ModaNewsroom

Okulary Muscat – nowe modele

Mimo wakacyjnych nastrojów, Muscat nie zwalnia tempa. Wręcz przeciwnie! Marka nieustająco poszerza swoją ofertę o nowe produkty i kolory oprawek zarówno dla starszych jak i najmłodszych fashionistów. 

 

Okulary Muscat - nowy model Charlie

Oku­la­ry Muscat – nowy model Char­lie

 

Lato w peł­ni, więc w Muscat nie mogło zabrak­nąć naj­mod­niej­sze­go mode­lu Char­lie w wer­sji prze­ciw­sło­necz­nej. Rodzi­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment o model Char­lie Gold Havana/Dark Hava­na. Model Char­lie to ponad­cza­so­we oku­la­ry. Deli­kat­ne meta­lo­we wykoń­cze­nia pod­kre­śla­ją głę­bię spoj­rze­nia i doda­ją sty­lo­we­go looku. 

Muscat Charlie Gold Havana/Dark Havana

Model Char­lie Gold Havana/Dark Hava­na

Oku­la­ry Muscat wzbo­ga­co­ne zosta­ły rów­nież o nową kolo­ry­sty­kę popu­lar­nych mode­li Stark i Gra­ce. Od teraz dostęp­ne są tak­że w odcie­niu Smo­ke. Model Stark to pro­sto­kąt­ne, kla­sycz­ne oku­la­ry, któ­re doda­dzą cha­rak­te­ru każ­dej sty­li­za­cji. Model Gra­ce ma lek­ko zaokrą­glo­ny kształt opra­wek, dzię­ki cze­mu będzie paso­wać do każ­de­go kształ­tu twa­rzy. 

Muscat oprawki GRACE

Model Gra­ce Smo­ke

Muscat okulary STARK

Model Stark Smo­ke

Miło­śni­cy opra­wek o kocich kształ­tach rów­nież znaj­dą coś dla sie­bie. Swo­ją kolek­cję mogą wzbo­ga­cić o model Men­do­za. Ten naj­mod­niej­szy i naj­po­pu­lar­niej­szy kształt na świe­cie dostęp­ny jest teraz w ofer­cie Muscat w kolo­rze Bur­gun­dy. 

Muscat model Mendoza Burgundy

Model Men­do­za Bur­gun­dy

Ceny oku­la­rów Muscat w wer­sji Clas­sic roz­po­czy­na­ją się od 395 zł. Ofer­ta boga­ta jest w róż­ne rodza­je socze­wek i powłok mar­ki Essi­lor. Naj­now­szą kate­go­rią pro­duk­tów są oku­la­ry pro­gre­syw­ne. 

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowy model oprawki Charlie

Rodzi­na musca­tów powięk­szy­ła się o nowy model oku­la­rów. Char­lie, bo o nim mowa, to meta­lo­we opraw­ki w kształ­cie pilo­tek, łączą­ce styl retro z nowo­cze­sną pro­sto­tą. Ich uni­wer­sal­ny design spra­wia, że to model, w któ­rym każ­dy…
Więcej