Uroda

Nuxe Super Serum [10] – koncentrat przeciwstarzeniowy do zadań specjalnych

Najnowszy produkt marki Nuxe – Super Serum [10] to produkt, który powstał w wyniku połączenia ekspertyzy Nuxe w dziedzinie pielęgnacji przeciwstarzeniowej oraz olejków, które uczyniły markę liderem we Francji i na świecie. Super Serum [10] to efekt wieloletniego doświadczenia połączonego z najnowocześniejszą zieloną technologią: tysiące mikrokapsułek z olejami roślinnymi zawieszono w serum na bazie naturalnego kwasu hialuronowego. 

Nuxe Super Serum [10] - koncentrat przeciwstarzeniowy do zadań specjalnych

Ten nie­zwy­kły i uni­wer­sal­ny kon­cen­trat prze­ciw­sta­rze­nio­wy ofe­ru­je naj­wyż­szą jakość, wydaj­ność oraz przy­jem­ność apli­ka­cji dla każ­de­go typu skó­ry w każ­dym wie­ku, dzię­ki cze­mu skó­ra funk­cjo­nu­je jak o 10 lat młod­sza. To tak­że pierw­szy pro­dukt Nuxe stwo­rzo­ny przy wyko­rzy­sta­niu rewo­lu­cyj­nej, „zie­lo­nej tech­no­lo­gii”, w 100% natu­ral­nym pro­ce­sie, dzię­ki któ­re­mu wyeli­mi­no­wa­no potrze­bę sto­so­wa­nia sili­ko­nu. Co wię­cej, for­mu­ła opar­ta na sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­kach pocho­dze­nia natu­ral­ne­go wni­ka w głąb skó­ry, sku­tecz­nie dzia­ła­jąc nawet w jej naj­głęb­szych war­stwach. Ponad­to, w połą­cze­niu ze skó­rą, Super Serum [10] zapew­nia wyjąt­ko­we dozna­nia sen­so­rycz­ne, a lek­ka kon­sy­sten­cja o deli­kat­nym i świe­żym zapa­chu wta­pia się w skó­rę. Zapach ‑pre­cy­zyj­nie zamknię­ty w samym ser­cu mikro­kap­su­łek – w pierw­szej chwi­li lek­ko wyczu­wal­ny, zysku­je na inten­syw­no­ści w kon­tak­cie ze skó­rą. Już na począt­ku sil­nie odczu­wal­ne są nuty gło­wy: zie­lo­ne liście gal­ba­now­ca i mię­ty, a następ­nie uwal­nia­ne są nuty ser­ca: limon­ka, róża i fio­łek. Bazę otu­la­ją­cą skó­rę sta­no­wi sok roślin­ny i piż­mo, two­rząc orzeź­wia­ją­cy, deli­kat­ny i zie­lo­ny zapach.

W jaki spo­sób dzia­ła Super Serum [10]? Jego tajem­ni­ca tkwi w sty­mu­la­cji skó­ry w taki spo­sób, aby pobu­dzić jej natu­ral­ne mecha­ni­zmy odno­wy komór­ko­wej i rege­ne­ra­cji, a efek­tyw­ność kura­cji  z zasto­so­wa­niem pro­duk­tu zba­da­no przy wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snej tech­no­lo­gii 3D. Dzię­ki bada­niom prze­pro­wa­dzo­nym na trój­wy­mia­ro­wych mode­lach mikro­skó­ry dokład­nie odwzo­ro­wa­no spo­sób, w jaki zacho­wu­je się nasza skó­ra. W taki spo­sób porów­na­no komór­ki nie­pod­da­ne kura­cji, z komór­ka­mi o 10 lat star­szy­mi (pod­da­ny­mi kura­cji w póź­niej­szej fazie badań), co też wyka­za­ło, ze star­sze komór­ki pod wpły­wem dzia­ła­nia Super Serum [10] funk­cjo­nu­ją jak te 10 lat młod­sze. Jed­no­cze­śnie, naj­now­sze serum Nuxe natych­miast gwa­ran­tu­je efekt odmie­nio­nej skó­ry, widocz­ny już po zasto­so­wa­niu pierw­szej kro­pli. Już po pierw­szej apli­ka­cji skó­ra jest bowiem wypeł­nio­na, wygła­dzo­na i roz­pro­mie­nio­na. Kolej­no, po 4 tygo­dniach sto­so­wa­nia zauwa­ży­my spek­ta­ku­lar­ne dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we, a więc: reduk­cję zmarsz­czek, ujędr­nie­nie skó­ry i roz­ja­śnie­nie przebarwień.

Mar­ka Nuxe dba też o śro­do­wi­sko. Deli­kat­na, wegań­ska for­mu­ła serum zosta­ła opar­ta w 95% na sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­kach natu­ral­ne­go pocho­dze­nia, a więc natu­ral­nym kwa­sie hia­lu­ro­no­wym uzy­ska­nym w pro­ce­sie fer­men­ta­cji roślin, sty­mu­lu­ją­cym głę­bo­kie war­stwy skó­ry do pro­ce­su odmła­dza­nia, frak­cjo­no­wa­nym ole­jom roślin­nym, skom­po­no­wa­nym przy uży­ciu natu­ral­nych mecha­ni­zmów, dzię­ki tech­no­lo­gii pozwa­la­ją­cej na wyklu­cze­nie z for­mu­ły sili­ko­nów, opa­ten­to­wa­nym kom­plek­sie roślin­nym z komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi sza­rot­ki alpej­skiej, któ­re namna­ża­ją się w natu­ral­ny spo­sób wyka­zu­jąc sil­ne zdol­no­ści prze­ciw­sta­rze­nio­we oraz wody i nawil­ża­ją­cych skład­ni­ków aktyw­nych, a więc: wita­mi­ny B3 redu­ku­ją­cej prze­bar­wie­nia, zapa­chu oraz skład­ni­ków sta­bi­li­zu­ją­cych formułę.

Nie­wiel­ka, szkla­na, prze­zro­czy­sta bute­lecz­ka odsła­nia płyn­ne zło­to w posta­ci widocz­nych mikro­kap­su­łek ole­ju, zosta­ła rów­nież opa­trzo­na zło­tą zakręt­ką z logo mar­ki Nuxe. Szkla­na pipe­ta zapew­nia zaś ide­al­ne odmie­rza­nie por­cji serum. Co wię­cej, zarów­no butel­ka, jak i opa­ko­wa­nie zewnętrz­ne zosta­ły wyko­na­ne z mate­ria­łów nada­ją­cych się w 100% do recy­klin­gu, zaś papier wyko­rzy­sta­ny do opa­ko­wa­nia zewnętrz­ne­go posia­da cer­ty­fi­kat FSC, któ­ry pozwa­la pozy­skać drew­no nie naru­sza­jąc przy tym bogactw bio­lo­gicz­nych i struk­tu­ry lasów. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Apli­ka­cja tych dwóch pro­duk­tów zaj­mu­je tyl­ko minu­tę. Naj­pierw skó­ra jest wygła­dzo­na, wypeł­nio­na i roz­świe­tlo­na dzię­ki NUXE Super Serum [10]. Następ­nie krem z gamy NUXE Merve­il­lan­ce LIFT zapew­nia jej natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i napię­cia. Natu­ral­ne dba­nie o piękno…
Więcej
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej