Dzieci

Nauka przez zabawę, czyli gry edukacyjne dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

dladzieci

Naj­lep­szym spo­so­bem na naukę dla dziec­ka jest nauka poprzez zaba­wę. Jed­nym ze spo­so­bów są gry edu­ka­cyj­ne, któ­rych na pol­skim ryn­ku jest coraz wię­cej. Dostar­cza­ją wie­lu pozy­tyw­nych emo­cji, ćwi­czą pamięć i kon­cen­tra­cję, roz­wi­ja­ją logicz­ne myśle­nie, a tak­że uczą zdro­wej rywa­li­za­cji. Sto­pień trud­no­ści gry dosto­so­wa­ny jest do wie­ku dziec­ka, dla­te­go zawsze nale­ży spraw­dzać na pudeł­ku wiek, dla któ­re­go są prze­zna­czo­ne. War­to zain­we­sto­wać w tego typu pomo­ce, ponie­waż wie­dza zdo­by­wa­na poprzez zaba­wę to czy­sta przy­jem­ność, zarów­no dla dziec­ka, jak i dla rodzi­ca. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji plan­szo­wych gier edu­ka­cyj­nych, któ­re zapew­nią dosko­na­łą zaba­wę dzie­ciom i nie zruj­nu­ją Wasze­go portfela.

  • MÓJ DOM, Maxim

Gra edu­ka­cyj­na „Mój dom” pole­ga na uło­że­niu z puz­zli domu oraz wszyst­kich pomiesz­czeń, któ­re się w nim znaj­du­ją. Po uło­że­niu dom­ku dzie­ci mają zada­nie dopa­so­wać puz­zle przed­sta­wia­ją­ce wypo­sa­że­nie do poszcze­gól­nych pokoi. Gra jest prze­zna­czo­na dla dzie­ci od lat czte­rech, ale moż­na spró­bo­wać zaan­ga­żo­wać do gry tak­że trzy­lat­ka. Uczy orien­ta­cji prze­strzen­nej oraz roz­wi­ja słow­nic­two  zwią­za­ne z naj­bliż­szym oto­cze­niem, jakim jest dom. Oprócz tego ćwi­czy pamięć dziec­ka oraz roz­wi­ja koor­dy­na­cję wzro­ko­wo – ruchową.

  •  PRZECIWIEŃSTWA, Trefl

Gra „Prze­ci­wień­stwa” nale­ży do serii gier „Mały Odkryw­ca”. Seria ta, to gry edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci w wie­ku od 2 do 6 lat. Wszyst­kie pozy­cje zosta­ły opra­co­wa­ne przez spe­cja­li­stów z dzie­dzi­ny peda­go­gi­ki, filo­lo­gii, logo­pe­dii, socjo­lo­gii oraz psy­cho­lo­gii. Każ­da gra wspo­ma­ga roz­wój poznaw­czy i inte­lek­tu­al­ny dziec­ka. Roz­wi­ja słow­nic­two i zdol­no­ści komu­ni­ka­cyj­ne, ćwi­czy koor­dy­na­cję wzro­ko­wo-rucho­wą, tre­nu­je pamięć i kon­cen­tra­cję. Pro­duk­ty są pozy­tyw­nie opi­nio­wa­ne przez nauczy­cie­li przedszkolnych.
Gra skła­da się z 22 par dużych, okrą­głych kloc­ków. Zada­niem dziec­ka jest dopa­so­wa­nie pary prze­ci­wieństw. Do zesta­wu dołą­czo­ne są sce­na­riu­sze i pro­po­zy­cje do wyko­rzy­sta­nia przez rodzi­ców. Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci od dru­gie­go roku życia.

Kar­ty obraz­ko­we Orto­gra­fia z muchą i pie­tru­chą” oraz “Kar­ty obraz­ko­we Orto­gra­fia z mrów­ką i borów­ką” to dwa zesta­wy, któ­re w przy­jem­ny i sku­tecz­ny spo­sób utrwa­lą zasa­dy popraw­nej pisow­ni. Gra skła­da się z dwu­stron­nych, ilu­stro­wa­nych kart – na awer­sie kar­ty znaj­du­je się sło­wo z miej­scem do wsta­wie­nia bra­ku­ją­cej lite­ry wraz z ilu­stra­cją, a na rewer­sie odpo­wiedź w posta­ci popraw­nie zapi­sa­ne­go wyra­zu.  Kar­ty są ilu­stro­wa­ne, co uła­twia koja­rze­nie i utrwa­la­nie pra­wi­dło­wej pisow­ni. Oprócz fiszek, pakiet zawie­ra kar­ty z zasa­da­mi orto­gra­fii. Gra nale­ży do serii „Kapi­tan Nauka” i prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku od 6 do 9 lat.

  • BYŁO SOBIE ŻYCIE, Hippocampus

Gra skła­da się z dużej plan­szy, na któ­rej zazna­czo­na jest tra­sa pro­wa­dzą­ca przez czte­ry ukła­dy czło­wie­ka – ner­wo­wy, tra­wien­ny, krwio­no­śny i odde­cho­wy. Gra­cze poru­sza­ją się po niej za pomo­cą rzu­tu kost­ką. Jeśli tra­fi­my na znak zapy­ta­nia, musi­my odpo­wie­dzieć na pyta­nie. Gra decy­du­je z któ­rej puli pytań (łatwych czy trud­nych) wylo­su­je kart­kę. Pyta­nia łatwe to na przy­kład: „Co to jest neu­ron?”, „Czy tłu­ste jedze­nie jest dobre dla ser­ca?”, a pyta­nia trud­ne: „Co wcho­dzi w skład mózgo­wia?”, „Ruchy robacz­ko­we to:”. Nale­ży wybrać jed­ną spo­śród trzech odpo­wie­dzi. Odpo­wiedź spraw­dza­na jest za pomo­cą „detek­to­ra odpo­wie­dzi”, któ­rym jest kawa­łek czer­wo­nej folii, któ­ry po przy­ło­że­niu do kar­ty pozwa­la odczy­tać odpo­wiedź. Gra skła­da się z wie­lu ele­men­tów, a każ­de pole ozna­cza wyko­na­nie jakiejś czyn­no­ści. Prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci powy­żej 7 roku życia.

  • ZAGADKI Czu­Czu,  Bri­ght Junior Media

Zagad­ki Czu­Czu” są dostęp­ne na ryn­ku w czte­rech odsło­nach, w zależ­no­ści od wie­ku odbior­ców: 2–3 lata, 3–4 lata, 4–5 lat oraz 5–6 lat. Każ­da z nich to zbiór 150 zaga­dek. Kar­ty z zagad­ka­mi są sztyw­ne i odpor­ne na zamo­cze­nie. Gra skła­da się z 25 dwu­stron­nych kart po 6 zadań na każ­dej, co daje 150 zaga­dek. Na każ­dej stro­nie miesz­czą się trzy zada­nia. Pyta­nia są zróż­ni­co­wa­ne, w zależ­no­ści od wie­ku odbior­ców. Na począt­ku opie­ra­ją się głów­nie na ćwi­cze­niu spo­strze­gaw­czo­ści, ope­ro­wa­niu poję­cia­mi mniej­szy – więk­szy, segre­ga­cji obiek­tów oraz łącze­nia ich w pary. Z cza­sem zagad­ki są coraz trud­niej­sze. Pię­cio- i sze­ścio­la­tek do roz­wią­zy­wa­nia zaga­dek będzie musiał wyko­rzy­stać swo­ją wie­dzę o ota­cza­ją­cym go świe­cie. Wszyst­kie gry roz­wi­ja­ją wyobraź­nię dziec­ka oraz kształ­tu­ją umie­jęt­ność logicz­ne­go myślenia.

  • ENGLISH EATER Dominoes

Domi­no English Eater to gra edu­ka­cyj­na, któ­ra uczy pisow­ni angiel­skich słó­wek oraz ich popraw­nej wymo­wy. Kost­ki domi­na są dwu­stron­ne: z jed­nej stro­ny są obraz­ki zwie­rząt domo­wych, a z dru­giej zwie­rząt egzo­tycz­nych. Na pozo­sta­łych płyt­kach znaj­du­ją się ich angiel­skie nazwy.  Dziec­ko losu­je z kar­to­ni­ka okre­ślo­ną licz­bę pły­tek i sta­ra się dopa­so­wać klo­cek do tego, któ­ry leży już na sto­le, czy­li musi połą­czyć obra­zek oraz odpo­wia­da­ją­cy mu wyraz. Dzię­ki grze maluch nie tyl­ko roz­wi­ja kon­cen­tra­cję uwa­gi, spo­strze­gaw­czość i koor­dy­na­cję wzro­ko­wo-rucho­wą, ale tak­że swo­je umie­jęt­no­ści języ­ko­we. Prze­zna­czo­ne dla dzie­ci powy­żej 5 roku życia.

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
DzieciStyl życia

Jak przekonać dzieci do jedzenia warzyw?

Wszyst­kie warzy­wa i owo­ce są zdro­we. Zawie­ra­ją nie­zbęd­ne ilo­ści wita­min i mine­ra­łów, któ­re są waż­ne dla zdro­wia, wzro­stu i roz­wo­ju dziec­ka. Wie­lu rodzi­ców usil­nie dąży do zapew­nie­nia odpo­wied­niej por­cji warzyw w die­cie, jed­nak bar­dzo czę­sto nie potra­fią oni prze­ko­nać dzie­ci do ich jedze­nia. Wyda­je się to nie tyle trud­ne, co wręcz nie do zro­bie­nia, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka wska­zó­wek, któ­re mogą oka­zać się pomoc­ne pod­czas prze­ko­ny­wa­nia dzie­ci do jedze­nia warzyw
Więcej
Dzieci

Jak uczyć dzieci tolerancji?

Więk­szość małych dzie­ci jest otwar­ta na odmien­ność i róż­no­rod­ność. Każ­dy rodzic chce, aby jego dziec­ko było tole­ran­cyj­ne i otwar­te na świat. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że naj­młod­si uczą się przede wszyst­kim przez naśla­dow­nic­two. Bądź­my tole­ran­cyj­ni, a…
Więcej
Dzieci

Orzeźwiające koktajle dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak  Pod­czas upa­łów naj­lep­szym spo­so­bem na uga­sze­nie pra­gnie­nia dzie­ci jest woda nie­ga­zo­wa­na, śred­nio zmi­ne­ra­li­zo­wa­na. Woda gazo­wa­na, a dokład­nie zawar­te w niej bąbel­ki dwu­tlen­ku węgla mogą podraż­niać żołą­dek dziec­ka, nato­miast woda nie­ga­zo­wa­na sku­tecz­nie nawodni…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *