ModaNewsroom

Nowa kolekcja Patchouli

Patchouli to marka, która odkrywa różne historie. To jedyne miejsce, w którym konsekwentnie można skompletować sobie modnie ponadczasową garderobę, która nie tylko będzie wiernie służyć, ale i ekscytować przez długie lata.

marka patchouli wiosna lato 2

 

Dziew­czy­nę Pat­cho­uli inspi­ru­je tem­po duże­go mia­sta. Mię­dzy spo­tka­nia­mi z kole­żan­ka­mi a rand­ką, mię­dzy kawą, lun­chem, kinem i szyb­ką wizy­tą w biblio­te­ce wystar­czy, że zmie­ni kolor ust a ubra­nia Pat­cho­uli nosi od rana do nocy. Wie, jak spra­wić, by nic jej nie omi­nę­ło. A potem wysko­czy na week­end za mia­sto, albo spa­ku­je ple­cak i wyje­dzie w dale­ką podróż. To prze­cież ona decy­du­je. I tak przy­cią­gnie wszyst­kie spoj­rze­nia!

Nie boi się wyzwań. Robi dokład­nie to, na co ma ocho­tę. Bawi się życiem i bawi się modą, zręcz­nie łącząc ze sobą róż­ne este­ty­ki. Dziew­czy­na Pat­cho­uli zna tren­dy, ale trak­tu­je je po swo­je­mu. Zaska­ku­je… i jest z tego dum­na. Jej sty­lu nigdy nie da się okre­ślić jed­nym sło­wem. Pat­cho­uli to w koń­cu coś wię­cej niż ubra­nia. To kolej­ny powód do tego, żeby w nich jak w dru­giej skó­rze.

Nowa kolekcja Patchouli, czarna sukienka, molska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, czarna sukienka, molska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, brązowa bluza, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, biały t-shirt, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, biały t-shirt, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, biały top, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, czarny top, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, szary top, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, marynarka w kratę, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, piżama, polska marka Patchouli Nowa kolekcja Patchouli, piżama, polska marka Patchouli

#I’M MORE THAN ENOUGH

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Letnie sukienki, które będziemy nosić w 2020

Wła­śnie mamy począ­tek lip­ca – a to ozna­cza, że lato w peł­ni i czas na sukien­ki! Z całą pew­no­ścią poka­zy mody zda­ją się być odle­głym wspo­mnie­niem. Moż­na odnieść wra­że­nie, że zgu­bi­li­śmy się gdzieś pomię­dzy naj­go­ręt­szy­mi…
Więcej