ModaNewsroom

DESTINY – nowa kolekcja marki BELLER

Mar­ka BELLER zno­wu zaska­ku­je i pre­zen­tu­je kolej­ną odsło­nę mini­ma­li­zmu, wpro­wa­dza­jąc nowy trend do świa­ta mody. DESTINY to kolek­cja stwo­rzo­na z różo­we­go zło­ta pró­by 585 połą­czo­ne­go z awan­gar­do­wo osa­dzo­ny­mi dia­men­ta­mi (czy­stość VVS, bar­wa D‑F). Ich blask nada­je biżu­te­rii nie­sa­mo­wi­tej lek­ko­ści i ele­gan­cji.
 
Zesta­wie­nie szla­chet­ne­go krusz­cu o nie­zwy­kłej bar­wie i bry­lan­tów to hit tego sezo­nu. Naj­więk­szą uwa­gę zawra­ca okrą­gły, geo­me­trycz­ny ele­ment, od któ­re­go nikt nie będzie umiał ode­rwać wzro­ku. Mimo pozor­nej sub­tel­no­ści, to wła­śnie ta biżu­te­ria będzie odgry­wa­ła pierw­sze skrzyp­ce we wszyst­kich sty­li­za­cjach. Każ­dy pro­dukt wyko­ny­wa­ny jest ręcz­nie, co nada­je mu ory­gi­nal­no­ści i nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru.
Destiny Złoty Naszyjnik No2 Destiny Złota Bransoletka No1 Destiny Złote Kolczyki No2 Destiny Złoty Naszyjnik No1 Destiny Złote Kolczyki No1
BELLER zachę­ca kobie­ty, by uwie­rzy­ły w prze­zna­cze­nie i zako­cha­ły się w DESTINY. Do gro­na fanek nowej kolek­cji biżu­te­rii nie­daw­no dołą­czy­ły dwie pięk­ne aktor­ki – Marie­ta Żukow­ska oraz Ani­ta Soko­łow­ska.
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaNewsroom

  Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

  Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

  Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
  Więcej
  ModaNewsroom

  CHANCE - nowa kolekcja marki BELLER

  Od kil­ku dni zarów­no na www.beller.pl, jak i w show­ro­omie mar­ki BELLER – Ale­je Ujaz­dow­skie 24/5, dostęp­na jest nowa kolek­cja biżu­te­rii – CHANCE. Kolek­cja CHANCE utrzy­ma­na zosta­ła w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla mar­ki duchu mini­ma­li­zmu. Ponad­cza­so­wa ele­gan­cja łączy się w niej…
  Więcej