Uroda

Permanentna koloryzacja włosów w 10 minut – NOWOŚĆ od JOICO

Permanentna koloryzacja, która zakryje 100% siwizny, utrzyma się na włosach tyle, co standardowa koloryzacja oraz nada włosom blask – to wszystko, i… więcej, otrzymasz z NOWOŚCIĄ od JOICO, czyli absolutnym hitem JOICO Lumi10.

JOICO Lumi10

Obec­ne realia nie sprzy­ja­ją dłu­gim wizy­tom u fry­zje­ra. Każ­de­mu bra­ku­je cza­su nawet na sen, a co dopie­ro na spę­dze­nie kil­ku godzin na fote­lu fry­zjer­skim. Wizy­tę w salo­nie musisz więc pla­no­wać z dużym wyprze­dze­niem, a i tak zda­rza Ci się spóź­nić lub ją odwo­łać. Z ratun­kiem przy­cho­dzi jed­nak JOICO, któ­re od lat nie­sie ze sobą filo­zo­fię RADOŚCI ZE ZDROWYCH WŁOSÓW – i tym razem pomo­że Ci cie­szyć się pięk­ną fry­zu­rą, poma­ga­jąc przy tym zaosz­czę­dzić cen­ne minuty.

JOICO Lumi10 – co wyróżnia koloryzację w 10 minut

Może się wyda­wać, że per­ma­nent­na kolo­ry­za­cja w 10 minut może uszko­dzić struk­tu­rę naszych wło­sów – nic bar­dziej myl­ne­go! Oksy­dant, któ­re­go nale­ży użyć do JOICO Lumi10, nie jest wyso­ki (tyl­ko 22% – czy­li prak­tycz­nie tyle, co przy stan­dar­do­wej kolo­ry­za­cji JOICO). 

Swo­je szyb­kie dzia­ła­nie JOICO Lumi10 zawdzię­cza więc skon­cen­tro­wa­nym pig­men­tom, któ­re dają natych­mia­sto­wy depo­zyt oraz for­mu­le Quick Cove­ra­ge Sys­tem™, któ­ra pozwa­la na cał­ko­wi­te pokry­cie siwi­zny w zale­d­wie 10 minut! 

Dlaczego pokochasz JOICO LUMI10?

Przede wszyst­kim inno­wa­cyj­na kolo­ry­za­cja JOICO Lumi10 zaosz­czę­dzi Twój czas! Chy­ba nie ma nic lep­sze­go – nie jest tajem­ni­cą, że dziś czas to pie­niądz. Z JOICO Lumi10 zyskasz dodat­ko­wy blask we wło­sach, o któ­rym marzysz. 

Per­ma­nent­na kolo­ry­za­cja JOICO Lumi10 może oka­zać się bło­go­sła­wień­stwem, gdy jesteś spóź­nio­na na wizy­tę lub gdy masz napraw­dę nie­wie­le cza­su na wizy­tę w salo­nie w cią­gu dnia. 100% kry­cie siwi­zny zapew­ni Ci poże­gna­nie z nie­chcia­ny­mi odro­sta­mi, któ­re psu­ją wygląd i czę­sto wpły­wa­ją nega­tyw­nie na samo­po­czu­cie. Co waż­ne JOICO Lumi10 spra­wi, że Two­je wło­sy będą bar­dziej mięk­kie i peł­ne blasku.

Kiedy najlepiej sprawdzi się Lumi10?

  • Kie­dy chcesz zmi­ni­ma­li­zo­wać czas wizyty.
  • Kie­dy ocze­ku­jesz wspa­nia­łych efek­tów pod­czas odświe­że­nia odro­stu w zale­d­wie 10 minut.
  • Kie­dy spóź­ni­łaś się na wizy­tę lub zapi­sa­łaś się tyl­ko na strzy­że­nie, a oka­zu­je się, że kolo­ry­za­cja rów­nież jest potrzebna.
  • Kie­dy pró­bu­jesz zapi­sać się do fry­zje­ra na ostat­nią chwilę.
  • Przy kry­ciu siwizny.
  • Przy zmia­nie kolo­ru na krót­kich wło­sach (do 2 pozio­mów rozjaśnienia).
  • Przy kolo­ry­za­cji wło­sów mężczyzn.
  • Przy odświe­że­niu kolo­ru, gdy Twój czas jest ograniczony.
  • Przy szyb­kich popraw­kach odro­stu pomię­dzy wizy­ta­mi koloryzacji.

Chcesz zapi­sać się na wizy­tę Lumi10? Odwiedź salon JOICO w Two­jej okolicy.

Jesteś fry­zje­rem i chcesz wpro­wa­dzić 10-minu­to­wą kolo­ry­za­cję Lumi10 do swo­je­go salo­nu? Napisz do nas: kontakt@perfectsalon.pl lub skon­tak­tuj się z Dorad­cą Biz­ne­so­wym ze swo­je­go regio­nu.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Anna Łaniewska

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej