ModaNewsroom

MOHITO SIMPLE OFFICE Jesień 2018

Zakoń­cze­nie lata i powrót do pra­cy to zna­ko­mi­ta oka­zja do odświe­że­nia gar­de­ro­by. W naj­now­szej kolek­cji SIMPLE OFFICE pro­jek­tan­ci mar­ki MOHITO pro­po­nu­ją kla­sycz­ne roz­wią­za­nia biu­ro­we­go dress code, a dla bar­dziej odważ­nych ory­gi­nal­ne dodat­ki i sty­lo­we ory­gi­nal­ne kro­je. W kolek­cji kró­lu­ją przede wszyst­kim gar­ni­tu­ry w odcie­niach nowo­cze­sne­go fio­le­tu lub z prin­tem w krat­kę vichy. Sze­ro­ka gama róż­nych dłu­go­ści mary­na­rek i spodni zapew­ni dopa­so­wa­nie do każ­dej syl­wet­ki. Zna­czą­cą rolę w zesta­wie­niu odgry­wa­ją deta­le takie jak oble­ka­ne tka­ni­ną paski dosko­na­le pod­kre­śla­ją­ce talię lub kon­tra­sto­we prze­szy­cia dys­kret­nie nada­ją­ce cha­rak­te­ru sty­li­za­cjom. Kolek­cja MOHITO SIMPLE OFFICE Jesień 2018 to szla­chet­ne połą­cze­nie ele­ganc­kie­go sty­lu i funk­cjo­nal­nej wygo­dy. Przed­sta­wio­ne sty­li­za­cje to wybo­ry sty­list­ki Ali­cji Wer­nie­wicz, któ­ra wystą­pi­ła rów­nież w roli model­ki przed obiek­ty­wem foto­gra­fa Mate­usza Stankiewicza.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

MOHITO Gold Label Jesień-Zima 2017

W jesien­no-zimo­wym sezo­nie limi­to­wa­na linia MOHITO Gold Label powra­ca w wyjąt­ko­wo wyra­zi­stym wyda­niu. Ubra­nia i dodat­ki zosta­ły zdo­mi­no­wa­ne przez wel­wet w kolo­rze czer­ni. W kolek­cji moż­na zna­leźć spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi, welu­ro­wy gar­ni­tur, sukien­ki z…
Więcej
Uroda

Szybka metamorfoza z JOICO

Przez cały czer­wiec na pro­fi­lu mar­ki JOICO Pol­ska trwał kon­kurs Postaw na kolor z JOICO, któ­ry zwią­za­ny był z wpro­wa­dze­niem licz­nych nowo­ści w zakre­sie kolo­ry­za­cji oraz pie­lę­gna­cji wło­sów far­bo­wa­nych. Nagro­dą głów­ną w kon­kur­sie była metamorfoza…
Więcej