ModaNewsroom

Nowy numer COS magazine

Marka COS ma przyjemność przedstawić nowy numer COS magazine na sezon wiosna-lato 2019. Jest to pierwszewydanie magazynu w nowej, wyłącznie cyfrowej postaci. Innowacyjna formuła pozwala publikować treścimultimedialne i interaktywne – pierwszą z nich jest nowa kampania wideo, która umożliwia bezpośredni zakupprezentowanych w niej produktów COS. Motywem przewodnim magazynu w sezonie wiosna-lato 2019 jest światło, początek wszystkiego. Nowy numer jest od dzisiaj dostępny pod adresem costores.com.

Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019

Nowe wyda­nie COS maga­zi­ne zawie­ra m.in. kom­plet­ną kam­pa­nię wize­run­ko­wą wio­sna-lato 2019, któ­rej auto­rem jest bry­tyj­ski foto­graf Mark Bor­th­wick. Wystę­pu­ją w niej model­ka Con­nie Vale­se i model Thi­lo Mul­ler, pre­zen­tu­jąc sty­li­za­cje Hannes’a Het­ty nad grec­kim jezio­rem Pla­sti­ras. Ete­rycz­ne świa­tło i malar­skie bar­wy two­rzą jed­no­cze­śnie fine­zyj­ną i suro­wą opra­wę nowej kolek­cji COS, inspi­ro­wa­nej zmien­ny­mi cecha­mi wody i nie­uchwyt­no­ścią powie­trza.

Dodat­ko­we czte­ry ana­lo­go­we foto­gra­fie Mar­ka Bor­th­wic­ka będą pre­zen­to­wa­ne w wybra­nych skle­pach COS na całym świe­cie, przez czte­ry tygo­dnie od 19 kwiet­nia 2019 r.Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019 Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019 Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

page1image6357376

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej