Uroda

Kremowe nawilżenie z Nuxe Crème Fraîche® de beauté

Marka znana szczególnie z naturalnych kosmetyków najwyższej jakości, których produkty pokochali klienci o różnych pokoleniach na całym świecie powstała z połączenia słów Nature i Luxury, co idealnie odwzorowuje jej politykę, pozwalając na chwilę luksusu, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.  Najnowsza linia Nuxe – Crème Fraiche® de beaute to gama kosmetyków stworzona z myślą o kompleksowej pielęgnacji skóry odwodnionej, w celu zapewnienia jej aż 48-godzinnego nawilżenia, a ponadto ochrony przeciw zanieczyszczeniom środowiska.

Kremowe nawilżenie z Nuxe Crème Fraîche® de beauté

Klu­czem do odży­wio­nej, odpo­wied­nio nawil­żo­nej cery nie­wąt­pli­wie nie tyl­ko jest sys­te­ma­tycz­ność, ale przede wszyst­kim sys­te­ma­tycz­na i kom­plek­so­wa pie­lę­gna­cja odpo­wied­ni­mi kosme­ty­ka­mi o jak naj­lep­szym skła­dzie. Dzię­ki temu może­my cie­szyć się pięk­ną, nawil­żo­ną skó­rą w każ­dym wie­ku, opóź­nia­jąc pro­ce­sy sta­rze­nia. O kon­dy­cję naszej skó­ry powin­ni­śmy dbać nie­za­leż­nie od pory roku i nie­za­leż­nie od wie­ku, szcze­gól­nie w kon­tek­ście dzia­łań pro­fi­lak­tycz­no-pre­wen­cyj­nych oraz jak naj­szyb­sze­go niwe­lo­wa­nia pierw­szych oznak sta­rze­nia – nigdy nie jest bowiem za póź­no na odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję. Pięk­na cera to bowiem efekt regu­lar­nej aktyw­no­ści fizycz­nej, odpo­wied­nie­go nawod­nie­nia cia­ła, a tak­że zdro­wej, zbi­lan­so­wa­nej die­ty peł­nej mine­ra­łów i war­to­ści odżyw­czych. Tyl­ko wów­czas nasze cia­ło będzie mogło cie­szyć się dosko­na­łą for­mą na dłu­gie lata, a my – dobrym samopoczuciem.

W linii Crème Fra­îche® de beau­té, któ­rej kosme­ty­ki ide­al­nie spraw­dzą się jako sta­łe nie­zbęd­ni­ki pie­lę­gna­cyj­ne znaj­dzie­my Maskę nawil­ża­ją­cą do wszyst­kich rodza­jów skó­ry z mlecz­ka­mi roślin­ny­mi i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, któ­ra jest praw­dzi­wą esen­cją świe­żo­ści i kom­for­tu dla skó­ry spra­gnio­nej. Nie­mal natych­miast zapew­nia uczu­cie ścią­gnię­cia, a skó­ra natych­miast odzy­sku­je świe­żość i mięk­kość. Krem w mgieł­ce to zaś moc kre­mu nawil­ża­ją­ce­go w lek­kiej for­mie, któ­ry dzię­ki swo­jej zawar­to­ści skła­da­ją­cej się ze słod­kich mig­da­łów zapew­nia skó­rze nawet 24-godzin­ne nawil­że­nie. Serum nawil­ża­ją­ce o ultra­świe­żej kon­sy­sten­cji- kon­cen­trat wzbo­ga­co­ny kwa­sem hia­lu­ro­no­wym nada za to skó­rze kom­for­to­we wykoń­cze­nie. O skó­rę bar­dzo suchą, dzię­ki swo­jej otu­la­ją­cej kon­sy­sten­cji z masłem shea wspa­nia­le zadba Krem o wzbo­ga­co­nej kon­sy­sten­cji dla skó­ry suchej i bar­dzo suchej, dając jej poczu­cie nawil­że­nia, zaś Krem do skó­ry nor­mal­nej o sta­pia­ją­cej się ze skó­rą kon­sy­sten­cji gwa­ran­tu­je cerze mięk­kie, peł­ne świe­żo­ści wykoń­cze­nie. Crème fra­îche® de beau­té Flu­id – bez­tłusz­czo­wy flu­id nawil­ża­ją­cy z mlecz­ka­mi roślin­ny­mi i alga­mi nie tyl­ko nawil­ży skó­rę, ale ochro­ni ją przed zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska, a zawar­tość pudrów różu zapew­ni pięk­ne, natu­ral­ne, mato­we wykończenie.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Apli­ka­cja tych dwóch pro­duk­tów zaj­mu­je tyl­ko minu­tę. Naj­pierw skó­ra jest wygła­dzo­na, wypeł­nio­na i roz­świe­tlo­na dzię­ki NUXE Super Serum [10]. Następ­nie krem z gamy NUXE Merve­il­lan­ce LIFT zapew­nia jej natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i napię­cia. Natu­ral­ne dba­nie o piękno…
Więcej
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej