ModaNewsroom

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT ZAPROJEKTOWANE PRZEZ JOHANNĘ SCHNEIDER

Układ kolorów ma bezpośredni wpływ na to, jak czujesz się w danych butach – mówi Johanna Schneider, znana projektantka odzieży oraz Senior Design Director w Nike Sportswear Women’s Apparel.

Syl­wet­kę nowe­go mode­lu Nike Air Vapor­Max Flyk­nit dopra­co­wa­no już na począt­ku roku, a w kolej­nym eta­pie prac klu­czo­wą role ode­gra­ła kolo­ry­sty­ka. Nie­któ­re pale­ty kolo­rów sta­no­wią ukłon w kie­run­ku iko­nicz­nych kolo­ry­styk Nike, nato­miast inne opie­ra­ją się na wyko­rzy­sta­niu barw natu­ry, cha­rak­te­ry­stycz­nych kolo­rów super­bo­ha­te­rów oraz… kom­bi­ne­zo­nów dla kosmo­nau­tów. Naj­now­szą pro­po­zy­cją Schne­ider jest jej wła­sny zestaw kolo­rów do per­so­na­li­za­cji w ramach usłu­gi NIKE­iD.

W mode­lu Air Vapor­Max podo­ba mi się połą­cze­nie dwóch klu­czo­wych inno­wa­cji Nike: Nike Flyk­nit oraz Nike Air – mówi Schne­ider. Obie tech­no­lo­gie uję­te są w tym bucie w bar­dzo intu­icyj­ny, sub­tel­nie pro­sty, a zara­zem atrak­cyj­ny spo­sób.

Sła­bość Schne­ider do mode­lu Vapor­Max to miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia: buty naby­ła pod­czas Air Max Day w Nike Soho i od tam­tej pory bie­ga w nich codzien­nie. Pale­ta kolo­rów pro­jek­tant­ki, dedy­ko­wa­na tym butom, wypły­wa z jej zami­ło­wa­nia do łącze­nia tra­dy­cyj­nych kolo­rów z wyszu­ka­ny­mi apli­ka­cja­mi. Meto­dę tę sto­su­je Schne­ider pod­czas prac dla takich firm jak Acro­nym® czy Sto­ne Island, jak rów­nież dla same­go Nike, w mode­lach sygno­wa­nych jej wła­sną mar­ką JFS.

W przy­pad­ku NIKE Air Vapor­Max by JFS, pro­jek­tant­ka się­gnę­ła po czar­no-sza­re melan­żo­we zesta­wie­nie kolo­rów. W celu oży­wie­nia neu­tral­nej bar­wy cho­lew­ki, pode­szwy Vapor­Max Air dostęp­ne będą w kolo­rach, o któ­rych desi­gner­ka mówi “zie­leń szkla­nej butel­ki” (tur­ku­so­wo-zie­lo­ny kolor zain­spi­ro­wa­ny kla­sycz­ny­mi butel­ka­mi) oraz “kolor życia” (cie­pły, wpa­da­ją­cy w czer­wień poma­rań­czo­wy).

Moim zamy­słem było połą­cze­nie sto­no­wa­nych, neu­tral­nych kolo­rów z bar­wa­mi zde­cy­do­wa­nie kon­tra­stu­ją­cy­mi, choć zacho­wu­ją­cy­mi swój orga­nicz­ny cha­rak­ter – wyja­śnia Schne­ider, któ­ra stwo­rzy­ła rów­nież opcję kolo­ru mię­to­we­go Mint Foam oraz “hiper­po­ma­rań­czo­we­go” Hyper Oran­ge dla wkład­ki wewnętrz­nej, któ­ra wizu­al­nie ma doda­wać ener­gii wnę­trzu buta i wywo­ły­wać pozy­tyw­ne wra­że­nia u oso­by go noszą­cej.

Łącze­nie po prze­kąt­nej barw na pode­szwie jest wyko­ny­wa­ne indy­wi­du­al­nie w zakła­dzie Nike Air Manu­fac­tu­ring Inno­va­tion. Taki układ kolo­rów zapo­cząt­ko­wał inno­wa­cyj­ny spo­so­bu bar­wie­nia, opar­ty na tech­no­lo­giach, któ­re dały począ­tek wie­lo­ko­lo­ro­wej podusz­ce Air w Air Vapor­Max Flyk­nit BETRUE.

Schne­ider wyja­śnia zasad­ność swo­je­go wybo­ru – Spo­glą­da­jąc w dół w cza­sie bie­gu może­my cie­szyć się kolo­ra­mi, jed­no­cze­śnie wpa­tru­jąc się w jego design, co uła­twią nam widocz­ne szcze­gó­ły w jego wnę­trzu.

Schne­ider sta­ran­nie dobra­ła szcze­gó­ły nowe­go mode­lu. Zapro­po­no­wa­ną przez nią pale­tę kolo­rów uży­to rów­nież w dodat­ko­wych ele­men­tach per­so­na­li­za­cji w ramach usłu­gi NIKE­iD.
Po pierw­sze, wpro­wa­dzo­no opcję wybo­ru kolo­rów: sil­nie tur­ku­so­we­go Hyper Turqu­oise, poma­rań­czo­we­go Hyper Oran­ge oraz bia­łe­go na podusz­ce pode­szwy Vapor­Max Air w obsza­rze pal­ców (jej pozo­sta­ła część prze­cho­dzi stop­nio­wo w kolor czar­ny). Po dru­gie udo­stęp­nio­no kolor mię­to­wy Mint Foam, Hyper Oran­ge oraz Anth­ra­ci­te w obsza­rze pię­ty, na koń­ców­ce pię­ty
i na ety­kie­cie języ­ka. Wresz­cie po trze­cie, logo Swo­osh w czę­ściach bocz­nej i przy­środ­ko­wej mogą być wyko­na­ne w dwóch opcjach: w kolo­rze poły­sku­ją­cej czar­ni, czy­li Glos­sy Black oraz wspo­mnia­nym wcze­śniej Hyper Oran­ge.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

NIKE AIR MAX 97 LX "SWAROVSKI"

20 lat temu, mar­ka Nike zapre­zen­to­wa­ła model Air Max 97 – srebr­ny but zain­spi­ro­wa­ny indu­strial­ną sty­li­sty­ką rowe­rów gór­skich. Spe­cjal­nie dobra­ny mate­riał zapew­niał butom efekt lśnie­nia widocz­ny w szcze­gól­no­ści w bla­sku lam­py bły­sko­wej. Dwa lata póź­niej…
Więcej
ModaNewsroom

NIKE BEAUTIFUL X ‒ KOLEKCJA ZAINSPIROWANA PASJĄ, ZWYCIĘSTWAMI ORAZ SILNĄ WOLĄ ELAINE THOMPSON

Zeszłe­go lata, Ela­ine Thomp­son zgar­nę­ła w Rio dwa zło­te krąż­ki w sprin­cie na 100 i 200 metrów i tym samym sta­ła się pierw­szą kobie­tą od 1988 roku (i pierw­szą w histo­rii Jamaj­ką), któ­rej uda­ło się…
Więcej
ModaNewsroom

30-lecie Nike Air Max

Wszyst­ko zaczę­ło się pod koniec lat 80 dwu­dzie­ste­go wie­ku, kie­dy to 26 mar­ca powstał pierw­szy model butów Nike z widocz­ną gazo­wą podusz­ką będą­cy efek­tem licz­nych eks­pe­ry­men­tów amor­ty­za­cyj­nych, któ­ra wkrót­ce sta­ła się syno­ni­mem sty­lu i kla­sy.…
Więcej