MakijażUroda

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

PIERWSZE KROKI TAK JAK W PRZYPADKU POPRZEDNIEGO MAKIJAŻU NUDE.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

  1. KREDKA EYE PENCIL 24/7 GLIDE-ON DOUBLE-ENDE NAKED: Kolo­rem VENUS obry­suj linię wod­ną oka. Kolo­rem CRAVE obry­suj 1/3 dol­nej linii rzęs oraz 1/3 gór­nej linii rzęs zaczy­na­jąc od zewnętrz­ne­go kąci­ka oka.
  1. Dol­ną linię rzęs roze­trzyj cie­niem CRAVE z pale­ty NAKED BASICS tak, aby zatra­cić wyraź­ny jej kon­tur.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

  1. Kolo­rem CRAVE z pale­ty NAKED BASICS wyraź­nie zaak­cen­tuj zewnętrz­ny kącik oka i roze­trzyj „ku górze” oraz „do zewnątrz” w stro­nę skro­ni.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

4. Kolo­rem VENUS z pale­ty NAKED BASICS wyraź­nie zaak­cen­tuj łuk brwio­wy.

5. Roz­świe­tla­czem AFTERGLOW HIGHLIGHTER w kolo­rze SIN zaak­cen­tuj śro­dek powie­ki.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

6. Wyraź­nie zaak­cen­tuj brwi kred­ką BROW BEATER i roz­czesz je dołą­czo­ną szczo­tecz­ką.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

Maki­jaż: Tomek Paw­ło­wicz, maki­ja­ży­sta Urban Decay
Model­ka: Lau­ra Dłu­tow­ska
Gify: VERS-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Jak rozpoznać swój typ cery?

Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
Więcej
MakijażUroda

Jak działają płyny micelarne?

Płyn mice­lar­ny to must have więk­szo­ści współ­cze­snych kobiet, dba­ją­cych o pięk­no i mło­dzień­czy wygląd cery. Pro­dukt ten jest hitem na ryn­ku kosme­tycz­nym. Wszyst­ko to za spra­wą jego 2 atu­tów: wie­lo­za­da­nio­wo­ści i sku­tecz­no­ści. W czym tkwi…
Więcej
NewsroomUroda

Czym pielęgnować podrażnioną skórę?

Spe­cy­fi­ka skó­ry podraż­nio­nej        Kon­dy­cja Two­jej skó­ry zale­ży w dużej mie­rze od Cie­bie. Ten organ wyma­ga szcze­gól­nej tro­ski i pie­lę­gna­cji. Skó­ra nara­żo­na jest na kon­takt z czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re w bez­po­śred­ni bądź pośred­ni spo­sób jej…
Więcej