ModaNewsroom

MOHITO Gold Label Jesień-Zima 2017

W jesienno-zimowym sezonie limitowana linia MOHITO Gold Label powraca w wyjątkowo wyrazistym wydaniu. Ubrania i dodatki zostały zdominowane przez welwet w kolorze czerni. W kolekcji można znaleźć spodnie z szerokimi nogawkami, welurowy garnitur, sukienki z falbanami, sztuczne futra i połyskujące tkaniny. Projektanci połączyli kontrastujące ze sobą faktury z haftami i mieniącymi się zdobieniami. Limitowana linia jest już dostępna w wybranych salonach w całej Polsce oraz na stronie MOHITO.com.

Ele­ganc­kie syl­wet­ki na co dzień oraz na wie­czor­ne wyj­ścia- naj­now­sza pro­po­zy­cja mar­ki MOHITO to przede wszyst­kim zaba­wa modą i poszu­ki­wa­nie współ­cze­snej kobie­co­ści. Uwa­gę przy­ku­wa­ją deta­le: jasne moty­wy roślin­ne i per­ły na ręka­wach. Nie mogło zabrać efek­tow­nych akce­so­riów, któ­re dopeł­nią kobie­ce sty­li­za­cje- pasków wysa­dza­nych per­ła­mi, cho­ke­rów, apa­szek i tore­bek z mięk­kie­go weluru.

Jesien­ne nowo­ści to tak­że sukien­ki – zyska­ły nowo­cze­sne­go cha­rak­te­ru dzię­ki asy­me­triom i kobie­cym wycię­ciom. Pro­po­zy­cję pro­jek­tan­tów zamy­ka dopa­so­wa­na ramo­ne­ska z prze­szy­cia­mi, któ­ra pozo­sta­nie ulu­bio­nym ele­men­tem gar­de­ro­by tak­że w kolej­nych sezonach.

Domi­nu­ją­ce kolo­ry: czerń, pudro­wy róż, śliwka.
Tka­ni­ny i moty­wy: welur, koron­ki, meta­li­zu­ją­ce nit­ki, sztucz­ne per­ły, hafty.

SESJA ZDJĘCIOWA:
Zdję­cia: Kata­rzy­na Solecka/LPP
Model­ka: Eli­za Kukaw­ska /Model Plus
Maki­jaż i Wło­sy: Agniesz­ka Jarzembek/LPP
Sty­li­za­cja: Arle­ta Żak/MOHITO
Dyrek­cja arty­stycz­na: Wik­to­ria Kaim/MOHITO

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

MOHITO SIMPLE OFFICE Jesień 2018

Zakoń­cze­nie lata i powrót do pra­cy to zna­ko­mi­ta oka­zja do odświe­że­nia gar­de­ro­by. W naj­now­szej kolek­cji SIMPLE OFFICE pro­jek­tan­ci mar­ki MOHITO pro­po­nu­ją kla­sycz­ne roz­wią­za­nia biu­ro­we­go dress code, a dla bar­dziej odważ­nych ory­gi­nal­ne dodat­ki i sty­lo­we oryginalne…
Więcej
Uroda

Szybka metamorfoza z JOICO

Przez cały czer­wiec na pro­fi­lu mar­ki JOICO Pol­ska trwał kon­kurs Postaw na kolor z JOICO, któ­ry zwią­za­ny był z wpro­wa­dze­niem licz­nych nowo­ści w zakre­sie kolo­ry­za­cji oraz pie­lę­gna­cji wło­sów far­bo­wa­nych. Nagro­dą głów­ną w kon­kur­sie była metamorfoza…
Więcej