Młodzi artyści: Eva Drazba

Przed­sta­wia­my Wam kry­ją­ce w sobie nie­spo­ty­ka­ną magię pra­ce mło­dej, uta­len­to­wa­nej foto­graf­ki Evy Draż­by – Polki, któ­ra obec­nie miesz­ka w Pary­żu, na co dzień foto­gra­fu­jąc mia­sto zako­cha­nych. Kim jest ta nie­zwy­kle uta­len­to­wa­na oso­ba?

Eva ukoń­czy­ła Archi­tek­tu­rę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Wil­nie, następ­nie kon­ty­nu­owa­ła naukę w Pary­żu, a apa­rat “podró­żo­wał “ze nią od zawsze. To wła­śnie w Pary­żu osia­dła na sta­łe, a mia­sto nad Sekwa­ną i ludzie w nim zamiesz­ku­ją­cy sta­li się głów­nym tema­tem jej prac. Eva jak mało kto dostrze­ga wyjąt­ko­wość w pozor­nej codzien­no­ści. Zdję­cia jej autor­stwa opo­wia­da­ją pro­ste histo­rie, lecz wyma­ga­ją chwi­li uwa­gi. Jest to w pewien spo­sób foto­gra­fia samo­wy­star­czal­na, bez zbęd­nych komen­ta­rzy.

Bio­rę to co widzę i robię z tego mój film, jest to moja indy­wi­du­al­na inter­pre­ta­cja dane­go miej­sca, łapa­nie emo­cji, ludzi .. ich histo­rii” – mówi o swo­ich pra­cach Eva.

Są one raczej offo­we, under­gro­un­do­we, moż­na powie­dzieć nie­do­koń­czo­ne. To ten rodzaj foto­gra­fii, któ­ra zawie­ra w sobie tro­chę z repor­ta­żu, doku­men­tu, ale ma moc­ny akcent modo­wy (w foto­gra­fii z kolo­rem). W tym wszyst­kim migaw­ki Evy ofe­ru­ją o wie­le wię­cej niż tyl­ko prze­gląd naj­now­szych tren­dów mody.

Obec­nie stro­na inter­ne­to­wa Evy jest w budo­wie, ale jeśli zain­try­go­wa­ły Was powyż­sze foto­gra­fie, koniecz­nie zaj­rzyj­cie po wię­cej inspi­ru­ją­cych zdjęć na Jej pro­fil w ser­wi­sie Insta­gram: @parisbyeva #Eva­Dra­zba

FullSizeRender-9 FullSizeRender-8 FullSizeRender-7 FullSizeRender-6 FullSizeRender-5 FullSizeRender-4

Zdję­cia: Eva Dra­zba

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy