DesignStyl życia

Nowości BoConcept na 2020 r.

Dom to coś więcej niż materiały i ściany. Powinien stanowić azyl dla każdego z nas. Kreują go uczucia i emocje wywoływane przez zastosowane kolory, tekstury i światło. W budowaniu domowej oazy pomaga duńska lifestylowa marka premium – BoConcept. Na rynku pojawił się właśnie jej najnowszy, inspirujący katalog.

Nowości BoConcept na 2020 r.

Kata­log BoCon­cept na 2020 r. „FROM DENMARK. TO THE WORLD” zabie­ra nas w podróż razem z naj­lep­szy­mi desi­gne­ra­mi do wyszu­ka­nych duń­skich wnętrz peł­nych nowo­ści mar­ki, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się pięk­nem, pro­sto­tą i funk­cjo­nal­no­ścią. Odsła­nia przed nami taj­ni­ki i szcze­gó­ły jej pra­cy tak, by inspi­ro­wać do stwo­rze­nia wła­sne­go domu. Prio­ry­te­tem dla BoCon­cept są potrze­by, wizje oraz cha­rak­ter odbior­ców. Nad ich zaspo­ko­je­niem pra­cu­ją zarów­no lokal­ni duń­scy arty­ści, jak i świa­to­wej sła­wy desi­gne­rzy. Misję mar­ki sta­no­wi bowiem two­rze­nie pro­duk­tów, któ­re klient może dopa­so­wać do wła­sne­go sty­lu życia. Każ­da bar­wa, mate­riał, a nawet naj­mniej­szy szcze­gół dopra­co­wy­wa­ne są tak, aby mogły być czę­ścią czy­je­goś domu.

Mini­ma­lizm z Chelsea

Skan­dy­naw­ska mar­ka na naj­bliż­szy rok pro­po­nu­je wie­le wyszu­ka­nych nowo­ści. Wśród nich zna­lazł się efekt kon­ty­nu­acji jej współ­pra­cy z cenio­nym, wie­lo­krot­nie nagra­dza­nym pro­jek­tan­tem Kari­mem Rashi­dem. Na ten sezon desi­gner pro­po­nu­je nową, mini­ma­li­stycz­ną kolek­cję Chel­sea, skła­da­ją­cą się z sofy, fote­la oraz lam­py pod­ło­go­wej, ścien­nej i wiszą­cej. Wyróż­nia­ją ją płyn­ne, orga­nicz­ne kształ­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla pro­jek­tów Kari­ma, zapew­nia­ją­ce wizu­al­ny oraz doty­ko­wy kom­fort, a tak­że koją­ce uczu­cie wyci­sze­nia. Tym razem inspi­ra­cję dla pro­jek­tan­ta sta­no­wi­ła nowo­jor­ska dziel­ni­ca, w któ­rej miesz­kał przez dwa­dzie­ścia lat: „Coraz czę­ściej budo­wa­ne są miesz­ka­nia o małym metra­żu. A kie­dy do wyko­rzy­sta­nia masz ogra­ni­czo­ną powierzch­nię, mniej zna­czy wię­cej. Potrze­bu­jesz przy­jem­ne­go oto­cze­nia oraz prze­strze­ni do życia, relak­su, spo­tkań z przy­ja­ciół­mi i pra­cy (…) Zada­niem Chel­sea jest być miej­ską w małych miesz­ka­niach, ale wciąż two­rzyć poczu­cie wyso­kiej jako­ści, luk­su­su i dobre­go rze­mio­sła.” Na design sofy i fote­la skła­da się zim­na pian­ka, sta­lo­wa rama oraz wyso­kiej jako­ści sprę­ży­ny. Naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia pozwo­li­ła na pre­cy­zyj­ne mode­lo­wa­nie w 360 stop­niach, cze­go efek­tem jest ide­al­na, nie­de­for­mu­ją­ca się pian­ka oraz mak­sy­mal­ny kom­fort. Co wię­cej, Chel­sea osa­dzo­na jest na ukry­tej, czar­nej, drew­nia­nej pod­sta­wie, co two­rzy efekt lewi­ta­cji. 

2020 – Twój design 

Wnę­trza w 2020 roku według BoCon­cept powin­ny być intry­gu­ją­ce, a zara­zem oso­bi­ste, sta­no­wią­ce wizy­tów­kę domow­ni­ków, po pro­stu takie jak Ty. W prze­strze­niach miło­śni­ków spo­ko­ju i pro­sto­ty dosko­na­le spraw­dzi się nowe łóż­ko Arling­ton oraz fotel Dublin o orga­nicz­nym wyglą­dzie, wywo­łu­ją­cym wra­że­nie mięk­ko­ści. Z kolei funk­cjo­nal­ne meble do prze­cho­wy­wa­nia Bor­de­aux w towa­rzy­stwie gra­fi­ki Kar­la Bloss­feld­ta nada­dzą wnę­trzu nuty ele­gan­cji i nowo­cze­sno­ści. Lek­kie, deli­kat­ne kolo­ry oraz natu­ral­ne mate­ria­ły pomo­gą wykre­ować w nim poczu­cie kom­for­tu i har­mo­nii. Nowy kata­log BoCon­cept, w któ­rym zapre­zen­to­wa­no wię­cej pre­mie­ro­wych pro­duk­tów mar­ki, moż­na zamó­wić poprzez jej stro­nę internetową.

Nowości BoConcept na 2020 r. Nowości BoConcept na 2020 r. Nowości BoConcept na 2020 r. Nowości BoConcept na 2020 r. Nowości BoConcept na 2020 r. Nowości BoConcept na 2020 r.

Wię­cej szcze­gó­łów na stro­nie: https://www.boconcept.com/pl-pl/.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję "Nawabari" we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

Mając wspól­ną duń­ską tra­dy­cję wzor­nic­twa i ambi­cję jego demo­kra­ty­za­cji, BoCon­cept nawią­zał współ­pra­cę z glo­bal­nym stu­diem archi­tek­to­nicz­nym BIG – Bjar­ke Ingels Gro­up – i wpro­wa­dza na rynek uni­ka­to­wą kolek­cję “Nawa­ba­ri”.  Kon­cep­cja kolek­cji, kie­ro­wa­na przez sze­fa BIG…
Więcej
Design

Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię. Misją BoCon­cept jest two­rze­nie prze­strze­ni, w któ­rych ludzie mogą czuć…
Więcej