MakijażPolecaneUroda

Naturalność według Chanel – Les Beiges 2019

Tak sub­tel­nej i natu­ral­nej kolek­cji kosme­ty­ków do maki­ja­żu mar­ki Cha­nel jesz­cze nie było – zain­spi­ro­wa­na lek­ko­ścią powie­trza na skó­rze linia Les Beiges już od kil­ku sezo­nów zupeł­nie odmie­nia postrze­ga­nie pięk­na. To kosme­ty­ki nie­mal nie­wi­docz­ne na…

Więcej