ModaNewsroom

Okulary Muscat - nowe modele

Mimo waka­cyj­nych nastro­jów, Muscat nie zwal­nia tem­pa. Wręcz prze­ciw­nie! Mar­ka nie­usta­ją­co posze­rza swo­ją ofer­tę o nowe pro­duk­ty i kolo­ry opra­wek zarów­no dla star­szych jak i naj­młod­szych fashio­ni­stów.      Lato w peł­ni, więc w Muscat…

Więcej
ModaNewsroom

Nowy model oprawki Charlie

Rodzi­na musca­tów powięk­szy­ła się o nowy model oku­la­rów. Char­lie, bo o nim mowa, to meta­lo­we opraw­ki w kształ­cie pilo­tek, łączą­ce styl retro z nowo­cze­sną pro­sto­tą. Ich uni­wer­sal­ny design spra­wia, że to model, w któ­rym każdy…

Więcej