KulturaSztuka

Młodzi artyści: Eva Drazba

Przedstawiamy Wam kryjące w sobie niespotykaną magię prace młodej, utalentowanej fotografki Evy Drażby – Polki, która obecnie mieszka w Paryżu, na co dzień fotografując miasto zakochanych. Kim jest ta niezwykle utalentowana osoba?

Eva ukoń­czy­ła Archi­tek­tu­rę na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Wil­nie, następ­nie kon­ty­nu­owa­ła naukę w Pary­żu, a apa­rat “podró­żo­wał “ze nią od zawsze. To wła­śnie w Pary­żu osia­dła na sta­łe, a mia­sto nad Sekwa­ną i ludzie w nim zamiesz­ku­ją­cy sta­li się głów­nym tema­tem jej prac. Eva jak mało kto dostrze­ga wyjąt­ko­wość w pozor­nej codzien­no­ści. Zdję­cia jej autor­stwa opo­wia­da­ją pro­ste histo­rie, lecz wyma­ga­ją chwi­li uwa­gi. Jest to w pewien spo­sób foto­gra­fia samo­wy­star­czal­na, bez zbęd­nych komentarzy.

Bio­rę to co widzę i robię z tego mój film, jest to moja indy­wi­du­al­na inter­pre­ta­cja dane­go miej­sca, łapa­nie emo­cji, ludzi .. ich histo­rii” – mówi o swo­ich pra­cach Eva.

Są one raczej offo­we, under­gro­un­do­we, moż­na powie­dzieć nie­do­koń­czo­ne. To ten rodzaj foto­gra­fii, któ­ra zawie­ra w sobie tro­chę z repor­ta­żu, doku­men­tu, ale ma moc­ny akcent modo­wy (w foto­gra­fii z kolo­rem). W tym wszyst­kim migaw­ki Evy ofe­ru­ją o wie­le wię­cej niż tyl­ko prze­gląd naj­now­szych tren­dów mody.

Obec­nie stro­na inter­ne­to­wa Evy jest w budo­wie, ale jeśli zain­try­go­wa­ły Was powyż­sze foto­gra­fie, koniecz­nie zaj­rzyj­cie po wię­cej inspi­ru­ją­cych zdjęć na Jej pro­fil w ser­wi­sie Insta­gram: @parisbyeva #Eva­Dra­zba

Eva Drazba Zdjęcia Eva Drazba Zdjęcia Eva Drazba Zdjęcia Eva Drazba Zdjęcia Eva Drazba Zdjęcia Eva Drazba

Zdję­cia: Eva Drazba

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
Miejsca

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W PARYŻU

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją z serii VERS-24 FAVORITES jest Paryż – nie­zwy­kle magicz­ne i roman­tycz­ne mia­sto. Sto­li­cy Fran­cji nie da się opi­sać sło­wa­mi. Kto miał moż­li­wość ją odwie­dzić, doświad­czył panu­ją­cej tam nie­sa­mo­wi­tej atmos­fe­ry. Dla tych, któ­rzy jesz­cze nie mieli…
Więcej
KulturaWywiady

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek

Jego pra­ce wzbu­dza­ją skraj­ne emo­cje, inspi­ru­ją do prze­my­śleń, poru­sza­ją. Duży for­mat balan­su­je na pogra­ni­czu ilu­stra­cji i gra­fi­ki. Arty­sta Tomek Bie­niek – absol­went kie­run­ku gra­fi­ka na ASP im. Jana Matej­ki w Kra­ko­wie. Przez lata ilu­stra­tor storybordzista…
Więcej
KulturaNewsroomWydarzenia

Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły pra­so­we Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła zestaw naj­cie­kaw­szych wyda­rzeń odby­wa­ją­cych się w sierp­niu w Warszawie.…
Więcej