30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­nych eks­pe­ry­men­tów amor­ty­za­cyj­nych, któ­ra wkrót­ce sta­ła się syno­ni­mem sty­lu i kla­sy.

Pomy­śleć, że wszyst­ko zapo­cząt­ko­wa­ła wyciecz­ka Tin­ke­ra do Pom­pi­dou w Pary­żu, gdzie zachwy­cił się tam­tej­szym budyn­kiem z widocz­ną insta­la­cją, co wkrót­ce sta­ło się sil­nym impul­sem do zapro­jek­to­wa­nia mode­lu Nike Air Max 1. Wzbu­dza­ją­ce spo­ro mie­sza­nych emo­cji buty, ku zasko­cze­niu szyb­ko pod­bi­ły rynek, a tym samym nie tyl­ko ser­ca spor­tow­ców, ale ludzi na całym świe­cie, sta­jąc się obiek­tem pożą­da­nia. W cią­gu kolej­nych lat poja­wia­ło się set­ki ulep­szo­nych mode­li, a jedy­ne, co pozo­sta­je nie­zmien­ne to nie­zwy­kła histo­ria i reno­ma, któ­ra jest nie­zmien­na od same­go począt­ku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy