Design

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję "Nawabari" we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

Mając wspól­ną duń­ską tra­dy­cję wzor­nic­twa i ambi­cję jego demo­kra­ty­za­cji, BoCon­cept nawią­zał współ­pra­cę z glo­bal­nym stu­diem archi­tek­to­nicz­nym BIG – Bjar­ke Ingels Gro­up – i wpro­wa­dza na rynek uni­ka­to­wą kolek­cję “Nawa­ba­ri”.  Kon­cep­cja kolek­cji, kie­ro­wa­na przez sze­fa BIG…

Więcej
DesignStyl życia

Nowości BoConcept na 2020 r.

Dom to coś wię­cej niż mate­ria­ły i ścia­ny. Powi­nien sta­no­wić azyl dla każ­de­go z nas. Kreu­ją go uczu­cia i emo­cje wywo­ły­wa­ne przez zasto­so­wa­ne kolo­ry, tek­stu­ry i świa­tło. W budo­wa­niu domo­wej oazy poma­ga duń­ska life­sty­lo­wa marka…

Więcej
Design

Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię. Misją BoCon­cept jest two­rze­nie prze­strze­ni, w któ­rych ludzie mogą czuć…

Więcej