ModaNewsroom

30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­nych eks­pe­ry­men­tów amor­ty­za­cyj­nych, któ­ra wkrót­ce sta­ła się syno­ni­mem sty­lu i kla­sy.

Pomy­śleć, że wszyst­ko zapo­cząt­ko­wa­ła wyciecz­ka Tin­ke­ra do Pom­pi­dou w Pary­żu, gdzie zachwy­cił się tam­tej­szym budyn­kiem z widocz­ną insta­la­cją, co wkrót­ce sta­ło się sil­nym impul­sem do zapro­jek­to­wa­nia mode­lu Nike Air Max 1. Wzbu­dza­ją­ce spo­ro mie­sza­nych emo­cji buty, ku zasko­cze­niu szyb­ko pod­bi­ły rynek, a tym samym nie tyl­ko ser­ca spor­tow­ców, ale ludzi na całym świe­cie, sta­jąc się obiek­tem pożą­da­nia. W cią­gu kolej­nych lat poja­wia­ło się set­ki ulep­szo­nych mode­li, a jedy­ne, co pozo­sta­je nie­zmien­ne to nie­zwy­kła histo­ria i reno­ma, któ­ra jest nie­zmien­na od same­go począt­ku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT ZAPROJEKTOWANE PRZEZ JOHANNĘ SCHNEIDER

– Układ kolo­rów ma bez­po­śred­ni wpływ na to, jak czu­jesz się w danych butach – mówi Johan­na Schne­ider, zna­na pro­jek­tant­ka odzie­ży oraz Senior Design Direc­tor w Nike Spor­t­swe­ar Women’s Appa­rel. Syl­wet­kę nowe­go mode­lu Nike Air…
Więcej
ModaNewsroom

NIKE AIR MAX 97 LX "SWAROVSKI"

20 lat temu, mar­ka Nike zapre­zen­to­wa­ła model Air Max 97 – srebr­ny but zain­spi­ro­wa­ny indu­strial­ną sty­li­sty­ką rowe­rów gór­skich. Spe­cjal­nie dobra­ny mate­riał zapew­niał butom efekt lśnie­nia widocz­ny w szcze­gól­no­ści w bla­sku lam­py bły­sko­wej. Dwa lata póź­niej…
Więcej
ModaNewsroom

NIKE BEAUTIFUL X ‒ KOLEKCJA ZAINSPIROWANA PASJĄ, ZWYCIĘSTWAMI ORAZ SILNĄ WOLĄ ELAINE THOMPSON

Zeszłe­go lata, Ela­ine Thomp­son zgar­nę­ła w Rio dwa zło­te krąż­ki w sprin­cie na 100 i 200 metrów i tym samym sta­ła się pierw­szą kobie­tą od 1988 roku (i pierw­szą w histo­rii Jamaj­ką), któ­rej uda­ło się…
Więcej