MakijażUroda

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy poja­wia­ją się onli­ne pod­bi­ja­ją ser­ca maki­ja­ży­stów i fanek maki­ja­żu. Pyta­nie, jak Ty możesz z nich sko­rzy­stać? Tren­dy nie słu­żą temu, by je kopio­wać, lecz indy­wi­du­al­nie dopa­so­wy­wać. To wła­śnie sekret Insta­tren­dów Lan­côme – wybie­ra­my naj­cie­kaw­sze looki i przy­pra­wia­my je ele­gan­cją i szy­kiem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla Lan­côme. W Lan­côme w 2017 gorą­ce nowo­ści prze­pla­ta­ją się z sezo­no­wy­mi Insta­tren­da­mi. Oto naj­now­szy z nich:

LE MÉTALLIQUE
BŁYSZCZYK Z EFEKTEM 3D
NA TOPIE

Na Insta­gra­mie maki­ja­ży­ści oraz fani maki­ja­żu sta­wia­ją na jeden look: meta­licz­ne usta, któ­re są hitem tego sezo­nu. Zapo­cząt­ko­wa­ny w USA trend ist­nie­je zarów­no w for­mie pudro­wej, jak
i błysz­czą­cej. To wła­śnie ta ostat­nia wer­sja zain­spi­ro­wa­ła Lan­côme do stwo­rze­nia kolek­cji błysz­czy­ków Le Métal­li­que. Dzię­ki nim możesz cie­szyć się inten­syw­nie błysz­czą­cy­mi i zmy­sło­wy­mi meta­licz­ny­mi usta­mi w sze­ściu kolo­rach:

  • 01 – Poli­shed Rose
  • 03 – Oran­ge Ore
  • 05 – Rouge Mag­ma
  • 06 – Mete­oric Vio­let
  • 09 – Mir­ro­red Nude
  • 13 – Mol­ten Magen­ta

FORMUŁA

Połą­cze­nie poli­me­rów Ple­xy Gloss oraz wie­lu warstw meta­licz­nych dro­bi­nek gwa­ran­tu­je inten­syw­ny i pełen poły­sku kolor, a dzię­ki wita­mi­nie E i ole­jo­wi z pestek wino­gron usta są mięk­kie i nawil­żo­ne.

PORADY

  1. Obry­suj kon­tur ust koń­ców­ką apli­ka­to­ra, a następ­nie użyj pła­skiej stro­ny, aby wypeł­nić usta kolo­rem.
  2. Dla moc­niej­sze­go efek­tu, nałóż odro­bi­nę jaśniej­sze­go błysz­czy­ka na środ­ko­wą część ust. Dzię­ki temu uzy­skasz efekt cie­nio­wa­nia.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­dasz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla sie­bie. Redak­cja Vers-24 chce Ci pomóc i spra­wić, by wybór…
Więcej
NewsroomUroda

Nowa odsłona kultowego zapachu Trésor marki Lancôme

LA NUIT TRÉSOR: MIŁOSNA SAGA OPOWIEDZIANA PRZEZ RÓŻANE TRIO Miłość to nie­koń­czą­ca się opo­wieść, a La Nuit Trésor od Lan­côme pisze jej nowy roz­dział. Każ­dy zapach La Nuit Trésor ma swo­ją wyjąt­ko­wą różę, któ­ra posia­da…
Więcej
NewsroomUroda

Advanced Génifique - sekretna receptura zaklęta w małej buteleczce

Mistycz­na licz­ba 7 od wie­ków jest sym­bo­lem per­fek­cji. Jest ona rów­nież sym­bo­licz­ną licz­bą serum Géni­fi­que, któ­re przy­wra­ca blask skó­rze już̇ po sied­miu dniach. Z oka­zji swo­ich uro­dzin, legen­dar­na czar­na bute­lecz­ka Géni­fi­que przy­bie­ra nową, holo­gra­ficz­ną sza­tę̨,…
Więcej