KulturaNewsroomWydarzenia

Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły prasowe

Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła zestaw naj­cie­kaw­szych wyda­rzeń odby­wa­ją­cych się w sierp­niu w War­sza­wie. Fani muzy­ki, kina czy spor­tu na pew­no nie będą zawie­dze­ni, tym bar­dziej, że wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia jest darmowy.

perseidy02

  • NOC SPADAJĄCYCH GWIAZD W NIEBIE KOPERNIKA

W nocy z 12 na 13 sierp­nia cze­ka nas mak­si­mum roju Per­se­idów, czy­li tak zwa­na noc spa­da­ją­cych gwiazd. W tym dniu zbierz­cie rodzi­nę oraz przy­ja­ciół i przyjdź­cie do Par­ku Odkryw­ców przy Cen­trum Nauki Koper­nik na wspól­ne obser­wa­cje. Pro­wa­dzą­cy impre­zę, Karol Wój­cic­ki odkry­je przed wami tajem­ni­ce gwiazd i pod­po­wie, gdzie ich wypa­try­wać. Nie­sa­mo­wi­te wra­że­nia gwarantowane!

Data: 12.08.2015, Godzi­na: 21.00, Miej­sce: Cen­trum Nauki Kopernik

  • XXI MIĘDZYNARODOWY PLENEROWY FESTIWAL JAZZ NA STARÓWCE

To jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­więk­szych – pod wzglę­dem fre­kwem­cji festi­wal jaz­zo­wy w kra­ju. Jest wizy­tów­ką arty­stycz­ną sto­li­cy latem oraz cie­ka­wą atrak­cją tury­stycz­ną. Publicz­ność będzie mia­ła oka­zję podzi­wiać arty­stów z USA, Izra­ela, Włoch, Austrii, Pol­ski, Nor­we­gii, Danii i Kuby. Festi­wal, jak co roku będzie zróż­ni­co­wa­ny sty­li­stycz­nie, usły­szy­my zarów­no main­stre­am, afro-cuban jazz, jak i modern jazz oraz jazz-rock. Dla wszyst­kich fanów jaz­zu obec­ność obowiązkowa!

Wystą­pią:

8 sierp­nia – Fabri­zio Bos­so Quartet
15 sierp­nia – Dick­bau­er Collective
22 sierp­nia – Ter­je Ryp­dal & Pal­le Mik­kel­borg Project
29 sierp­nia – Omar Sosa – Afro­Cu­ba­no Quartet

Data: 04.07.2015 –  29.08.2015, Godzi­na: 19.00, Miej­sce: Rynek Sta­re­go Miasta

palac2

  • POZNAJ SWÓJ PAŁAC – CYKL WYDARZEŃ Z OKAZJI 60 URODZIN PAŁACU KULTURY I NAUKI

Wznie­sio­ny w cią­gu trzech lat do dziś pozo­sta­je naj­wyż­szym budyn­kiem w kra­ju. Jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych budyn­ków sto­li­cy − „dar naro­dów radziec­kich dla naro­du pol­skie­go”. W tym roku, w ramach cyklu „Poznaj swój pałac” podzie­li się z nami swo­ją histo­rią. Przed wami taj­ne przej­ścia, nie­do­stęp­ne na co dzień prze­strze­nie oraz mity i legen­dy PKiN.

Naj­bliż­sze wydarzenia:

9 sierp­nia (nie­dzie­la) godz. 10.00–16.00 – Poznaj swój Pałac  – Taj­ne przej­ścia – wyciecz­ka po nie­do­stęp­nych prze­strze­niach. Poznaj taj­ne przej­ścia Pała­cu, jego mity i legendy.
Zapi­sy: tutaj

11 sierp­nia (wto­rek), godz. 21.00 – SOC (dok., 1988, 19’) reż. Piotr Łazarkiewicz
Sztu­ka lat 50. i prze­ka­zy­wa­ne przez nią war­to­ści – w oczach mło­dzie­ży żyją­cej pra­wie 40 lat później.

  • FIT – TRENING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Wszyst­kie Panie wraz z rodzi­na­mi zapra­sza­my 8 sierp­nia do par­ku Cen­tral­ne­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go MSW w War­sza­wie. Każ­da uczest­nicz­ka będzie mogła wyko­nać bada­nia (poziom cukru we krwi i pomiar ciśnie­nia tęt­ni­cze­go) i sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji u leka­rzy. Ama­tor­ki ćwi­czeń na świe­żym powie­trzu będą mogły wspól­nie upra­wiać jogę i cross tre­ning pod okiem ener­ge­tycz­nych instruk­to­rek z Lej­dis Stu­dio War­sza­wa Open Spa­ce. Koniecz­nie zabierz­cie ze sobą matę lub koc do roz­ło­że­nia na trawie.

Pro­gram:
11:00 – tre­ning jogi
13:30 – tre­ning cross
11:00 – 14:30 – kon­sul­ta­cje z lekarzami
15:00 – zakoń­cze­nie imprezy

Data: 08.08.2015, Godzi­na: 10.30, Miej­sce: Park Cen­tral­ne­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go MSW 

  • JOGA I MEDYTACJA W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Fun­da­cja Art of Living Pol­ska zapra­sza na Jogę i Medy­ta­cję w Łazien­kach Kró­lew­skich w każ­dą sobo­tę w godz. 9.30 – 11.00. Miej­sce spo­tka­nia to bra­ma Staj­ni Kubic­kie­go i Wozow­ni.  W pro­gra­mie odpo­wied­nie dla każ­dej gru­py wie­ko­wej asa­ny – ćwi­cze­nia roz­cią­ga­ją­ce i rege­ne­ru­ją­ce cia­ło, pra­nay­amy – ćwi­cze­nia odde­cho­we oczysz­cza­ją­ce z tok­syn i uspraw­nia­ją­ce dzia­ła­nie ukła­du odde­cho­we­go oraz medytacja.

  • SPEKTAKLE PLENEROWE PRZED OCH-TEATREM

Spek­ta­kle zarów­no dla widzów doro­słych, jak i dla dzie­ci. Zoba­czyć będzie moż­na takie spek­ta­kle jak „Sta­rość jest pięk­na” czy „Zwią­zek otwar­ty”. Dokład­ny reper­tu­ar znaj­dzie­cie na stro­nie inter­ne­to­wej .

Data: 01.08.2015 – 21.08.2015, Godzi­na: 17:00, Miej­sce: War­sza­wa – Ocho­ta, Gró­jec­ka 65

04

  • FILMOWA STOLICA LATA 10

To już dzie­sią­ta, jubi­le­uszo­wa edy­cja Fil­mo­wej Sto­li­cy Lata. Na sean­sach cze­ka­ją na was leża­ki. Na wybra­nych sean­sach będzie roz­da­wa­na piz­za. Fil­my pusz­cza­ne są w wer­sji ory­gi­nal­nej z napi­sa­mi. Reper­tu­ar znaj­dzie­cie na stro­nie.

Data: 23.06.2015 – 31.08.2015, Godzi­na: 21.45

  • KONCERT CHOPINOWSKI

Po raz pierw­szy kon­cer­ty zor­ga­ni­zo­wa­no w 1959 roku, wkrót­ce po zre­kon­stru­owa­niu pomni­ka Cho­pi­na. Obec­nie przy­ję­to for­mu­łę dwóch kla­sycz­nych reci­ta­li cho­pi­now­skich o godz. 12.00 i 16.00, w każ­dą nie­dzie­lę od mają do wrze­śnia.  Kon­cer­ty cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią zarów­no wśród tury­stów jak i miesz­kań­ców Warszawy.

Data: 17.05.2015 – 27.09.2015, Godzi­na: 12:00 oraz 16:00, Miej­sce: Łazien­ki Królewskie

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
KulturaWywiady

Młodzi artyści: Tomasz Bieniek

Jego pra­ce wzbu­dza­ją skraj­ne emo­cje, inspi­ru­ją do prze­my­śleń, poru­sza­ją. Duży for­mat balan­su­je na pogra­ni­czu ilu­stra­cji i gra­fi­ki. Arty­sta Tomek Bie­niek – absol­went kie­run­ku gra­fi­ka na ASP im. Jana Matej­ki w Kra­ko­wie. Przez lata ilu­stra­tor storybordzista…
Więcej
KulturaSztuka

Młodzi artyści: Eva Drazba

Przed­sta­wia­my Wam kry­ją­ce w sobie nie­spo­ty­ka­ną magię pra­ce mło­dej, uta­len­to­wa­nej foto­graf­ki Evy Draż­by – Polki, któ­ra obec­nie miesz­ka w Pary­żu, na co dzień foto­gra­fu­jąc mia­sto zako­cha­nych. Kim jest ta nie­zwy­kle uta­len­to­wa­na oso­ba? Eva ukoń­czy­ła Architekturę…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *