Design

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję “Nawabari” we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

Mając wspólną duńską tradycję wzornictwa i ambicję jego demokratyzacji, BoConcept nawiązał współpracę z globalnym studiem architektonicznym BIG – Bjarke Ingels Group – i wprowadza na rynek unikatową kolekcję “Nawabari”.  Koncepcja kolekcji, kierowana przez szefa BIG Products Jakoba Lange, została zainspirowana japońską formą sztuki wiązania linami, mającą na celu nawiązywanie międzyludzkich więzi. “Nawa” oznacza po japońsku linę, a termin “Nawabari” w przekładzie tłumaczy się jako rozciąganie liny.

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję "Nawabari" we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

BoCon­cept wpro­wa­dza na rynek kolek­cję “Nawa­ba­ri” we współ­pra­cy ze stu­diem BIG – Bjar­ke Ingels Group

Inspiracja kolekcji “Nawabari”

Roz­po­czy­na­jąc pra­cę nad kolek­cją, szu­ka­li­śmy nowe­go spo­so­bu wyra­że­nia i przed­sta­wie­nia form mebli” – mówi Lan­ge. “Inte­re­so­wa­ły nas linie, któ­re powsta­ją, gdy mate­riał jest zwią­za­ny liną. Rezul­ta­tem są rzeź­biar­skie, orga­nicz­ne kształ­ty, któ­re sta­no­wią rdzeń dla całej rodzi­ny mebli”.

Przekształcanie przestrzeni wspólnych 

Łącząc pro­sto­tę i ele­gan­cję BoCon­cept z este­ty­ką przy­szło­ści BIG i poczu­ciem pro­jek­to­wa­nia dla kon­kret­ne­go celu, Nawa­ba­ri zosta­ła zapro­jek­to­wa­na, aby łączyć ludzi i prze­kształ­cać wspól­ne przestrzenie.

BIG zawsze bada powią­za­nia mię­dzy pra­cą, życiem i zaba­wą, co ozna­cza, że ich współ­cze­sne pro­jek­ty są rów­nie efek­tow­ne w hote­lo­wym lob­by, gale­rii sztu­ki, jak i w domu lub miej­scu pracy.

Nowa kolekcja “Nawabari”

Nawa­ba­ri skła­da się z dwóch roz­mia­rów sofy, fote­la, dwóch sto­li­ków kawo­wych i dwóch roz­mia­rów puf. Kolek­cja może być usta­wia­na poje­dyn­czo jako wyróż­nia­ją­ce się ele­men­ty lub gru­po­wa­na, aby stwo­rzyć samo­dziel­ną, spój­ną przestrzeń.

Kolek­cja NAWABARI może być dosto­so­wa­na do potrzeb każ­de­go pro­jek­tu. Poza peł­ną gamą eks­klu­zyw­nych tka­nin BoCon­cept dostęp­na będzie tak­że w tapi­cer­ce Blend* gru­py Gabriel: z efek­tem weł­ny w sze­ściu pre­de­fi­nio­wa­nych kolo­rach, któ­re pięk­nie pod­kre­śla­ją zmy­sło­wy design.

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję "Nawabari" we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój przede wszystkim

Wzglę­dy i roz­wa­ża­nia na temat zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju są iście wbu­do­wa­ne w pro­jekt Nawa­ba­ri. Sofy, fotel i pufy posia­da­ją cer­ty­fi­kat Gre­en­gu­ard w przy­pad­ku tka­ni­ny Blend (dostęp­nej wkrót­ce). Cer­ty­fi­kat ten gwa­ran­tu­je, że pro­duk­ty mają niską emi­sję che­mi­ka­liów i nie­wiel­ki wpływ na jakość powie­trza w pomiesz­cze­niach. Tka­ni­na Blend posia­da rów­nież ozna­ko­wa­nie eko­lo­gicz­ne UE I cer­ty­fi­kat STANDARD 100 by OEKO-TEX®, co ozna­cza, że każ­dy jej skład­nik został prze­ba­da­ny pod kątem ist­nie­nia szko­dli­wych substancji.

Debiut w BIG HQ

Udo­wad­nia­jąc atrak­cyj­ność kolek­cji, Ingels wybrał Nawa­ba­ri do zapre­zen­to­wa­nia go na kil­ku pię­trach nowej, fla­go­wej sie­dzi­by BIG w por­cie Nor­dhavn w Kopen­ha­dze. Ogrom­na prze­strzeń prze­my­sło­wa, sym­bo­li­zu­ją­ca siłę pro­jek­to­wą mia­sta, była rów­nież sce­ne­rią dla glo­bal­nej kam­pa­nii zdję­cio­wej BoCon­cept x BIG.

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję "Nawabari" we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

O part­ner­stwie 

Bjar­ke Ingels i jego zespół archi­tek­tów, urba­ni­stów i pro­jek­tan­tów odpo­wia­da­ją na wiel­kie pyta­nia XXI wie­ku, kształ­tu­jąc ota­cza­ją­cy nas świat za pomo­cą wizjo­ner­skich roz­wią­zań, któ­re mają pozwo­lić osią­gnąć lep­szy spo­sób życia. Pozo­sta­jąc wier­ny­mi esen­cji skan­dy­naw­skie­go wzor­nic­twa, BoCon­cept two­rzy ponad­cza­so­we pro­jek­ty cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się czy­sty­mi linia­mi, funk­cjo­nal­ną ele­gan­cją i dys­kret­nym pięk­nem. Dania to kraj sły­ną­cy ze swo­je­go dzie­dzic­twa wzor­nic­twa, ale dzię­ki tej wspól­nie zapro­jek­to­wa­nej kolek­cji patrzy dale­ko w przyszłość.

BoCon­cept jest zna­ny z two­rze­nia ele­ganc­kich pro­jek­tów, któ­re są ponad­cza­so­we i dobrze pre­zen­tu­ją się w każ­dym wnę­trzu. Ta współ­pra­ca wno­si nowe­go ducha nie­for­mal­no­ści i zaba­wy, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla prze­ło­mo­we­go podej­ścia BIG. Jeste­śmy dum­ni, że może­my współ­pra­co­wać z Bjar­ke i jego zespo­łem przy two­rze­niu tej kolek­cji” – Pau­la McGu­in­ness, Chief Mar­ke­ting Offi­cer w BoCon­cept A/S

 

BoCon­cept to mię­dzy­na­ro­do­wy gracz, któ­ry jest obec­ny na ryn­kach całe­go świa­ta i zbu­do­wał zespół nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nych rze­mieśl­ni­ków i zespo­łów sprze­da­żo­wych. W połą­cze­niu z naszy­mi kre­atyw­ny­mi siła­mi two­rzy to wyjąt­ko­wy tygiel kul­tu­ro­wo-pro­jek­to­wy” – Jakob Lan­ge, Part­ner, BIG – Bjar­ke Ingels Group 

BoConcept wprowadza na rynek kolekcję "Nawabari" we współpracy ze studiem BIG – Bjarke Ingels Group

Kolek­cja Nawa­ba­ri poja­wi się w salo­nach BoCon­cept w War­sza­wie i Pozna­niu już w mar­cu tego roku. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na zna­leźć na stro­nie: https://www.boconcept.com/big.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe 

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignStyl życia

Nowości BoConcept na 2020 r.

Dom to coś wię­cej niż mate­ria­ły i ścia­ny. Powi­nien sta­no­wić azyl dla każ­de­go z nas. Kreu­ją go uczu­cia i emo­cje wywo­ły­wa­ne przez zasto­so­wa­ne kolo­ry, tek­stu­ry i świa­tło. W budo­wa­niu domo­wej oazy poma­ga duń­ska life­sty­lo­wa marka…
Więcej
Design

Aranżacja wnętrz według BoConcept

Dom peł­ni rolę azy­lu. Jest prze­strze­nią oso­bi­stą – miej­scem, w któ­rym czło­wiek czu­je się bez­piecz­nie. Wnę­trze nato­miast, to zbiór ele­men­tów, któ­re opo­wia­da­ją wyjąt­ko­wą, indy­wi­du­al­ną histo­rię. Misją BoCon­cept jest two­rze­nie prze­strze­ni, w któ­rych ludzie mogą czuć…
Więcej