ModaNewsroom

NIKE AIR MAX 97 LX “SWAROVSKI”

20 lat temu, marka Nike zaprezentowała model Air Max 97 – srebrny but zainspirowany industrialną stylistyką rowerów górskich. Specjalnie dobrany materiał zapewniał butom efekt lśnienia widoczny
w szczególności w blasku lampy błyskowej. Dwa lata później pojawiła się złota kolorystyka
i metaliczny połysk stał się nieodłącznym atrybutem tego modelu.

Air Max 97, dzię­ki zasto­so­wa­niu nowe­go, ukry­te­go sys­te­mu sznu­ro­wa­nia oraz widocz­nej amor­ty­za­cji, stał się wcze­snym przy­kła­dem inno­wa­cyj­no­ści Nike w two­rze­niu obu­wia spor­to­we­go. 20 lat póź­niej, pro­jek­tan­ci Nike­Wo­men posta­no­wi­li dodać jesz­cze wię­cej bla­sku mode­lo­wi Air Max 97, ozda­bia­jąc go krysz­tał­ka­mi Swa­ro­vskie­go. Wyko­rzy­sta­nie nowa­tor­skie­go mate­ria­łu doda­ło butom trwa­ło­ści, a połą­cze­nie gęsto uło­żo­nych, oszli­fo­wa­nych i nie­oszli­fo­wa­nych kamie­ni zagwa­ran­to­wa­ło błysz­czą­cy, choć nie­co chro­po­wa­ty efekt.

Zespół Nike­Wo­men odpo­wie­dzial­ny za kolo­ry­sty­kę i mate­ria­ły udał się do sie­dzi­by Swa­ro­vskie­go  w Wat­tens w Austrii. Na miej­scu otrzy­mał rzad­ki dostęp do archi­wal­nych badań, któ­re na prze­strze­ni ostat­nich ponad 12 lat, dopro­wa­dzi­ły do stwo­rze­nia for­mu­ły Advan­ced Cry­stal. Miał rów­nież oka­zję poznać nowe meto­dy pro­duk­cji oraz inno­wa­cyj­ne zasto­so­wa­nia krysz­tał­ków w biżu­te­rii, odzie­ży  =i tka­ni­nach, w wystro­ju wnętrz oraz samo­cho­dów. Z sze­ro­kiej gamy kamie­ni, zespo­ło­wi Nike­Wo­men naj­bar­dziej przy­padł do gustu krysz­ta­ło­wy mate­riał Cry­stal Fabric, któ­ry następ­nie wyko­rzy­sta­no  w mode­lu Air Max 97.

− To bar­dzo eks­cy­tu­ją­cy pro­jekt, szcze­gól­nie pod wzglę­dem zasto­so­wa­nia inno­wa­cyj­nych mate­ria­łów − mówi Marie Crow, Dyrek­tor Pro­jek­to­wa­nia Mate­ria­łów w dzia­le Nike­Wo­men Spor­t­swe­ar.
− Sta­ra­li­śmy się zna­leźć świe­że spoj­rze­nie na połysk i wytrzy­ma­łość. Bar­dzo spodo­bał nam się moc­ny blask mate­ria­łu Cry­stal Fabric, któ­ry pomógł na nowo zin­ter­pre­to­wać kul­to­wy już model.

Tka­ni­na była nano­szo­na na buty meto­dą łącze­nia na cie­pło, bez zasto­so­wa­nia szwów. Mate­riał posia­da pre­cy­zyj­ny wzór, dosto­so­wa­ny do każ­de­go roz­mia­ru buta – to cha­rak­te­ry­stycz­ne fale, któ­re bie­gną wzdłuż 97-emek. Pod­czas ruchu, krysz­tał­ki odbi­ja­ją świa­tło jasnym, migo­czą­cym bla­skiem. Czar­na wer­sja Air Max 97 LX zapre­zen­to­wa­na wio­sną 2017 oraz srebr­na mają­ca pre­mie­rę tej jesie­ni to pierw­sze mode­le Nike, w któ­rych wyko­rzy­sta­no krysz­tał­ki Swa­ro­vskie­go. To tak­że pierw­szy przy­pa­dek zasto­so­wa­nia mate­ria­łów pre­mium na Air Maxach 97.

− Swa­ro­vski ma boga­te doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie inno­wa­cji i twór­czej współ­pra­cy − mówi Mar­kus Lan­ges-Swa­ro­vski, czło­nek Zarzą­du Swa­ro­vski − Byli­śmy zachwy­ce­ni współ­pra­cą z Nike przy two­rze­niu tego pro­jek­tu. Air Max 97 jest napraw­dę wyjąt­ko­wym, trój­wy­mia­ro­wym mode­lem. Ta współ­pra­ca zain­spi­ro­wa­ła nas do wyobra­że­nia sobie, co sta­nie się gdy połą­czy się pręd­kość ze świa­tłem.

Srebr­ne Air Max 97 LX “Swa­ro­vski” dostęp­ne w dam­skich roz­mia­rach tra­fią do wybra­nych skle­pów  7 wrze­śnia br.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT ZAPROJEKTOWANE PRZEZ JOHANNĘ SCHNEIDER

– Układ kolo­rów ma bez­po­śred­ni wpływ na to, jak czu­jesz się w danych butach – mówi Johan­na Schne­ider, zna­na pro­jek­tant­ka odzie­ży oraz Senior Design Direc­tor w Nike Spor­t­swe­ar Women’s Appa­rel. Syl­wet­kę nowe­go mode­lu Nike Air…
Więcej
ModaNewsroom

NIKE BEAUTIFUL X ‒ KOLEKCJA ZAINSPIROWANA PASJĄ, ZWYCIĘSTWAMI ORAZ SILNĄ WOLĄ ELAINE THOMPSON

Zeszłe­go lata, Ela­ine Thomp­son zgar­nę­ła w Rio dwa zło­te krąż­ki w sprin­cie na 100 i 200 metrów i tym samym sta­ła się pierw­szą kobie­tą od 1988 roku (i pierw­szą w histo­rii Jamaj­ką), któ­rej uda­ło się…
Więcej
ModaNewsroom

30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­nych eks­pe­ry­men­tów amor­ty­za­cyj­nych, któ­ra wkrót­ce sta­ła się syno­ni­mem sty­lu i kla­sy.…
Więcej