Nowy romantyzm według Łukasza Jemioła – kolekcja wiosna-lato 2019

Nie bez powodu najnowszy pokaz Łukasza Jemioła (który od lat nie boi się eksperymentowania z modą i mieszania stylów) odbył się 26 marca w minimalistycznej przestrzeni domu aukcyjnego DESA Unicum w Warszawie. Prezentacja dzięki ażurowej, ręcznie wycinanej stylizacji autorstwa Anny Witko i delikatne muzyce przeniosła bowiem gości do eterycznego, romantycznego świata retro oraz okazała się nieoczywistym połączeniem nowoczesnego minimalizmu oraz melancholii dawnych czasów.

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Two­rząc naj­now­szą kolek­cję pro­jek­tant inspi­ro­wał się sty­lem róż­nych epok, głów­nie lata­mi 70. I 80., stąd nie mogło zabrak­nąć naj­wyż­szej jako­ści jean­su, over­si­zo­wych swe­trów z przę­dzy, koszul z bufia­sty­mi ręka­wa­mi, marsz­czeń, wią­zań czy zwiew­nych sukie­nek. W taki spo­sób Łukasz Jemioł połą­czył roman­tycz­ne for­my z nowo­cze­snym mini­ma­li­zmem. I tak pod­czas poka­zu domi­no­wa­ły ażu­ro­we wycię­cia, ide­al­ne na lato mary­ni­stycz­ne wzo­ry czy deli­kat­ne prin­ty inspi­ro­wa­ne holen­der­ski­mi waza­mi i malar­skie fak­tu­ry. Do stwo­rze­nia kolek­cji uży­to wyłącz­nie szla­chet­nych tka­nin: jedwa­biów, koro­nek, ple­cio­nek oraz baweł­ny. Prócz nowo­ści Łukasz Jemioł zapre­zen­to­wał zupeł­nie nową odsło­nę swo­ich casu­alo­wych t‑shirtów, jean­sów oraz kur­tek. 

Kolek­cja na wio­snę-lato 2019 to pro­po­zy­cje ide­al­ne na co dzień, jak i ele­ganc­kie wyj­ścia. To tak­że uwiel­bia­ne przez pro­jek­tan­ta pale­ty barw, a więc: czerń, biel, błę­ki­ty, zło­to, gra­nat oraz bla­dy róż. Wśród akce­so­riów wyróż­nia­ły się buty zapro­jek­to­wa­ne wspól­nie z mar­ką Cele­bri­ty – mod­ne w tym sezo­nie, kobie­ce kow­boj­ki. Całość dopeł­nia­ła biżu­te­ria mar­ki Apart oraz oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne pra­cow­ni  Bry­lo­ow­nia.

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, Łukasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges, ŁUkasz Jemiol

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, Filip Okop­ny
Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy