PolecaneVers24 Bloguje

Odporność psychiczna – jak ją trenować?

Badania pokazują, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest nie tylko talent i inteligencja, ale również odporność psychiczna. Osoby o większym stopniu odporności emocjonalnej są w stanie radzić sobie ze stresem skuteczniej i łatwiej zarządzają kryzysami, niż osoby, które mają niską odporność psychiczną. Na szczęście odporność emocjonalna jest cechą, którą można (i trzeba) trenować. 

Co to jest odporność psychiczna i co na nią wpływa?

Ter­min odpor­ność psy­chicz­na odno­si się do zdol­no­ści odpo­wied­nie­go reago­wa­nia oraz przy­sto­so­wa­nia się do sytu­acji stre­so­wych lub kry­zy­so­wych. Bar­dziej odpor­ni ludzie są w sta­nie łatwiej dosto­so­wy­wać się do prze­ciw­no­ści losu, mniej odpor­ni cięż­ko radzą sobie ze stre­sem i zmia­na­mi w ich życiu, zarów­no tymi więk­szy­mi i poważ­ny­mi, jak i tymi mały­mi i nie­istot­ny­mi. Bada­nia poka­za­ły, że ci, któ­rzy łatwiej radzą sobie z mniej­szym stre­sem, mogą tak­że łatwiej pora­dzić sobie z poważ­niej­szy­mi kry­zy­sa­mi. Odpor­ność emo­cjo­nal­na jest w pew­nym stop­niu czymś, z czym się rodzisz. Nie­któ­rzy ludzie z natu­ry mniej przej­mu­ją się zmia­na­mi i nie­spo­dzian­ka­mi losu. Odpor­ność emo­cjo­nal­na jest tak­że zwią­za­na z pew­ny­mi czyn­ni­ka­mi, na któ­re nie mamy wpły­wu, taki­mi jak wiek, płeć czy eks­po­zy­cja na trau­mę. Jed­nak mimo wszyst­ko, odpor­ność emo­cjo­nal­ną moż­na tre­no­wać. Jeśli jesteś zde­ter­mi­no­wa­ny, możesz stać się bar­dziej odpor­ny, nawet, jeśli two­ja oso­bo­wość spra­wia, że jesteś bar­dziej wraż­li­wy na trud­no­ści życia niż inni.

Odpor­ność psy­chicz­na nie jest cechą, któ­rą posia­da­my albo nie – ist­nie­ją róż­ne stop­nie tego, jak dobrze oso­ba jest w sta­nie pora­dzić sobie ze stre­sem. Poznaj­cie głów­ne cechy osób o wyso­kiej odpor­no­ści psy­chicz­nej: 

  1. Świa­do­mość emo­cjo­nal­na – oso­by ze świa­do­mo­ścią emo­cjo­nal­ną rozu­mie­ją, co czu­ją
    i rozu­mie­ją, dla­cze­go to czu­ją. Nada­ją nega­tyw­nym emo­cjom sens, nie zanu­rza­ją się w nich, ale wycią­ga­ją odpo­wied­nie wnio­ski i sta­ra­ją się nauczyć z nich jak naj­wię­cej.
  2. Wytrwa­łość – są zorien­to­wa­ni na dzia­ła­nie, wie­dzą, cze­go chcą i dla­cze­go tego chcą. Sens dzia­ła­nia poma­ga im i nie­ustan­nie moty­wu­je, szcze­gól­nie, gdy natra­fia­ją na prze­szko­dy. 
  3. Wewnętrz­ne poczu­cie kon­tro­li – pole­ga na świa­do­mo­ści, że to my sami, a nie siły zewnętrz­ne, mają kon­tro­lę nad naszym życiem. Ta cecha wią­że się z mniej­szym stre­sem, ponie­waż ludzie z wewnętrz­nym poczu­ciem kon­tro­li lepiej radzą sobie ze stre­so­ra­mi, są bar­dziej zorien­to­wa­ni na roz­wią­za­nia i czu­ją więk­sze poczu­cie kon­tro­li nad swo­im życiem.
  4. Opty­mizm – dostrze­ga­nie pozy­ty­wów w więk­szo­ści sytu­acji i wia­ra we wła­sne siły. Doce­nia­ją wszyst­ko, co mają.
  5. Wspar­cie – zna­ją war­tość wspar­cia spo­łecz­ne­go i potra­fią ota­czać się wspie­ra­ją­cy­mi przy­ja­ciół­mi i rodzi­ną. Słu­że­nie innym, na przy­kład wolon­ta­riat, wzmac­nia poczu­cie ich wła­snej war­to­ści.
  6. Goto­wość na kry­ty­kę – kry­ty­ka jest dla nich for­mą nauki. Nie zasta­na­wia­ją się nad tym, co myślą o nich inni, infor­ma­cję zwrot­ną trak­tu­ją jako wska­zów­kę, że zawsze moż­na być lep­szym. Dla nich suk­ces wyma­ga cią­głe­go wysił­ku.
  7. Per­spek­ty­wa – ludzie odpor­ni psy­chicz­ni uczą się na wła­snych błę­dach (zamiast je nego­wać), postrze­ga­ją prze­szko­dy jako wyzwa­nia, a prze­ciw­no­ści tyl­ko ich wzmac­nia­ją.

Stres i zmia­na są nie­ustan­ną czę­ścią nasze­go życia, dla­te­go, jeśli chce­my sobie z tym radzić, regu­lar­nie powin­ni­śmy ćwi­czyć naszą odpor­ność psy­chicz­ną. Wszyst­ko, cze­go potrze­ba, to chę­ci i zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ces oraz ana­li­za, któ­re cechy odpor­no­ści uda­ło się nam już wzmoc­nić, a nad któ­ry­mi musi­my jesz­cze popra­co­wać. 

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…
Więcej
Vers24 Bloguje

Jak sobie radzić z kryzysowym zmęczeniem? 

Rok 2020 nas nie roz­piesz­cza. Pan­de­mia COVID-19 od mie­się­cy jest dla wszyst­kich poważ­nym źró­dłem zmar­twień i stre­su (w dodat­ku bez bli­skie­go koń­ca). Dodat­ko­wo docho­dzi do róż­nych pro­te­stów na tle poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Wie­lu z nas…
Więcej
Vers24 Bloguje

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…
Więcej