Noc Muzeów 2015

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

noc-muzeow-2

Tego­rocz­ne świę­to dla miło­śni­ków muze­ów odbę­dzie się w nocy z 16 na 17 maja.  Swój udział zapo­wie­dzia­ło 237 kul­tu­ral­nych pla­có­wek – w tym 50 muze­ów i 31 gale­rii. Oprócz muze­ów, będzie moż­na zwie­dzić tak­że insty­tu­cje publicz­ne, mię­dzy inny­mi Sejm i Senat.

Pierw­sza war­szaw­ska noc muze­ów odby­ła się w 2004 roku. Udział w niej potwier­dzi­ło jedy­nie 11 pla­có­wek, a zwie­dzi­ło je 16 tysię­cy osób. Od tam­tej pory, co roku przy­cią­ga coraz więk­szą licz­bę osób, któ­rym nie strasz­ne jest ocze­ki­wa­nie w dłu­gich kolej­kach. Szcze­gó­ło­wy pro­gram impre­zy będzie moż­na pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej mia­sta sto­łecz­ne­go War­sza­wa. Będzie on tak­że roz­da­wa­ny na pla­cu Defi­lad w dniu wyda­rze­nia.

W tym roku w związ­ku z 60-leciem ist­nie­nia Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją na zwie­dza­nie pod­zie­mi budyn­ku. To wyjąt­ko­wa oka­zja, aby na wła­sne oczy zoba­czyć, co kry­ją pod­ziem­ne kory­ta­rze pała­cu. Zwie­dza­nie będzie odby­wa­ło się z prze­wod­ni­kiem, co pół godzi­ny w gru­pach 15-oso­bo­wych. Pierw­sza gru­pa wej­dzie o godzi­nie 19:00, zaś ostat­nia ma roz­po­cząć zwie­dza­nie o 00:30.

W ramach nocy muze­ów moż­na bez­płat­nie zwie­dzać wszyst­kie muzea oraz insty­tu­cje, któ­re potwier­dzi­ły swój udział w wyda­rze­niu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy