ModaNewsroom

Letnie historie z 4F – kolekcja lato 2020 

Polska marka odzieżowa 4F od ponad 13 lat wspiera nie tylko profesjonalistów, ale i amatorów propagując aktywny tryb życia i zdrową, sportową rywalizację. 4F oferuje nie tylko wysokiej klasy odzież sportową do treningów, ale i przeznaczoną do noszenia na co dzień oraz akcesoria. Markę cechują przede wszystkim wykorzystanie najnowszych technologii, kombinacja jakości oraz połączenie modnych materiałów z nowoczesnym designem. 

4F - kolekcja lato 2020 

W tym sezo­nie 4F zapro­jek­to­wa­ło aż trzy spe­cjal­ne let­nie kolek­cje: męską kolek­cje odzie­ży  pla­żo­wej oraz dam­ską kolek­cję kostiu­mów kąpie­lo­wych i „Sum­mer­Ti­me Sto­ries” - a wszyst­ko po to, aby każ­dy mógł odna­leźć coś dla sie­bie. 

Męska kolek­cja odzie­ży pla­żo­wej „Hot Sum­mer” przede wszyst­kim skie­ro­wa­na jest do osób kocha­ją­cych swo­bo­dę i indy­wi­du­alizm, a jed­no­cze­śnie aktyw­nych, któ­re szcze­gól­nie uwiel­bia­ją spor­ty wodne.

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia męskiej kolek­cji stro­jów kąpie­lo­wych były eks­tre­mal­ne spor­ty wod­ne, a tak­że piasz­czy­ste pla­że peł­ne desek sur­fin­go­wych. I tak znaj­dzie­my w niej przede wszyst­kim t‑shirty z wyra­zi­sty­mi nadru­ka­mi, a tak­że kąpie­lów­ki i board­shor­ty w wer­sjach zarów­no mono­ko­lo­ry­stycz­nych, jak i ozdo­bio­nych kolo­ro­wy­mi prin­ta­mi. Sznur­ki w board­shor­tach pozwa­la­ją na dowol­ną regu­la­cję ich sze­ro­ko­ści, dzię­ki cze­mu będą wygod­ne bez wzglę­du na syl­wet­kę. Oprócz tego, w poszcze­gól­nych mode­lach zasto­so­wa­no spe­cjal­ną, odpro­wa­dza­ją­cą wodę tech­no­lo­gię, któ­ra zapo­bie­ga nasią­ka­niu mate­ria­łu, a jed­no­cze­śnie zwięk­sza kom­fort pod­czas upra­wia­nia spor­tów. Męska kolek­cja 4F na lato 2020 skła­da się z dwóch mini linii ide­al­nych zarów­no w mie­ście, jak i na pla­żę, peł­nych wyra­zi­stych kolo­rów oraz zain­spi­ro­wa­nych tro­pi­kal­ny­mi moty­wa­mi i sur­fer­skim, nad­mor­skim kli­ma­tem. Pierw­szą z nich stwo­rzo­no w nawią­za­niu do moty­wu deski sur­fin­go­wej, któ­rą znaj­dzie­my zarów­no na nadru­kach, jak i cha­rak­te­ry­stycz­nej gra­fi­ce – a wszyst­ko to w sto­no­wa­nych odcie­niach bie­li, błę­ki­tu oraz gra­na­tu prze­ła­ma­nych wyra­zi­stym, żół­tym akcen­tem. Dru­ga mini kolek­cja to praw­dzi­wa inspi­ra­cja tro­pi­ka­mi i roślin­no­ścią tam­tej­szych plaż w mono­chro­ma­tycz­nych, sza­rych, nie­bie­skich i czar­nych kolo­rach. A sko­ro tro­pi­ki, to nie mogło zabrak­nąć tak­że nadru­ków w posta­ci palm, fal czy plaży.

Sum­mer­Ti­me Sto­ries” to naj­now­sza, dam­ska odsło­na let­niej kolek­cji od 4F, zain­spi­ro­wa­na lata­mi 80 i 90, prze­peł­nio­na soczy­sty­mi, wyra­zi­sty­mi bar­wa­mi. Let­ni kli­mat kolek­cji pod­kre­ślo­no  dzię­ki nadru­kom tie – dye, foto-ren­tom i typo­gra­fiom w neo­no­wych, krzy­kli­wych kolo­rach. To linia ide­al­na dla kobiet, któ­re kocha­ją nie tyl­ko wygo­dę i spor­to­wy styl, ale tak­że lubią się wyróż­niać i sty­lo­wo wyglą­dać na pla­ży. Oprócz tego, mar­ka przy­go­to­wa­ła też let­nią kolek­cję kostiu­mów kąpie­lo­wych dla kobiet w trzech odsło­nach, któ­rej uzu­peł­nie­niem są kla­sycz­ne, dobrze już zna­ne for­my kostiu­mów kąpie­lo­wych, któ­re poja­wi­ły się teraz w zupeł­nie nowych, neo­no­wych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Inspi­ra­cje? Przede wszyst­kim hawaj­skie kwia­ty, pal­my i liście bana­now­ców, któ­re poja­wia­ją się w dwóch sto­no­wa­nych wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Każ­da góra kostiu­mów kąpie­lo­wych zosta­ła zapro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, aby pozwa­la­ła na jak naj­więk­szą regu­la­cję, a wszyst­ko dzię­ki spe­cjal­nym wią­za­niom czy odpi­na­nym ramiącz­kom. Jed­no­cze­śnie, nowo­ścią w let­niej kolek­cji 4F jest kobie­cy, a jed­no­cze­śnie wygod­ny sta­nik typu bar­dot­ka, stwo­rzo­ny przede wszyst­kim z myślą o kobie­tach aktyw­nych i peł­nych ener­gii, któ­re chcą przy tym wyglą­dać ele­ganc­ko. Nie­mal na każ­dym ele­men­cie kolek­cji znaj­dzie­my tak­że motyw nadru­ków z iden­ty­fi­ka­cją fir­my znaj­du­ją­cy się na ela­stycz­nych taśmach, a tak­że w nowej for­mie  - ban­de­au na zam­kach, co też uzu­peł­nia kla­sycz­ne for­my kostiu­mów kąpie­lo­wych z czar­ny­mi dodat­ka­mi. Ostat­nią z trzech linii kostiu­mów kąpie­lo­wych, któ­rej moty­wem prze­wod­nim sta­no­wią wstaw­ki z elek­trycz­nej siat­ki zapro­jek­to­wa­no dla kobiet  odważ­nych poszu­ku­ją­cych odważ­nych roz­wią­zań modo­wych, a kostiu­my te ide­al­nie pod­kre­śla­ją kobie­ce pięk­no. W kolek­cji domi­nu­je zaś inten­syw­na czerń uzu­peł­nio­na ele­men­ta­mi w kolo­rze per­ło­we­go różu. Dodat­ko­wo, znaj­dzie­my w niej tak­że nowo­ści, a więc dół od kostiu­mu z wyso­kim sta­nem czy per­fo­ro­wa­ne szorty.

Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F Polska marka odzieżowa 4F

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Nowy rok szkolny z 4F Junior AW20

4F to pol­ska mar­ka powsta­ła z pasji do spor­tu, któ­ra ofe­ru­je naj­wyż­szej jako­ści odzież i akce­so­ria spor­to­we nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. To praw­dzi­we połą­cze­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii i naj­lep­szej jako­ści z kom­for­tem i sty­lem. Wiel­ki­mi krokami…
Więcej
ModaNewsroom

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anny Lewan­dow­skiej, wie­lo­krot­nej meda­list­ki mistrzostw świa­ta, Euro­py i Pol­ski w kara­te niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Tre­ner­ka per­so­nal­na wła­śnie roz­po­czę­ła współ­pra­cę z 4F.  W pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku wystar­tu­je kam­pa­nia moty­wa­cyj­na, pre­zen­tu­ją­ca pro­duk­ty reko­men­do­wa­ne przez Annę,…
Więcej
Styl życia

Dodaj skrzydeł biało-czerwonym w walce o tytuł mistrza z kolekcją kibica 4F

Mun­dial zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, ale czy wszy­scy pol­scy kibi­ce są na nie­go goto­wi? Z zapro­jek­to­wa­ną spe­cjal­nie na Mistrzo­stwa Świa­ta w Pił­ce Noż­nej, kolek­cją kibi­ca 4F, będziesz goto­wy nie tyl­ko na oglą­da­nie  meczów w dobrym…
Więcej