ModaNewsroom

Nowy romantyzm według Łukasza Jemioła – kolekcja wiosna-lato 2019

Nie bez powodu najnowszy pokaz Łukasza Jemioła (który od lat nie boi się eksperymentowania z modą i mieszania stylów) odbył się 26 marca w minimalistycznej przestrzeni domu aukcyjnego DESA Unicum w Warszawie. Prezentacja dzięki ażurowej, ręcznie wycinanej stylizacji autorstwa Anny Witko i delikatne muzyce przeniosła bowiem gości do eterycznego, romantycznego świata retro oraz okazała się nieoczywistym połączeniem nowoczesnego minimalizmu oraz melancholii dawnych czasów.

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Two­rząc naj­now­szą kolek­cję pro­jek­tant inspi­ro­wał się sty­lem róż­nych epok, głów­nie lata­mi 70. I 80., stąd nie mogło zabrak­nąć naj­wyż­szej jako­ści jean­su, over­si­zo­wych swe­trów z przę­dzy, koszul z bufia­sty­mi ręka­wa­mi, marsz­czeń, wią­zań czy zwiew­nych sukie­nek. W taki spo­sób Łukasz Jemioł połą­czył roman­tycz­ne for­my z nowo­cze­snym mini­ma­li­zmem. I tak pod­czas poka­zu domi­no­wa­ły ażu­ro­we wycię­cia, ide­al­ne na lato mary­ni­stycz­ne wzo­ry czy deli­kat­ne prin­ty inspi­ro­wa­ne holen­der­ski­mi waza­mi i malar­skie fak­tu­ry. Do stwo­rze­nia kolek­cji uży­to wyłącz­nie szla­chet­nych tka­nin: jedwa­biów, koro­nek, ple­cio­nek oraz baweł­ny. Prócz nowo­ści Łukasz Jemioł zapre­zen­to­wał zupeł­nie nową odsło­nę swo­ich casu­alo­wych t‑shirtów, jean­sów oraz kur­tek. 

Kolek­cja na wio­snę-lato 2019 to pro­po­zy­cje ide­al­ne na co dzień, jak i ele­ganc­kie wyj­ścia. To tak­że uwiel­bia­ne przez pro­jek­tan­ta pale­ty barw, a więc: czerń, biel, błę­ki­ty, zło­to, gra­nat oraz bla­dy róż. Wśród akce­so­riów wyróż­nia­ły się buty zapro­jek­to­wa­ne wspól­nie z mar­ką Cele­bri­ty – mod­ne w tym sezo­nie, kobie­ce kow­boj­ki. Całość dopeł­nia­ła biżu­te­ria mar­ki Apart oraz oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne pra­cow­ni  Bry­lo­ow­nia.

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, Łukasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges, ŁUkasz Jemiol

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Filip Okopny, Fashion Images, ŁUkasz Jemiol

Filip Okop­ny, Fashion Ima­ges

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, Filip Okop­ny
Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Powrót do korzeni - kolekcja Fall 2020 Łukasz Jemioł 

Życie w har­mo­nii i w zgo­dzie z natu­rą – Łukasz Jemioł, pol­ski pro­jek­tant, któ­ry od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su i mediów, a tak­że zdo­byw­ca licz­nych nagród, m.in. pre­sti­żo­wej Zło­tej Nit­ki oraz…
Więcej
ModaNewsroom

W harmonii z naturą, czyli Łukasz Jemioł na wiosnę/lato 2020

Łukasz Jemioł to jeden z naj­bar­dziej zna­nych w Pol­sce pro­jek­tan­tów, któ­ry już od nie­mal 15 lat ubie­ra przed­sta­wi­cie­li świa­ta mody, show-biz­ne­su czy mediów. Jed­no­cze­śnie, pro­jek­tant może się pochwa­lić licz­ny­mi nagro­da­mi, m.in. pre­sti­żo­wą Zło­tą Nit­ką oraz…
Więcej
ModaNewsroom

"Age is just a number” - Łukasz Jemioł jesień-zima 2019/2020

30 wrze­śnia 2019 r. w zabyt­ko­wej prze­strze­ni Biblio­te­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie odbył się pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Łuka­sza Jemio­ła. Na wybie­gu zapre­zen­to­wa­no 40 syl­we­tek na sezon jesień/zima 2019/20 inspi­ro­wa­nych…
Więcej