DESTINY – nowa kolekcja marki BELLER

Mar­ka BELLER zno­wu zaska­ku­je i pre­zen­tu­je kolej­ną odsło­nę mini­ma­li­zmu, wpro­wa­dza­jąc nowy trend do świa­ta mody. DESTINY to kolek­cja stwo­rzo­na z różo­we­go zło­ta pró­by 585 połą­czo­ne­go z awan­gar­do­wo osa­dzo­ny­mi dia­men­ta­mi (czy­stość VVS, bar­wa D-F). Ich blask nada­je biżu­te­rii nie­sa­mo­wi­tej lek­ko­ści i ele­gan­cji.
 
Zesta­wie­nie szla­chet­ne­go krusz­cu o nie­zwy­kłej bar­wie i bry­lan­tów to hit tego sezo­nu. Naj­więk­szą uwa­gę zawra­ca okrą­gły, geo­me­trycz­ny ele­ment, od któ­re­go nikt nie będzie umiał ode­rwać wzro­ku. Mimo pozor­nej sub­tel­no­ści, to wła­śnie ta biżu­te­ria będzie odgry­wa­ła pierw­sze skrzyp­ce we wszyst­kich sty­li­za­cjach. Każ­dy pro­dukt wyko­ny­wa­ny jest ręcz­nie, co nada­je mu ory­gi­nal­no­ści i nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru.
Destiny Złoty Naszyjnik No2 Destiny Złota Bransoletka No1 Destiny Złote Kolczyki No2 Destiny Złoty Naszyjnik No1 Destiny Złote Kolczyki No1
BELLER zachę­ca kobie­ty, by uwie­rzy­ły w prze­zna­cze­nie i zako­cha­ły się w DESTINY. Do gro­na fanek nowej kolek­cji biżu­te­rii nie­daw­no dołą­czy­ły dwie pięk­ne aktor­ki – Marie­ta Żukow­ska oraz Ani­ta Soko­łow­ska.
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­weKomentarze

komen­ta­rzy