się wyda­wać, że per­ma­nent­na kolo­ry­za­cja w 10 minut może uszko­dzić struk­tu­rę naszych wło­sów – nic bar­dziej myl­ne­go! Oksy­dant, któ­re­go nale­ży użyć do JOICO Lumi10, nie jest wyso­ki (tyl­ko 22% – czy­li prak­tycz­nie tyle, co przy stan­dar­do­wej kolo­ry­za­cji JOICO). 

Swo­je szyb­kie dzia­ła­nie JOICO Lumi10 zawdzię­cza więc skon­cen­tro­wa­nym pig­men­tom, któ­re dają natych­mia­sto­wy depo­zyt oraz for­mu­le Quick Cove­ra­ge Sys­tem™, któ­ra pozwa­la na cał­ko­wi­te pokry­cie siwi­zny w zale­d­wie 10 minut! 

Dlaczego pokochasz JOICO LUMI10?

Przede wszyst­kim inno­wa­cyj­na kolo­ry­za­cja JOICO Lumi10 zaosz­czę­dzi Twój czas! Chy­ba nie ma nic lep­sze­go – nie jest tajem­ni­cą, że dziś czas to pie­niądz. Z JOICO Lumi10 zyskasz dodat­ko­wy blask we wło­sach, o któ­rym marzysz. 

Per­ma­nent­na kolo­ry­za­cja JOICO Lumi10 może oka­zać się bło­go­sła­wień­stwem, gdy jesteś spóź­nio­na na wizy­tę lub gdy masz napraw­dę nie­wie­le cza­su na wizy­tę w salo­nie w cią­gu dnia. 100% kry­cie siwi­zny zapew­ni Ci poże­gna­nie z nie­chcia­ny­mi odro­sta­mi, któ­re psu­ją wygląd i czę­sto wpły­wa­ją nega­tyw­nie na samo­po­czu­cie. Co waż­ne JOICO Lumi10 spra­wi, że Two­je wło­sy będą bar­dziej mięk­kie i peł­ne blasku.

Kiedy najlepiej sprawdzi się Lumi10?

  • Kie­dy chcesz zmi­ni­ma­li­zo­wać czas wizyty.
  • Kie­dy ocze­ku­jesz wspa­nia­łych efek­tów pod­czas odświe­że­nia odro­stu w zale­d­wie 10 minut.
  • Kie­dy spóź­ni­łaś się na wizy­tę lub zapi­sa­łaś się tyl­ko na strzy­że­nie, a oka­zu­je się, że kolo­ry­za­cja rów­nież jest potrzebna.
  • Kie­dy pró­bu­jesz zapi­sać się do fry­zje­ra na ostat­nią chwilę.
  • Przy kry­ciu siwizny.
  • Przy zmia­nie kolo­ru na krót­kich wło­sach (do 2 pozio­mów rozjaśnienia).
  • Przy kolo­ry­za­cji wło­sów mężczyzn.
  • Przy odświe­że­niu kolo­ru, gdy Twój czas jest ograniczony.
  • Przy szyb­kich popraw­kach odro­stu pomię­dzy wizy­ta­mi koloryzacji.

Chcesz zapi­sać się na wizy­tę Lumi10? Odwiedź salon JOICO w Two­jej okolicy.

Jesteś fry­zje­rem i chcesz wpro­wa­dzić 10-minu­to­wą kolo­ry­za­cję Lumi10 do swo­je­go salo­nu? Napisz do nas: kontakt@perfectsalon.pl lub skon­tak­tuj się z Dorad­cą Biz­ne­so­wym ze swo­je­go regio­nu.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Anna Łaniewska

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Objętość włosów – wypróbuj JOICO JoiFull

Obję­tość wło­sów – marzą o niej zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyź­ni nie­za­leż­nie od wie­ku. W koń­cu wło­sy mają ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i pew­ność sie­bie. Oto pro­fe­sjo­nal­na seria kosme­ty­ków na obję­tość wło­sów od JOICO,…
Więcej
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

JOINATION - wirtualny event dla fryzjerów, na którym nie może Cię zabraknąć

JOINATION to wir­tu­al­ny event orga­ni­zo­wa­ny przez mar­kę JOICO. Jeśli pra­cu­jesz w bran­ży fry­zjer­skiej, śle­dzisz naj­now­sze tren­dy lub chcesz, aby Two­je wło­sy wyglą­da­ły zawsze jak z czer­wo­ne­go dywa­nu, to koniecz­nie musisz dołą­czyć do nas 31.01.2022 o…
Więcej