NewsroomUroda

Nowy produkt od Clinique – Dramatically Different™ Hydrating Jelly

Co to jest: 100% prze­zro­czy­sta, lek­ka, bez­ole­jo­wa, wod­no-żelo­wa for­mu­ła, któ­ra nawil­ża, rege­ne­ru­je barie­rę skó­ry i codzien­nie chro­ni skó­rę przed zanie­czysz­cze­nia­mi dzię­ki tech­no­lo­gii Cle­an-Shield Tech­no­lo­gyTM.

Jak dzia­ła:

 • Zatrzy­mu­je to, co dobre, na przy­kład nawil­że­nie, i odfil­tro­wu­je to, co złe, jak zanie­czysz­cze­nia, przy wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii Cle­an-Shield Tech­no­lo­gyô. 
 • Inten­syw­na, 24-godzin­na nawil­ża­ją­ca rege­ne­ra­cja w naszej naj­czyst­szej i naj­lżej­szej for­mie – inten­syw­ne nawil­że­nie bez obcią­że­nia typo­we­go dla tłu­stych kremów.
 • Kry­sta­licz­nie czy­sta, lek­ka, prze­zro­czy­sta for­mu­ła nie obcią­ża skó­ry, dostar­cza­jąc sil­ną, 24-godzin­ną nawil­ża­ją­cą rege­ne­ra­cję + ochro­nę przed zanieczyszczeniami.
 • Wyrów­nu­je poziom nawil­że­nia skó­ry, zapew­nia­jąc natych­mia­sto­we, lek­kie nawil­że­nie utrzy­mu­ją­ce się przez 24 godzi­ny dzię­ki gli­ce­ry­nie i kwa­so­wi hia­lu­ro­no­we­mu, któ­re przy­cią­ga­ją nawil­że­nie i zatrzy­mu­ją je. Sub­stan­cje skła­da­ją­ce się na Natu­ral­ny Czyn­nik Nawil­ża­ją­cy (NMF) wyrów­nu­ją poziom wody i lipi­dów natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych w skórze.
 • Dzień po dniu: skó­ra wyglą­da lepiej i zdro­wiej, jest peł­na świe­że­go bla­sku. Skó­ra jest nawil­żo­na, czy­sta, świe­ża i gładka.
 • Szyb­ko wchła­nia­ją­ca się, nie­le­pią­ca for­mu­ła może byś sto­so­wa­na sama lub pod makijaż.
 • Spra­wia, że skó­ra jest o 87% mniej podat­na na zanie­czysz­cze­nia*, dzię­ki cze­mu wyglą­da świe­żo i jest peł­na bla­sku (*testy in vitro prze­pro­wa­dza­ne na mode­lach skóry)
 • Połą­cze­nie nasion sło­necz­ni­ka, eks­trak­tu z jęcz­mie­nia i eks­trak­tu z owo­cu ogór­ka odbu­do­wu­je barie­rę skó­ry, dzię­ki cze­mu jest sil­niej­sza i bar­dziej odpor­na na zewnętrz­ne szko­dli­we czyn­ni­ki. 

HISTORIA POWSTANIA Dra­ma­ti­cal­ly dif­fe­rentô hydra­ting jelly:

Czy­sty geniusz: 24-godzin­na nawil­ża­ją­ca rege­ne­ra­cja + ochro­na przed zanie­czysz­cze­niom. Od świ­tu do zmro­ku, skó­ra jest bom­bar­do­wa­na dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re uszka­dza­ją jej barie­rę ochron­ną i spra­wia­ją, że tra­ci cen­ne nawil­że­nie. Może to pro­wa­dzić do powsta­wa­nia mato­wej cery, zatka­nych porów, hiper­pig­men­ta­cji i ciem­nych plam, a w koń­cu zmarsz­czek i sta­nów zapalnych.

Codzien­na pie­lę­gna­cja wymy­ślo­na na nowo. Cli­ni­que przed­sta­wia Dra­ma­ti­cal­ly Dif­fe­ren­tô Hydra­ting Jel­ly, pierw­szą for­mu­łę nawil­ża­ją­cą, któ­ra nawil­ża, wzmac­nia i chro­ni skó­rę codzien­nie dzię­ki wyjąt­ko­wej tech­no­lo­gii Cle­an-Shield Tech­no­lo­gyô. Odkryj sil­ne, inten­syw­ne nawil­że­nie i naszej naj­czyst­szej i naj­lżej­szej for­mie – sku­tecz­ność bez obcią­że­nia typo­we­go dla tłu­stych kre­mów – któ­re zamy­ka to, co dobre, jak woda, i odfil­tro­wu­je to, co złe, jak zanie­czysz­cze­nia. Skó­ra jest zdro­wa, bar­dziej odpor­na i peł­na blasku.

SKŁADNIKI & TECHNOLOGIA. 

 • Cle­an-Shield Tech­no­lo­gy: osła­nia skó­rę przed zanie­czysz­cze­nia­mi, przy­wra­ca­jąc jej nawil­że­nie i odbu­do­wu­jąc jej barie­rę ochronną.
 • Hia­lu­ro­nian sodu: Sku­tecz­na sub­stan­cja utrzy­mu­ją­ca wil­goć nale­żą­ca do tej samej rodzi­ny co kwas hia­lu­ro­no­wy. Dostar­cza natych­mia­sto­we nawil­że­nie, spra­wia, że skó­ra jest jędr­na i uko­jo­na. Skó­ra wyglą­da świe­żo, zarów­no tuż po apli­ka­cji, jak i po 24 godzi­nach. 
 • Gli­ce­ry­na: Sub­stan­cja zatrzy­mu­ją­ca wodę w skó­rze, przy­wra­ca­jąc jej mięk­kość, two­rząc barie­rę przed utra­tą nawilżenia.
 • Sacha­ro­za:  Wspie­ra nawil­że­nie i posia­da wła­ści­wo­ści kojące.
 • Tre­ha­lo­za: Ten cukier z gru­py poli­sa­cha­ry­dów zwięk­sza zdol­no­ści przy­cią­ga­nia i zatrzy­my­wa­nia nawil­że­nia w skórze.
 • Moistu­re Bar­rier Blend (nasio­na sło­necz­ni­ka, eks­trakt z jęcz­mie­nia, eks­trakt z owo­cu ogór­ka): To połą­cze­nie skład­ni­ków poma­ga wzmac­niać barie­rę skó­ry, dzię­ki cze­mu jest bar­dziej odpor­na i utrzy­mu­je odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia. 
 • Hydrok­sy­ety­lo­mocz­nik: Sil­nie nawil­ża­ją­cy skład­nik, któ­ry wchła­nia się w war­stwę rogo­wą naskór­ka, inten­syw­nie nawil­ża­jąc skó­rę, pozo­sta­wia­jąc ją uko­ją i nawil­żo­ną.  
 • Dla kogo: Każ­dy rodzaj cery 

Spo­sób uży­cia: Naci­śnij pomp­kę 1–2 razy i nałóż kosme­tyk na twarz/szyję. Sto­su­je codzien­nie rano i wie­czo­rem. Sto­suj poje­dyn­czo lub po oczysz­cze­niu twa­rzy mydłem Liqu­id Facial Soap i dopa­so­wa­ną emul­sją oczysz­cza­ją­cą. Może być sto­so­wa­ny sam lub pod makijaż.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Retinol w walce o nieskazitelną cerę

Czym jest reti­nol, o któ­re­go wyko­rzy­sta­niu w licz­nych kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych tak czę­sto sły­szy­my? Czy­sty reti­nol to nic inne­go, jak for­ma wita­mi­ny A prze­kształ­ca­ją­ca się w komór­kach skó­ry w aktyw­ny kwas reti­no­wy, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się efektywnym,…
Więcej
NewsroomUroda

NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły wza­jem­nie uzu­peł­nia­ją się zapew­nia­jąc efek­ty jak w wio­dą­cych for­mu­łach na…
Więcej
NewsroomUroda

Jak powinna wyglądać codzienna pielęgnacja skóry twarzy? Przewodnik krok po kroku

Czy wiesz ile błę­dów popeł­niasz w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Jak się oka­zu­je, ist­nie­je tak wie­le mitów na temat odpo­wied­nich metod dba­nia o skó­rę twa­rzy, że trud­no się poła­pać, co jest dla nas napraw­dę dobre. Spe­cjal­nie dla…
Więcej