UrodaZdrowie

MUEHLMEIER – WIELKA REWOLUCJA NA POLSKIM RYNKU BIELIZNY

Piękny biust jest marzeniem każdej kobiety i wywołuje westchnienie płci męskiej. W związku z tym, Redakcja Vers-24 ma przyjemność zaprezentować Wam innowacyjną i rewolucyjną markę na rynku bielizny, Muhlmeier. Musicie ją poznać!

bielizna Muhlmeier

KILKA SŁÓW O MARCE

Muehl­me­ier to nie­miec­ki lider na euro­pej­skim ryn­ku bie­li­zny. Począt­ki fir­my się­ga­ją 1949 roku. Eks­pert w zakre­sie mode­lo­wa­nia biu­stu i syl­wet­ki za pomo­cą kom­po­nen­tów takich jak misecz­ki do biu­sto­no­szy.

Muehl­me­ier spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie bra mise­czek w opar­ciu o meto­dę 3D. Eure­ka! To wła­śnie od nich w dużej mie­rze zale­ży Twój kom­fort i wygląd pier­si.

Pre­ze­sem fir­my jest Roman Muehl­me­ier. Jego misją i marze­niem jest uszczę­śli­wie­nie kobiet poprzez nada­nie ich pier­siom pożą­da­ne­go kształ­tu oraz popra­wę zdro­wia za pomo­cą per­fek­cyj­nych kon­struk­cji ele­men­tów do biu­sto­no­szy. Bez koniecz­no­ści wyda­wa­nia for­tu­ny na ope­ra­cje pla­stycz­ne! Pra­gnie on poka­zać kobie­tom sze­ro­kie spek­trum moż­li­wo­ści i uświa­do­mić je, że wygod­ny, świet­nie skro­jo­ny biu­sto­nosz to nie tyl­ko kwe­stia este­ty­ki, mody, ale rów­nież samo­po­czu­cia.

Mar­ka w ofer­cie posia­da uwiel­bia­ne przez Polki misecz­ki typu Push-Up (nie­wi­docz­ne, optycz­nie powięk­sza­ją­ce biust), Spa­cer (oddy­cha­ją­ce, super lek­kie, dzię­ki cze­mu ide­al­ne na pla­żę), High End Mono­cup (pro­sty i kom­for­to­wy design). Nowo­ścią są tak­że pro­duk­ty zapro­jek­to­wa­ne z myślą o Polkach upra­wia­ją­cych sport. Róż­ne typu mise­czek w zależ­no­ści od inten­syw­no­ści tre­nin­gu pozwa­la­ją na indy­wi­du­al­ny dobór tej jedy­nej.

O PRZYWÓDZTWIE MUEHLMEIER NA RYNKU ŚWIATOWYM

Fir­ma Muehl­me­ier sta­no­wi ewe­ne­ment na ska­lę świa­to­wą w pro­ce­sie pro­duk­cji mise­czek do biu­sto­no­szy, bio­rąc pod uwa­gę 3 wskaź­ni­ki: inno­wa­cję, zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię oraz wygo­dę. Wystar­czy śle­dzić kam­pa­nię mar­ki z 2013 roku ‘Secret behind her Secret’, któ­ra pro­mu­je linię mise­czek do biu­sto­no­szy, wypro­du­ko­wa­nych zgod­nie z M‑Tec ®Bra Cups. Brzmi tajem­ni­czo? Tak ma być, by roz­grzać tem­pe­ra­tu­rę! W koń­cu biust dzia­ła niczym afro­dy­zjak. Cała filo­zo­fia mar­ki opie­ra się na tym, aby kobie­ty nie­za­leż­nie od tego czy mają mały, śred­niej wiel­ko­ści czy duży biust, mogły cie­szyć się tym darem natu­ry. By tak się sta­ło, nale­ży o nie­go zadbać od pod­staw. Kobie­ta z małym roz­mia­rem pier­si może spryt­nie go powięk­szyć za pomo­cą mise­czek push-up, kobie­ta ze śred­nim biu­stem może nadać mu natu­ral­ny kształt poprzez wła­ści­wy model pro­fi­lu­ją­cy, a repre­zen­tant­ka dużych pier­si – zebrać je, spra­wić, że nie sta­no­wią obcią­że­nia w cią­gu codzien­nych czyn­no­ści domo­wych lub upra­wia­nia inten­syw­ne­go spor­tu.

Mar­ka poza Euro­pą dzia­ła rów­nież na kon­ty­nen­tach takich jak Azja (z Koreą i Chi­na­mi na cze­le), Austra­lia, Afry­ka i Ame­ry­ka. W Pol­sce, sil­nie zazna­cza się w War­sza­wie oraz metro­po­liach. Jej pro­duk­ty znaj­dzie­cie w topo­wych skle­pach z bie­li­zną takich jak luk­su­so­wy Lie Parie, Gat­ta oraz sta­cjo­nar­nych buti­kach, gdzie ‘bra­fit­ting’ odgry­wa klu­czo­wą rolę. Muehl­me­ier współ­pra­cu­je z taki­mi bran­da­mi jak: Rosa Faia, Lise Char­mel, Ani­ta, Waco­al, Sel­mak, Maison Leja­by, Mile­sia.

Muehlmeier specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie bra miseczek w oparciu o metodę 3D

MŁODOŚĆ BIUSTU ZACHOWANA NA DŁUŻEJ

Roz­wią­za­nia fir­my Muehl­me­ier zasłu­gu­ją na zło­ty medal! Udo­wad­nia­ją, że misecz­ka może peł­nić funk­cję „natu­ral­nej kosme­tycz­ki, masa­żyst­ki, chi­rur­ga i dok­to­ra”. Fak­tem jest, że nie jeste­śmy w sta­nie zatrzy­mać cza­su, ale może­my prze­ciw­dzia­łać przed­wcze­sne­mu pro­ce­so­wi sta­rze­nia, zwłasz­cza w XXI wie­ku, któ­ry ofe­ru­je tyle moż­li­wo­ści. Muehl­me­ier uczy kobie­ty sztu­ki dba­nia o biust, utrzy­ma­nia go w ryzach, co zapo­bie­ga utra­cie jędr­no­ści i obwi­sa­niu pier­si. Uświa­da­mia Polki, że biu­sto­nosz i rodzaj misecz­ki powin­ny być dobie­ra­ne nie tyl­ko do typu figu­ry, efek­tów jakie chce­my osią­gnąć, ale rów­nież sty­lu życia, jaki pre­zen­tu­je­my. Wów­czas speł­nia­ją funk­cje nie tyl­ko wizu­al­ne i este­tycz­ne, ale rów­nież sta­bi­li­zu­ją­ce, chro­nią­ce oraz dostar­cza­ją 100% kom­for­tu.

Muehlmeier specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie bra miseczek w oparciu o metodę 3D

WŁAŚCIWOŚCI MISECZEK MUEHLMEIER:

- z efek­tem push – up – „o tym, że małe jest pięk­ne” prze­ko­nasz się nosząc biu­sto­no­sze z kom­po­nen­ta­mi mar­ki, któ­re zbie­ra­ją biust i optycz­nie go powięk­sza­ją niczym naj­lep­sza sty­list­ka;

- anty­aler­gicz­ne – pro­duk­ty są przy­ja­zne dla skó­ry, nawet wraż­li­wej (taką mają naj­czę­ściej Polki), nie podraż­nia­ją i nie powo­du­ją uczu­leń;

- prze­ciw-poto­we i ter­micz­ne – z mar­ką Muehl­me­ier, możesz upra­wiać sport, ska­kać, bie­gać bez obaw o nad­mier­ne poce­nie się! Jest to tak­że waż­ne, aby nie powo­do­wać aler­gii skór­nych;

- kom­fort – mar­ka łączy dwa ele­men­ty: ero­tyzm i wygo­dę, nie­za­leż­nie od tego gdzie się wybie­rasz, na rand­kę, jogę, czy mara­ton bie­go­wy;

- 100 % sexi – „sek­sa­pil to nasza broń kobie­ca”, bie­li­zna to syno­nim pięk­na i kobie­co­ści;

- wyso­ka oddy­chal­ność pro­duk­tów i lek­kość – misecz­ki skon­stru­owa­ne z mate­ria­łów, któ­re prze­pusz­cza­ją powie­trze, a same pro­duk­ty są lek­kie jak piór­ko.

OBECNA AKTYWNOŚĆ MARKI

Mar­ka aktyw­nie uczest­ni­czy w tar­gach bie­li­zny na całym świe­cie tj.: Inter­fi­lie­re Paris, Pre­mie­re Vision Paris, Chi­na Shan­ghai Lin­ge­rie, Chi­na SIUF Shen­zen, Munich Fabric, Mode City Can­nes! Współ­pra­cu­je z 28 sil­ny­mi bran­da­mi i wciąż posze­rza ten krąg. Wyso­ka jakość pro­duk­tów oraz nowo­cze­sny design zaspo­ka­ja­ją gusta kone­se­rów bie­li­zny i kobie­cych kształ­tów.

Wię­cej o mar­ce i jej pro­duk­tach prze­czy­ta­cie na stro­nie inter­ne­to­wej http://www.muehlmeier.eu oraz w cza­so­pi­smach takich jak Mod­na Bie­li­zna oraz Inti­ma Gro­up.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, mono­ki­ni……
Więcej
ModaMust have

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę chłop­czy­cy a’la Twig­gy: mały biust, szczu­pła talia (repre­zen­tant­ki to: Keira…
Więcej
ModaMust have

MISECZKA LEKKA JAK PIÓRKO – SPACER!

Czy sły­sza­ły­ście kie­dy­kol­wiek o misecz­ce biu­sto­no­sza lek­kiej jak piór­ko? Czy w ogó­le zwra­ca­ły­ście na to uwa­gę? Rodzaj misecz­ki biu­sto­no­sza odgry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę w pro­fi­lo­wa­niu biu­stu, utrzy­ma­niu go w ryzach i spra­wie­niu, że czu­jesz się kom­for­to­wo…
Więcej