ModaNewsroom

Nowy model oprawki Charlie

Rodzi­na musca­tów powięk­szy­ła się o nowy model oku­la­rów. Char­lie, bo o nim mowa, to meta­lo­we opraw­ki w kształ­cie pilo­tek, łączą­ce styl retro z nowo­cze­sną pro­sto­tą. Ich uni­wer­sal­ny design spra­wia, że to model, w któ­rym każdy…

Więcej