ModaNewsroom

Nowy model oprawki Charlie

Rodzina muscatów powiększyła się o nowy model okularów. Charlie, bo o nim mowa, to metalowe oprawki w kształcie pilotek, łączące styl retro z nowoczesną prostotą. Ich uniwersalny design sprawia, że to model, w którym każdy będzie wyglądać dobrze. 

muscat oprawki charlie

 Char­lie to ponad­cza­so­we oku­la­ry. Deli­kat­ne meta­lo­we wykoń­cze­nia pod­kre­śla­ją głę­bię spoj­rze­nia i doda­ją sty­lo­we­go looku. Koja­rzo­ne z bab­ci­ny­mi „dru­cia­ka­mi” obec­nie są hitem sezo­nu. Char­lie będą ide­al­nym dopeł­nie­niem codzien­nej sty­li­za­cji. Oku­la­ry dostęp­ne są w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych, dla­te­go każ­dy ma szan­sę zna­leźć swój ide­ał: zło­te opraw­ki wzbo­ga­co­ne o zausz­ni­ki w zie­lo­nym kolo­rze, total­ny kla­syk, czy­li mato­we czar­ne oraz srebr­ne zakoń­czo­ne brą­zo­wy­mi zausz­ni­ka­mi. Char­lie dostęp­ne są jako oku­la­ry korek­cyj­ne lub prze­ciw­sło­necz­ne. 

Musca­ty to sze­ro­ki wybór róż­no­rod­nych wzo­rów i mode­li. Przede wszyst­kim jed­nak to wyso­kiej jako­ści soczew­ki oku­la­ro­we. Posia­da­ją powło­kę anty­re­flek­syj­ną, któ­ra eli­mi­nu­je reflek­sy świetl­ne, dzię­ki zasto­so­wa­niu anty­re­flek­syj­nej tech­no­lo­gii Mul­ti Coating. Wypo­sa­żo­ne są rów­nież w powło­kę hard, zabez­pie­cza­ją­cą soczew­kę przed zary­so­wa­niem, oraz fil­try UV, któ­re chro­nią oczy przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem. Ręcz­nie robio­ne opraw­ki są wyko­na­ne z z wyso­kiej jako­ści ace­ta­tu pro­du­ko­wa­ne­go z natu­ral­nej celu­lo­zy. Oku­la­ry są 5‑krotnie ręcz­nie pole­ro­wa­ne. 

Char­lie dostęp­ne są w skle­pie onli­ne www.muscat.pl oraz w show­ro­omach mar­ki znaj­du­ją­cych się w War­sza­wie, Kato­wi­cach, Wro­cła­wiu, Pozna­niu, Kra­ko­wie, Gdań­sku i Byd­gosz­czy. Lista adre­sów skle­pów sta­cjo­nar­nych znaj­du­je się pod poniż­szym lin­kiem: https://muscat.pl/showroomy/

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Okulary Muscat - nowe modele

Mimo waka­cyj­nych nastro­jów, Muscat nie zwal­nia tem­pa. Wręcz prze­ciw­nie! Mar­ka nie­usta­ją­co posze­rza swo­ją ofer­tę o nowe pro­duk­ty i kolo­ry opra­wek zarów­no dla star­szych jak i naj­młod­szych fashio­ni­stów.      Lato w peł­ni, więc w Muscat…
Więcej