Nowy numer COS magazine

Marka COS ma przyjemność przedstawić nowy numer COS magazine na sezon wiosna-lato 2019. Jest to pierwszewydanie magazynu w nowej, wyłącznie cyfrowej postaci. Innowacyjna formuła pozwala publikować treścimultimedialne i interaktywne – pierwszą z nich jest nowa kampania wideo, która umożliwia bezpośredni zakupprezentowanych w niej produktów COS. Motywem przewodnim magazynu w sezonie wiosna-lato 2019 jest światło, początek wszystkiego. Nowy numer jest od dzisiaj dostępny pod adresem costores.com.

Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019

Nowe wyda­nie COS maga­zi­ne zawie­ra m.in. kom­plet­ną kam­pa­nię wize­run­ko­wą wio­sna-lato 2019, któ­rej auto­rem jest bry­tyj­ski foto­graf Mark Bor­th­wick. Wystę­pu­ją w niej model­ka Con­nie Vale­se i model Thi­lo Mul­ler, pre­zen­tu­jąc sty­li­za­cje Hannes’a Het­ty nad grec­kim jezio­rem Pla­sti­ras. Ete­rycz­ne świa­tło i malar­skie bar­wy two­rzą jed­no­cze­śnie fine­zyj­ną i suro­wą opra­wę nowej kolek­cji COS, inspi­ro­wa­nej zmien­ny­mi cecha­mi wody i nie­uchwyt­no­ścią powie­trza.

Dodat­ko­we czte­ry ana­lo­go­we foto­gra­fie Mar­ka Bor­th­wic­ka będą pre­zen­to­wa­ne w wybra­nych skle­pach COS na całym świe­cie, przez czte­ry tygo­dnie od 19 kwiet­nia 2019 r.Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019 Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019 Nowy numer COS magazine, Cos wiosna lato 2019

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

page1image6357376
Komentarze

komen­ta­rzy